(16.50 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Tato dohoda se uzavírá na dobu deseti let a po ukončení ratifikačního procesu vstoupí v platnost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doporučuji, aby ratifikační proces této smlouvy byl ukončen tím, že s ní vysloví Poslanecká sněmovna souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru, kterým je pan poslanec Vladimír Reiber. Odůvodní usnesení, které má číslo tisku 947/1.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, podávám zprávu o výsledcích projednávání vládního návrhu, sněmovní tisk 947, na schůzi zahraničního výboru. Po odůvodnění vrchní ředitelky teritoriální sekce 2 Ministerstva zahraničních věcí Heleny Bambasové, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsané dne 11. října 2004 v Lucemburku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o usnesení, jak bylo před chvilkou sděleno.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 304. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 82 poslanců pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

(pokračuje Kasal)

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dále se budeme věnovat bodu, kterým je

 

155.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování
financování terorismu ze dne 9. prosince 1999
/sněmovní tisk 954/ - druhé čtení

 

Slova se opět ujme ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jedná se o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu z 9. prosince 1999. Mezinárodní společenství považuje za mimořádně důležité bojovat účinně proti terorismu a jedna z forem boje proti terorismu je zamezit financování teroristických aktivit, a proto na půdě OSN byla připravena a nakonec také schválena smlouva o potlačování financování terorismu.

Tato smlouva, jak jsem řekl ve svém úvodu, byla uzavřena v roce 1999. Česká republika tuto smlouvu podepsala 6. září 2000 a úmluva vstoupila v platnost 10. dubna 2002. Smluvní stranou této úmluvy je 144 států, členů OSN. Česká republika je jediným státem Evropské unie, který není smluvní stranou úmluvy, protože dodnes neskončil ratifikační proces týkající se této úmluvy. Přitom upozorňuji, že po teroristickém útoku v roce 2001 na New York a Washington to byla právě Rada bezpečnosti v roce 2001 a poté i Evropská rada, které vyzvaly urychleně k dokončení ratifikačního procesu této smlouvy a vyzvaly všechny členské státy, aby tuto smlouvu nejen podepsaly, ale také aby jí byly vázány.

Hlavním účelem smlouvy je penalizace financování teroristických útoků, a proto také v úmluvě je definováno jako samostatná skutková podstata právě financování teroristických útoků. Zároveň tato smlouva patří ke smlouvám, ve kterých je definice terorismu, ale pouze pro účely této smlouvy. Dovolím si, vážené kolegyně a kolegové, upozornit, že jedním z problémů mezinárodního společenství je skutečnost, že dosud nebyla přijata a schválena obecná definice terorismu, protože pro některé může být terorista národním hrdinou, pro druhé to může být ten, který zabíjí nevinné lidi. Proto bohužel dosud nedošlo k obecné definici terorismu a tato smlouva má pouze definici terorismu pro účely této úmluvy.

Česká republika přijala k důslednému provádění závazků plynoucích z této úmluvy dvě významné zákonné úpravy. Především jde o ustanovení § 95 zákona číslo 140/1961 Sb., trestního zákona, v němž je financování teroristického útoku kvalifikováno jako samostatná skutková podstata. Další novela se týká zákona číslo 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, stanovující pro příslušné subjekty povinnost informovat o transakcích podezřelých ze souvislosti s terorismem.

To, co je předmětem velké diskuse i v České republice, je článek 5 této úmluvy, který se týká odpovědnosti právnických osob za financování terorismu. Odpovědnost podle této úmluvy má být trestněprávní, správněprávní a civilněprávní. Je též důležité, aby bylo možné penalizovat právnické osoby, pokud tyto osoby podporují finančně terorismus.

Česká právní úprava vyhovuje obecně obsahu této úmluvy s jedinou skutečností, která je stále předmětem debaty a možné právní úpravy, a to je otázka zavedení nového institutu trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Tato debata si vyžádá jistě delší období. Já sám jsem zastáncem toho, abychom měli a našli odvahu tuto novou právní úpravu přijmout. Rozumí se, že nemusí být obecná trestněprávní odpovědnost právnických osob za všechny možné trestné činy, ale za některé skutkové podstaty bychom měli i tuto trestněprávní odpovědnost zavést. Nicméně i s tímto řekněme ne úplným naplněním obsahu smlouvy Česká republika je připravena plně implementovat tuto mezinárodní úmluvu a stávající právní úprava je dostatečnou zárukou pro to, abychom bez obav mohli vyslovit souhlas s touto mezinárodní úmluvou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře za uvedení ve druhém čtení. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby se ujal svých zpravodajských povinností, a poté mám psáno, že za ústavněprávní výbor by měl vystoupit pan poslanec Zdeněk Jičínský, ale předpokládám, že ho opět nahradí paní poslankyně Hana Šedivá. Každopádně v tuto chvíli hovoří pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, z usnesení zahraničního výboru z 25. května tohoto roku vyplynulo, že zahraniční výboru doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999, s tím, že k úmluvě bude učiněno prohlášení následujícího znění: V souladu s článkem 7 odst. 3 úmluvy Česká republika oznamuje, že ustavila svou jurisdikci nad činy uvedenými v článku 2 úmluvy ve všech případech stanovených v článku 7 odstavce úmluvy. - Další text je obvyklý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP