(10.20 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Ústavní soud, opakuji po svých předřečnících, konstatoval, že deklarování veřejného zájmu v konkrétní věci zákonem je protiústavní, neboť si takto zákonodárná moc přisvojuje pravomoci, které přísluší moci výkonné. Myslím, že to je alfa a omega celého návrhu zákona, a dovoluji si v tomto případě také odkázat na stanovisko vlády.

Přiznám se, že jako opoziční poslankyně jsem poněkud zmatena projednáváním tohoto tisku na plénu, neboť zde vystupují dva ministři vlády, kteří se cítí tímto tiskem osloveni a dotčeni, a dotčeni takzvaně resortně, a to pan ministr dopravy a pan ministr obrany. Znovu se vracím k tomu, že stanovisko vlády České republiky, která by měla mít ony rozhodující pravomoci a měla by, když už někdo má rozhodovat, tedy ona, ve svém stanovisku doručeném nám jako tisk číslo 984/1 z 8. června 2005 vyjádřila k tomuto poslaneckému návrhu zákona nesouhlas. Dovolím si tady ocitovat důvody, které k tomu vládu vedly a prosím zejména vládní poslance, aby tomu věnovali pozornost, pokud nemají stanovisko vlády před sebou.

Vláda vyjadřuje nesouhlas, a to z těchto důvodů. Návrh nerespektuje jeden ze základních principů právních norem, které mají být obecným pravidlem chování a mají regulovat společenské vztahy určitého druhu, nikoliv individuálně určené případy. V tomto případě vláda bezpochyby vychází právě z ústavního nálezu, o kterém tu již byla opakovaně řeč. Za druhé obsahuje některé neústavní prvky. Za třetí působí retroaktivně. Za čtvrté nepřímo novelizuje v části o vyvlastnění občanský zákoník a v části o vyhlašování veřejně prospěšných staveb zákon o hlavním městě Praze. Za další nepřiměřeným způsobem pro tak rozsáhlou stavbu krátí na polovinu lhůty potřebné pro vydání rozhodnutí ve správních řízeních. Za další nevymezuje dostatečně veřejný zájem, za další rozšiřuje povinnosti i na orgány a instituce, na jejichž postup při schvalovacím řízení se nevztahuje správní řád.

I přes částečnou nápravu těchto výtek garančním výborem mám pocit, vážené kolegyně a kolegové, že bychom neměli být těmi, kteří za každou cenu protlačují normu, o které existují vážné pochybnosti o tom, že je protiústavní, se kterou nesouhlasí vláda a vytýká jí celou řadu takto závažných nedostatků. Z těchto důvodů si dovoluji obrátit se na vás se žádostí o podporu mého návrhu na vrácení výboru k dalšímu projednání a jako podmíněný návrh, pokud by tento neprošel, podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to ne proto, že bych si neuvědomovala závažnou situaci, ve které se nachází město Praha, zejména ty městské části, které se také na mě, ale i jistě na vás obrátily s výzvou, abychom podpořili tento tisk, respektive výstavbu příletové a vzletové dráhy, a to s ohledem na to, že jejich městské části jsou neustále zatěžovány hlukem z leteckého provozu. Také jistě nejsem jedinou poslankyní tohoto tělesa, která dostala samozřejmě názory i z druhé strany, a to žádost o podporu naopak zamítavého stanoviska, a důvody, které jsou obsaženy v rozhodnutích zastupitelstev a které vycházejí také z místního referenda, zastupitelstev části Praha-Přední Kopanina a také Praha-Nebušice, ty já tady teď nebudu opakovat, protože předpokládám, že je máte před sebou, že byly projednávány i v garančním výboru, a považuji proto za nadbytečné, abychom je opakovali zde na plénu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Rozumím tomu tak a ona určitě také, jen to konstatuji, že o návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání bude hlasováno po ukončení obecné rozpravy, o návrhu na zamítnutí případně na začátku třetího čtení.

Jsou nějaké další přihlášky do obecné rozpravy? Pokud ne, obecnou rozpravu končím.

Chci se zeptat pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit. Pokud ne, všechny vás požádám, abyste se shromáždili u svých hlasovacích zařízení, protože přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení výboru k novému projednání.

 

Paní a pánové, budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 288. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 poslanců bylo pro 44, proti 85. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

S chutí se pustíme do rozpravy podrobné. Do podrobné rozpravy se zatím přihlásili dva poslanci, pan poslanec Doležal a paní poslankyně Dundáčková. Hovořit bude pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 984. Nechci zabřednout do debaty legislativců a právníků o tom, zda tento návrh je, či není protiústavní. Rozumím důvodům, pro které je navrhován a proč je snaha, aby přistávací dráha byla vybudována, na druhou stranu se domnívám, že bychom neměli používat protiústavní prostředky. Proto se pokusím aspoň částečně napravit to, co možná napravit ani nelze.

První pozměňovací návrh. V § 2 odst. 2 na konci doplnit slova: "za předpokladu, že v době vydání správního rozhodnutí uplynulo od okamžiku vyhotovení stanoviska méně než šest měsíců".

Krátké zdůvodnění. Navrhovatelem zamýšlené maximální urychlení průběhu realizace stavby letové dráhy v původní podobě, kdy ve všech správních řízeních i při ostatní činnosti týkající se stavby letové dráhy, navrhovatel má patrně na mysli získání všech nutných povolení k výstavbě, tedy zejména stavebního povolení, lze při těchto řízeních použít stanoviska jiných orgánů bez ohledu na to, kdy byla vydána, mohlo vést k situaci, kdy se podkladem pro tato rozhodnutí stanou stanoviska zcela zastaralá a neodpovídající současnému stavu. Je tedy vhodné časově omezit použití těchto stanovisek.

Dále navrhuji další pozměňovací návrh, a to opět v § 2, upravit a doplnit odstavce 6 až 11.

Odstavec 6 by pak zněl ve variantě A: "Nedojde-li k dohodě podle zvláštního předpisu, náleží vyvlastňovanému za vyvlastnění náhrada a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejích součástí a příslušenství nebo b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene, nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni, a náhradu stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání včetně ušlého zisku, náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené vyvlastněním a jeho důsledky a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Náhrady se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění."

Varianta B, která upravuje pouze poslední odstavec, který pak zní: "náhrada nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Náhrady se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP