(16.40 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl tento vládní návrh zákona v jeho druhém čtení.

Jak už jsem řekl v úvodním slově v prvém čtení, cílem vládního návrhu zákona je zejména zohlednit v právním řádu České republiky další nově přijaté právní předpisy Evropských společenství v oblasti cizineckého práva. Za nejdůležitější právní předpisy Evropských společenství týkající se volného pohybu osob považuji směrnici Rady 2003/109 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a směrnici Rady 2004/38 ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Směrnice číslo 2003/109 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, měla být transponována do právního řádu České republiky nejpozději do 23. ledna 2006. Tento transpoziční termín nebyl z objektivních důvodů splněn. Směrnice číslo 2004/38 o právu občanů unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států by měla být transponována nejpozději do 29. dubna 2006.

Návrh zákona byl přidělen výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji za jeho doporučení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas. Výbor přijal jediný pozměňovací návrh, který se týká změny účinnosti zákona. Vzhledem k termínům stanoveným pro transpozici směrnic a stavu přípravy aplikační praxe se již nejeví jako nutné stanovovat tak dlouhou legisvakanci, jaká je obsažena ve stanovisku výboru pro obranu a bezpečnost. Přivítal bych, kdyby účinnost byla dělena podle naléhavosti transpozice. Většina ustanovení by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení a 60denní legisvakance by byla zachována pro přípravu aplikační praxe týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali obětí obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převáděčství a spolupracují s příslušnými orgány.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a věřím ve vaši vstřícnost při projednávání tohoto vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Františku Bublanovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 1107/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pan ministr v úvodní řeči zastoupil i zpravodaje, protože citoval usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, já ho však ještě jednou zopakuji.

Výbor pro obranu a bezpečnost na své 62. schůzi dne 2. listopadu 2005 přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky, vyslovila souhlas s jedinou změnou, která se týká účinnosti. Výbor navrhl tuto změnu proto, že v původním předkladu novely zákona byl termín účinnosti 1. ledna 2006 a to, jak jsme si ujasnili, nebylo možné stihnout, takže nahradil tuto účinnost slovy "60. den následující po dni vyhlášení". Jak jsme se dověděli z úst pana ministra, bude pravděpodobně v podrobné rozpravě podán pozměňovací návrh, který ještě tuto účinnost upraví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kladívkovi a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a zvu k mikrofonu paní poslankyni Táňu Fischerovou. Jako druhý vystoupí pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mám jenom jeden drobný pozměňovací návrh k tisku 1107 o pobytu cizinců.

Za prvé. V § 42a odstavec 5 písmeno d) zní: "d) jde o cizince podle odstavce 1 písmeno b), d) nebo f)".

Dovolte krátké odůvodnění. Ve stávajícím § 42a je upraven dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny. Jsou v něm zmíněny jak děti vlastní v odstavci 1 písmeno b), tak děti svěřené do péče v odstavci 1 písmeno d). V odstavci 5 téhož paragrafu jsou však stanoveny podmínky, za kterých se dlouhodobý pobyt udělí. Jsou tam vyjmenovány jen děti svěřené do péče, ale ne už děti vlastní, čili platí tam obecná podmínka, že nositel oprávnění, v tomto případě rodič, musí mít na území povolený pobyt 15 měsíců. Je možné, že toto ustanovení bylo takto formulováno úmyslně, neboť děti svěřené do péče spadající pod písmeno d) jsou ve zvláštním postavení oproti dětem vlastním, protože jsou již patrně na území České republiky nebo není nikdo, kdo by se o ně staral. Zároveň se to však jeví také jako diskriminace dětí, o něž se starají vlastní rodiče. Navrhuje se tedy, aby do § 42a odstavce 5 písmene d) byly zahrnuty i tyto vlastní děti.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Jako další vystoupí pan poslanec Petr Ibl, potom pan poslanec Kladívko a pan poslanec Rafaj.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedající. Odkázal bych na písemný materiál, který byl rozdán na lavice. Jsou to pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 1107. Pozměňovací návrhy reagují na aktuální směrnici Rady, která je zapracována v jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Spíš bych se vyjádřil k té záležitosti účinnosti, jak o ní hovořil jak pan ministr, tak pan zpravodaj. Navrhuji účinnost rozdělenou, konkrétně vlastně na tři jakési etapy. Navrhuje se upravit první nabytí účinnosti, a to tak, aby většina ustanovení zákona nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pod bodem 1 jsou uvedena a tvoří výjimku ta ustanovení, která do právního řádu České republiky právě transponuje směrnice Rady 2004/81/ES, která se týká vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali obětmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převáděčství a spolupracují s příslušnými orgány. Dále směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytu žáků, neplacení odborné přípravy nebo dobrovolné služby - a právě pro tyto případy je třeba stanovit legisvakanci, aby mohly být bezproblémově zajištěny úkoly, které souvisejí se zabezpečením realizace těchto směrnic. Pod bodem 2 jsou pak ta ustanovení, která mají nabýt účinnosti až dnem vstupu České republiky do schengenského prostoru. Zde oproti vládnímu návrhu nedochází k žádné změně.

To je vše jako zdůvodnění a jinak odkazuji na písemný materiál, který byl rozdán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Iblovi. Nyní vystoupí pan poslanec Kladívko, připraví se pan poslanec Rafaj.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Přednesl bych dva krátké pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru.

Ten první zní: V novelizačním bodu 39 § 42c odstavec 3 se na konci písmene c) zrušuje spojka "a", čárka. Tečka na konci písmene d) se nahrazuje spojkou "a" a dále se doplňuje písmeno e), které zní: e) na požádání náležitosti podle paragrafu 31 odst. 4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP