Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se do obecné rozpravy někdo hlásí. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Koudelka. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, chci jen vznést v této rozpravě svůj pozměňovací návrh, který byl rozdán písemně vám všem na lavice.

Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je řešit stávající situaci i z důvodu změny věkové hranice pro jmenování soudcem a z důvodu obdobných komplikací u právních čekatelů státních zástupců. Zde došlo k tomu, že justiční čekatelé a právní čekatelé, kteří dosud ze zákona mohou uzavírat pouze pracovní poměr na dobu určitou tří let, kdy se připravují pro výkon své budoucí profese (předsedající zvoní), pak se stávají do určité míry bezprizornými. Podstatou návrhu je, aby justiční čekatelé a právní čekatelé státních zastupitelství mohli také uzavírat pracovní poměr na dobu neurčitou a mohli působit v justici po splnění povinné tříleté praxe do doby, než dosáhnou další zákonné podmínky pro jmenování soudcem, popřípadě státním zástupcem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se tímto přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán písemně. Nebudu ho proto tady číst, jen uvedu, že jeho podstatou je zpřesnění implementace čl. 5 směrnice Rady 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, a jde především o implementaci čl. 5 směrnice, který dává členským státům možnost pověřit sociální partnery na příslušné úrovni, včetně sociálních partnerů na úrovni podniků nebo závodů, aby definovali svobodně a kdykoli formou sjednané dohody postupy pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je mojí povinností zeptat se pana ministra a paní zpravodajky, zda chtějí využít svého práva závěrečného slova. (Nikoli.) Nechtějí, jak je vidět.

Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a zároveň, dámy a pánové, končím dnešní jednací den. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin, a to podle schváleného pořadu prvními čteními.

Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP