(9.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych přednesl úvodní informaci k řešení konkursů bytových družstev.

Při projednávání návrhu programu této schůze Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna na návrh pana poslance Františka Beneše zařadila mj. také bod Informace ministra spravedlnosti o řešení konkursů bytových družstev. Pravděpodobně se má jednat o bytová družstva Kavčí skála Říčany, Hutmanka a Stavební bytové družstvo Svatopluk. Předesílám, že uvedená bytová družstva se nenacházejí ve stejné situaci, kterou by bylo možné zcela zobecňovat. Konkurs byl prohlášen na majetek úpadce bytové družstvo Kavčí skála Říčany, H-Systém, Stavební bytové družstvo Svatopluk pak krátce před úpadkem společnosti H-Systém založila jeho část klientů. Pokud jde o třetí jmenované družstvo, Pražské stavební bytové družstvo se sídlem v Praze 5 Na Hutmance, na jeho majetek konkurs prohlášen nebyl. Toto družstvo je žalováno pro nesplacení poskytnutého úvěru.

Ve věci úpadce bytového družstva Kavčí skála Říčany je konkursní řízení vedeno u Městského soudu v Praze. Jde o to, zda v případě úpadku družstva mají být byty zařazeny do konkursní podstaty. Vrchní soud v Praze podal dne 15. ledna 2005 Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., podle článku 95 odst. 2 Ústavy s tím, že uvedená ustanovení jsou v rozporu s ústavním pořádkem. V podaném návrhu se uvádí, že zmíněná ustanovení zákona mohou mít za následek ústavní neakceptovatelnou nerovnost konkursních věřitelů, kdy družstevníci jsou zvýhodňováni na úkor věřitelů ostatních. O tomto návrhu dosud Ústavní soud nerozhodl.

Konkursní řízení ve věci úpadce H-Systém, akciová společnost, je vedeno u Městského soudu v Praze. Konkursní podstatu tvoří zainvestované pozemky a rozestavěné domy, které byly v době prohlášení konkursu ve vlastnictví úpadce. V současné době probíhá zpeněžování konkursní podstaty, vždy podle podmínek schválených věřitelským orgánem. Na nemovitosti jsou zpracovávány znalecké posudky, byly podány inzeráty a následně je proveden výběr nejvýhodnějších nabídek.

Na majetek dalšího bytového družstva, Pražského stavebního bytového družstva se sídlem Praha 5, Na Hutmance, prohlášen konkurs nebyl. Družstvu byl na základě smlouvy, původně uzavřené s Investiční a Poštovní bankou, poskytnut úvěr ve výši 29 mil. Kč. Právní nástupce Investiční a Poštovní banky společnost Frenn Trading se sídlem v Nizozemí nyní družstvo žaluje o splacení uvedené částky. Řízení jsou vedena u Obvodního soudu pro Prahu 5 o zaplacení částky 14 321 944,85 Kč, a to s příslušenstvím, kdy soud rozsudkem ze dne 2. dubna 2004 z větší části žalobě vyhověl a pouze v nepatrné části žalobu zamítl. Dne 6. května 2005 byl usnesením Městského soudu v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ve vyhovujícím výroku zrušen s tím, že je zapotřebí, aby žalobce doplnil žalobní tvrzení a prokázal přechod pohledávky. Dne 19. října 2005 byl Obvodním soudem vyhlášen rozsudek, kterým ve zbylé části bylo žalobě zcela vyhověno. Částečné zamítnutí žaloby je již v právní moci. Ve věci o zaplacení částky 46 343 826,82 Kč s příslušenstvím bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11. června 2004 nařízeno předběžné opatření proti žalovanému, tj. Pražskému stavebnímu bytovému družstvu, jímž se mu zakazuje zcizit, zatížit věcným břemenem, zástavním či nájemním právem rozhodnutí v uvedené nemovitosti. Žalovaný podal dne 30. června 2004 proti usnesení odvolání. Městský soud v Praze usnesení obvodního soudu potvrdil a to nabylo právní moci dne 11. listopadu 2004.

Pražské stavební bytové družstvo podalo proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 i usnesení Městského soudu v Praze ústavní stížnost, která byla Ústavním soudem dne 5. dubna 2005 odmítnuta. Spis je v současné době zapůjčen Městskému soudu v Praze, kde probíhá několik řízení, jejichž předmětem je nahrazení projevu vůle Pražského stavebního bytového družstva v Praze 5, Hutmanka, k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Konkrétně se jedná o tři řízení, kdy řízení vedené pod spisovou značkou 13 CM 2001/2004 bylo zahájeno 30. září 2004. Dosud byla žalobkyně vyzvána k podání doplnění žaloby a žalovaný k vyjádření k žalobě a na základě obsahu jejich podání byly vyžádány spisy od Obvodního soudu pro Prahu 5. V současnosti je stanoven termín jednání na 14. února 2006.

Pokud jde o konkursní řízení, Ministerstvo spravedlnosti samozřejmě není spokojeno se současným stavem, kdy tato řízení trvají značnou dobu, v řadě případů víc než sedm let. Délku řízení však nelze přičítat jenom k tíži soudů. V uvedeným případech se jedná o velmi složitá řízení, která jsou ovlivněna řadou incidenčních sporů o vyloučení bytů z konkursní podstaty. Například ve věci úpadce bytové družstvo Kavčí skála Říčany je v současné době vedeno 451 excindačních a 262 incidenčních sporů. V případě úpadce H-Systém v současné době probíhá zpeněžování konkursní podstaty, a to za dohledu věřitelského výboru, který je respektován majoritou konkursních věřitelů. Konkursní řízení přitom musí mít na paměti hlavní cíl konkursu nebo vyrovnání dle platné právní úpravy, tj. dosažení poměrného uspokojování věřitelů z dlužníkova majetku.

Obě uvedená konkursní řízení Ministerstvo spravedlnosti v rámci svých zákonných pravomocí, tj. zejména z hlediska plynulosti, dlouhodobě sleduje a průtahy, které by byly prokazatelně zaviněny soudem, nebyly shledány. Určitou zárukou transparentnosti a zákonnosti konkursních řízení je účast státního zástupce podle § 35 odst. 1 písm. k) občanského soudního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP