Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme ve druhém čtení projednávat návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele č. 118/2000 Sb.

Tento zákon již více než pět let vytváří legislativní podmínky a záruky pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu. Praxe potvrdila jeho účelnost a potřebnost. V průběhu jeho účinnosti nebylo nutné jej novelizovat, neboť jeho obsah vycházel ze směrnice Rady 80/987/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Tato směrnice však byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES novelizována. Ukládá členským státům mimo jiné povinnost, aby uvedly v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s ní do 8. října 2005. Zejména z tohoto důvodu vláda předložila návrh na úpravu zmíněného zákona č. 118/2000 Sb.

Do návrhu novely zákona jsou proto zapracovány zejména důsledky vstupu České republiky do Evropské unie, které je nutno řešit v rámci problematiky platební neschopnosti zaměstnavatele. Jedná se například o účast v tomto procesu a vymezení pojmu nadnárodního zaměstnavatele, povinnosti občanů států EU a cizinců v rámci řízení, které upravuje tento zákon. Dále jde o ustanovení povinnosti k vzájemné informovanosti subjektů z členských států Evropské unie, tzv. záruční instituce a podobně. Dalším důvodem novelizace zákona je jeho praktická aplikace úřady práce. Jde o vymezení jednoznačných formulací některých ustanovení, která v praxi dosud vedou k rozdílným výkladům a způsobují nespokojenost žadatelů o poskytnutí náhrady mzdy úřady práce.

Návrh zákona projednal dne 2. června 2005 výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny a přijal legislativně technickou úpravu týkající se účinnosti zákona, která obsah návrhu zkvalitňuje.

Podrobnosti k tomu bude mít pan zpravodaj výboru pan poslanec Krajíček.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 938/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh tohoto zákona na své 38. schůzi 2. června 2005. Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Šimerky a poslance Miroslava Krajíčka a po rozpravě doporučuje výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal k návrhu zákona jediný pozměňovací návrh, týkající se účinnosti, a to tak, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. A nakonec zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy rovněž nemám žádnou písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí z místa, končím i podrobnou rozpravu.

Protože nepadly žádné návrhy, o kterých by bylo možno nyní hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1001/ - druhé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vláda předkládá tento návrh zákona, protože je třeba plně transponovat směrnici 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.

V právní úpravě je nutno učinit několik změn. Především je nutno stanovit, že zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat nejnovější stav a strukturu zaměstnanců. Podle stávající úpravy o tom zaměstnance jen informuje. Výslovně se také upravuje pojem důvěrné informace a vztah mezi důvěrnými informacemi podle zákoníku práce a informacemi chráněnými podle zvláštních právních předpisů. Navrhuje se dále ve smyslu směrnice zpřesnit některé pojmy a osvobodit případné spory o informování a projednávání od soudních poplatků. Další body návrhu jsou převážně legislativně technické.

Chtěl bych se nyní vyjádřit ke dvěma výhradám, které jsme slyšeli v prvém čtení a znovu při projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Byly vysloveny pochybnosti, zda je teď nutné novelizovat zákoník práce, když je zároveň připravován zcela nový zákoník práce, v němž je provedena plná transformace směrnice. Česká republika však své závazky vůči Evropské unii odkládat nemůže. Žádný členský stát transpozici neodložil. Musím připomenout, že jinak bychom Českou republiku vystavovali dvojímu nebezpečí. Jednak žalobám ze strany vnitrostátních subjektů u národních soudů a jednak zahájení řízení pro porušení smlouvy ES ze strany Evropské komise.

Objevily se také připomínky k přehlednosti některých ustanovení. Mějte ale na mysli, že cílem předkladatele jsou co nejmenší zásahy právě s ohledem na přípravu zcela nového kodexu.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal všechny připomínky detailně. Já jsem samozřejmě také připraven v rozpravě se vyjádřit podrobněji.

Předkládaný návrh není obsáhlý. Pro dokončení transpozice směrnice Evropského společenství je však nezbytný. Prosím vás proto o jeho podporu a schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 264 z 39. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Mariana Hoška, zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1001, a přijala k tomuto návrhu změnu, kterou máte uvedenu v tisku 1001/1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP