(16.10 hodin)
(pokračuje Papež)

Třetí pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298210 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Přístavba tělocvičny Základní školy v Merklíně, okres Plzeň-jih, s částkou 10 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Čtvrtý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298210 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku Rekonstrukce školní jídelny při Základní škole Plasy, okres Plzeň-sever, s částkou 8,8 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Pátý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298210 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku Rekonstrukce školní jídelny Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, s částkou 15 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Šestý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298110 - podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, zařadit novou položku Rekonstrukce a oprava místních komunikací, obec Hůrky, okres Rokycany, s částkou 12 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji vám za pozornost a za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Papežovi. Prosím pana kolegu Jiřího Karase, po něm je zde další přihláška Tomáše Kladívka.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovoluji si přednést tři pozměňovací návrhy.

Za prvé z kapitoly VPS částka 12,8 mil. Kč na vestavbu specializovaných učeben Základní školy Jaroměřice nad Rokytnou.

Druhý pozměňovací návrh můj a pana místopředsedy Jana Kasala - generální oprava kostela sv. Petra a Pavla, Dalešice, okres Třebíč, 5,5 mil. Kč.

Třetí pozměňovací návrh. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice, 510 tis. Kč na rekonstrukci střešního pláště - rovněž z kapitoly VPS.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karasovi. Prosím kolegu Tomáše Kladívka a po něm pana poslance Talíře.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést dva pozměňovací a jeden doplňující návrh k usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006.

První pozměňovací návrh. V kapitole VPS v programu 298110 - podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury doplnit akci Rekonstrukce umělého trávníku a sociálního zařízení SK Prosek, příjemce SK Prosek, Lovosická 599, Praha 9, ve výši 15 mil. Kč a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Za druhé. V kapitole VPS v programu 298210 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství doplnit o akci Výměna oken a vstupních dveří do objektu technického vyučování Střední školy technické, Praha 9, Letňany, Baranových 140, pracoviště Jizerská 744, a Domova mládeže, Jizerská 816, ve výši 3,5 mil. Kč a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Upřesňující návrh k položce 43/47: V usnesení rozpočtového výboru doplnit upřesnění příjemce - Městská část Praha Běchovice. Ostatní zůstává stejné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Jaromíra Talíře. Po něm bude hovořit pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl následující pozměňovací návrhy ve druhém čtení státního rozpočtu.

První pozměňovací návrh je rozpočtově neutrální a týká se kapitoly 334 - Ministerstvo kultury - výdajů na církve, kde navrhuji položku prostředky na věcné náklady navýšit o 14 mil. Kč a položku prostředky na údržbu církevního majetku snížit o 14 mil. Kč.

Druhý pozměňovací návrh je zařazení nové položky Českobratrská církev evangelická, sborový dům Praha-Spořilov, dokončení výstavby, 4 mil. Kč.

Třetí pozměňovací návrh se týká opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav, částka 2,5 mil. Kč.

Čtvrtý pozměňovací návrh je oprava kostela Povýšení Svatého kříže Poděbrady, 2,8 mil. Kč.

U tří pozměňovacích návrhů vše na vrub snížení vládní rozpočtové rezervy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Václava Mencla. Po něm bude mluvit paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, vystupuji zde jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Náš výbor se zabýval kapitolou Ministerstva životního prostředí také z toho hlediska, jakým způsobem jsou řešeny finanční nároky na realizaci zákonů, které přijala tato ctihodná Poslanecká sněmovna. Náš výbor bohužel musel konstatovat, že částky v rozpočtu nejsou dostatečné pro zajištění některých požadavků vyplývajících z přijatých zákonů, a to především na nezbytné úhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření vyplývající z novely zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, tzv. Natury.

Musím konstatovat, že Ministerstvo životního prostředí v příslušném pracovním pořádku požádalo Ministerstvo financí o částky na řešení těchto problémů, nicméně Ministerstvo financí nedostatečně financovalo řešení tohoto problému v loňském i v letošním rozpočtu, resp. v rozpočtu na tento rok a na příští rok. Výsledkem je, pane ministře financí, že Ministerstvo životního prostředí nerealizovalo částky blížící se 200 mil. v tomto roce a hrozí další propad v této částce na příští rok na úhradu újmy především vlastnickým subjektům. Týká se to obecních lesů, soukromých lesů atd.

Proto přijal výbor návrh, aby rozpočet Ministerstva životního prostředí byl zvýšen o částku 310 mil. Kč na nezbytné úhrady újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření vyplývající z novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva. Bohužel, rozpočtový výbor považoval za vhodnější uplatnit finanční prostředky na seznam, který jste všichni obdrželi a který nebudu komentovat, místo toho, aby zajistil realizaci zákona a zajištění dluhů, které stát má vůči subjektům, které jsem zde jmenoval.

Pokud náš výbor není dostatečný k tomu, aby byl v tomto směru zohledněn státní zájem, chtěl bych panu ministrovi financí - který mě neposlouchá, a prosil bych ho, aby tak učinil - připomenout, že se touto problematikou také zabývala vláda České republiky, která 2. listopadu 2005 v usnesení 1401 v části fd) § 58, "náhrady za ztížené hospodaření v důsledku ochrany přírody", uložila zajistit v rámci státního rozpočtu odpovídající finanční prostředky na náhrady za omezení zemědělského a lesnického hospodaření. Provede MŽP ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Konstatuji, že MŽP to díky rozpočtu na příští rok udělat nemůže. Žádám tedy ve smyslu usnesení výboru, znění zákona a usnesení vlády z 2. listopadu t. r., aby tak učinil ministr financí, to je aby vyhověl společně s předsedou rozpočtového výboru, neboť oni dva budou určující, které pozměňovací návrhy zde budou, nebo nebudou přijaty, aby tak učinil na základě usnesení výboru pro životní prostředí, které jsem zde právě přečetl.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP