(12.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Předpokládám, že pan ministr nám bude chtít v závěrečném slovu říci, že je vše dobré a že není potřeba hlasovat pro zamítnutí. Já už vás mám prokouknutého.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Ano, pane předsedající, správně jste to odhadl.

Chtěl bych samozřejmě reagovat na proběhlou diskusi. Je pochopitelné, že stanovisko opozice se liší od pozice vládní. Bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo, byť třeba právě oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dost věcí odbornou a samozřejmě se mohou lišit i různé názory na řešení. Myslím, že oba poslanci, kteří kritizovali tento návrh, jsou určitě odborníci na gastronomii, tak jak to bylo uvedeno v jejich prohlášeních. Je otázka, zda jsou i takoví odborníci i na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Já samozřejmě vycházím ze stanovisek jak odborných orgánů vlády, která má svoji Radu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tak i ze stanovisek vlády, a nakonec návrh zákona, který je předkládán, je návrhem vládním, nikoli návrhem Ministerstva práce, ale prošel procesem připomínkování, vypořádání, stejně tak prošel Legislativní radou vlády jako předchozí dva zákony, které se týkaly oblasti pracovněprávní.

Možná ještě malinká poznámka, protože se to opakovalo už i při zákoníku práce. Trochu nerozumím námitkám, kdy v podstatě odbory v rámci své činnosti z větší části za vlastní finanční prostředky de facto pomáhají zaměstnavatelům v prevenci předcházení pracovním úrazům, v předcházení porušování v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany zdraví při práci. Myslím, že to je docela zajímavé konstatování, že vlastně aktivita, která by měla být naopak oceněna a která toho zaměstnavatele prakticky nic nestojí, nebo ho stojí výrazně méně, než kdyby tyto činnosti zajišťoval jen vlastními silami, a to už nehovořím o sankcích, které následují poté, co vznikne pracovní úraz, a nedej bože, aby to byl úraz smrtelný, ale bohužel, i to se stává.

Pokud jde o otázku koordinátora, tady je to samozřejmě věc institutu, který je potřeba zavést. Bohužel, asi na dva pokusy se to nepodařilo v této Sněmovně, ale je to věc, která může pro Českou republiku do budoucna znamenat problémy z hlediska možného sankcionování ze strany Evropské unie.

Já věřím, že odborné námitky, které zazněly i v diskusi, bude možné přetransformovat v odbornou diskusi v rámci druhého čtení. Já samozřejmě očekávám, že se k této věci vyjádří i odborníci z řad poslanců. Chtěl bych jen možná připomenout, že mě trochu mrzí, že poslanci nevyužívají možnosti toho, že všechny zákony, které Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá, dostávají garanční výbory do připomínkového řízení a je samozřejmě možné, aby už v té fázi přípravy zákona se do té přípravy zapojili. Zatím bohužel jsem nezaregistroval žádnou takovou připomínku z řad poslanců nebo výborů a je to možná škoda. Určitě by to bylo přínosem. A víte, že já jsem otevřený diskusi a mnohdy i vstřícný vůči rozumným názorům poslanců, a to i názorům poslanců opozičních.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má nyní pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Já vám děkuji, pane místopředsedo, ale nechci reagovat na závěrečná slova pana ministra, protože jeho vystoupení mě utvrdilo pouze v tom, že neposlouchal obecnou rozpravu, takže ta reakce nebyla adekvátní. Já závěrečné slovo už nehodlám držet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím tedy o předložení návrhů k hlasování.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Pane místopředsedo v obecné rozpravě vystoupili čtyři poslanci. V jejich příspěvcích zazněl návrh na zamítnutí a jako podmíněný návrh na vrácení návrhu zákona k dopracování předkladateli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Kolegyně a kolegové, budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nebude-li tento návrh přijat, budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. A nebude-li přijat tento návrh, budeme hlasovat o návrhu na přikázání.

 

Nejprve hlasování o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 290 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Ze 167 přítomných pro návrh 46, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bude následovat hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 291. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 44, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Žádný jiný návrh nevidím, budeme hlasovat o tomto.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 292. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 151, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi zatím ne, neboť jeho role předkladatele bude pokračovat v rámci bodu 31, jehož projednávání zahajuji a kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové, předloženým návrhem zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se mění v souladu s pozicí, kterou zaujala Česká republika v průběhu vyjednávání o podmínkách přístupu České republiky k Evropské unii, dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jejichž právní úprava je obsažena v § 205d zákona číslo 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane ministře, že vstupuji do vašeho vystoupení. Jakkoli mnozí kolegové třeba s vámi nesouhlasí, měli by mít právo vás slyšet. Prosím všechny poslance a poslankyně, aby přesunuli svá jednání mimo jednací sál, tak aby pan ministr mohl v klidném prostředí a atmosféře přednést předkládací zprávu. Prosím vaše stranické kolegy, pane ministře…

Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání je založena jako zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání ve smyslu § 789 občanského zákoníku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP