(11.50 hodin)
(pokračuje Krajíček)

Přesto ministerstvo během uplynulých dvou let svůj přístup nezměnilo a v tomto návrhu zákona nám předkládá řešení shodné problematiky skoro v totožné podobě, jakou jsme již jednou odmítli.

Vážené kolegyně a kolegové, již jednou jsme rozhodli, že problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má být řešena obecným samostatným zákonem. Jsem přesvědčen, že nemáme řešit, jak to či ono právo má být v zákoně formulováno, ale máme rozhodovat zejména o koncepcích příslušné právní úpravy. Za tato politická rozhodnutí neseme odpovědnost a k takové odpovědnosti se rád budu hlásit. Reprezentujeme sice moc zákonodárnou, ale neměli bychom se snažit takříkajíc za každou cenu zákony tvořit v jednotlivých ustanoveních. Pokud se zamyslíme nad naší činností, tak mnoho našich rozhodnutí, která jsme přijímali, jak doufám, v dobré víře, má osudové dopady na život našich občanů a my se je pak snažíme odstraňovat. V lepším případě rychlými novelami, v horším pak různými přílepky k právě projednávaným zákonům. A tento projednávaný vládní návrh zákona je opět jen dalším v řadě.

Vzhledem k dříve uvedenému navrhuji zamítnutí projednávaného návrhu zákona v prvním čtení. Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak jako podmíněný návrh předkládám návrh na vrácení zákona předkladateli k dopracování.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní má slovo paní kolegyně Alena Páralová. Další písemné přihlášky nemám.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, projednáváme návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Jako každá vládní norma z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svědčí i tato o naprosté bezradnosti autorů zákona. Návrh zákona, jak je v poslední době ve vládě zvykem, neprošel standardním legislativním procesem, neprošel řádným připomínkovým řízením. Zákon nebyl dokonce projednán v Radě vlády pro bezpečnost práce ani v jejích stálých výborech. Přitom bezpečnost práce je obor, kde jsou připomínky z praxe velmi důležité. Je to od vlády velmi nezodpovědné, protože takto hazarduje se zdravím a životy lidí.

V roce 2003 schválila vláda Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto dokumentu se konstatuje, že oblast bezpečnosti práce je upravena asi ve 1200 různých předpisech, a je proto potřeba celý systém zjednodušit. Bohužel, předložený zákon je s požadavkem na zjednodušení legislativy v přímém rozporu. Tímto vládním návrhem totiž dochází k další extenzi zákonů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výrazně se zvyšuje nepřehlednost agendy a zhoršuje se kvalita podnikatelského prostředí. Všechny zákony vycházejí z jediné evropské direktivy č. 391/1989. Naše vláda tuto direktivu doslova "rozcmrndala" do desítek zákonů a nařízení.

Zákon o bezpečnosti práce bude mít dle odborníků smysl jen tehdy, pokud tato oblast nebude rozdělena zvlášť na pracovněprávní vztahy a zvlášť na činnosti mimo tento rámec. Oblast bezpečnosti práce mimo pracovněprávní vztahy není dostatečně upravena. Uvítala bych, kdyby pan ministr vysvětlil, proč konečně nevyslyší odborníky, kteří již několik let volají po tom, aby se oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nedělila na pracovněprávní vztahy a na činnosti mimo rámec pracovních vztahů. Proč se oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neupravuje pouze jedním zákonem? Pak by určitě došlo ke zjednodušení agendy.

Právě projednávaný návrh zákona je proto nesystémový a myslím, že zpravodaj se vyjádřil velmi diplomaticky, když použil příměr o šéfkuchaři. Mně ten zákon totiž spíše připomíná vyprávění o tom, jak pejsek s kočičkou dělali dort a pak jim po něm bylo moc špatně a moc je bolelo bříško. Myslím, že našim zaměstnancům a zaměstnavatelům a také profesionálům z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude po tom dortu, který jim pan ministr Škromach připravil v podobě právě projednávaného zákona, o mnoho lépe než pejskovi a kočičce.

Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona a děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, kdo další se hlásí? Nejprve kolega, posléze druhý.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi stručně vystoupit k předkládanému sněmovnímu tisku č. 1155, vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Chci k tomuto návrhu hovořit také proto, že sám jsem měl několik let na starosti zajišťování této důležité činnosti, kde jde o zdraví lidí, o životy lidí na pracovištích, na stavbách. Celou dobu jsme usilovali o to, aby bezpečnost práce měla podobné postavení jako oblast požární ochrany, aby měla svůj střechový zákon, který by zabezpečoval celou toto oblast a který by upravoval všechny povinnosti nejen na pracovištích, ale i mimo ně.

Je mi jasné, že tento předkládaný vládní návrh má některé nedostatky v jednotlivých paragrafech, například v § 15 i řadě dalších, ale určitě předložený návrh je právě takovým podkladem a takovým krokem k tomu, abychom se přiblížili k této oblasti, jako je požární ochrana, nebo ke standardům stanoveným v Evropské unii pro tuto oblast. Dovolte mi, abych z tohoto místa vás vyzval, abyste vládní návrh podpořili a propustili do druhého čtení, protože věřím tomu, že v průběhu legislativního procesu se podaří některé tyto věci upravit a dát do pořádku, a určitě to bude první krok k tomu, aby se vytvořil nový zákon pro bezpečnost práce do budoucna.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil odcitovat jednu pasáž z důvodové zprávy, která zcela do jiného světla staví dnešní diskusi: Z hlediska práva Evropských společenství je nutné vycházet z platné právní úpravy zapracování požadavků rámcové směrnice 89/391/EHS, o zavádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navrhovaná právní úprava vytváří zákonné předpoklady pro plnou a komplexní harmonizaci právních předpisů s právem Evropských společenství.

Tímto zákonem se snažíme dostat na úroveň, kterou v Evropě už běžně všichni uznávají. Před třemi lety tady byly první návrhy, které byly bohužel nesouhlasem našich kolegů z ODS nepřijaty, a vlastně tento návrh je snahou alespoň částečně přiblížit naše pracovní vztahy a bezpečnostní podmínky při práci na evropskou úroveň. Samozřejmě že námitky, které tady jsou a budou, že je to nákladnější než současný stav, to je samozřejmé, protože každá prevence vždy něco stojí, ale porovnáme-li náklady prevence s dopady následnými, s dopady z úrazů, které hlavně v oblasti stavebních prací existují, tento zákon podle mě je nutné přijmout a vyplatí se.

Žádám vás o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Moje otázka je jasná. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádné přihlášky. Rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP