Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Víchovi za předloženou zpravodajskou zprávu a myslím si, že můžeme pokračovat.

Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že nemám také žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Hlásí se osobně navrhovatel pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, já jsem teď v určitém problému, protože mám avizovaný pozměňovací návrh od pana kolegy Michala Haška, kterého zde nevidím. Proto bych rád, jestli by bylo možné přerušit jednání na tři minuty, a pana poslance Haška bych na to rád upozornil, aby svůj pozměňovací návrh mohl podat, pokud má zájem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud je to návrh samotného navrhovatele k textu zákona, já proti tomu nic nemám. Nechám se mezitím vystřídat v řízení schůze paní místopředsedkyní Jitkou Kupčovou, vstanu a přeruším minimálně na tři minuty do 18.35 hodin schůzi s tím, že bude pokračovat v řízení schůze paní kolegyně Kupčová. (Poslanec Michal Hašek se však po několika vteřinách dostavil do jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vzhledem k tomu, že pan poslanec Michal Hašek již přichází se svým pozměňovacím návrhem, dávám mu slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za udělené slovo, děkuji také, kolegyně a kolegové, za krátkou trpělivost.

Dovolte mi, abych přednesl v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který se dotýká této poměrně stručné novely zákona o obcích. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je ještě blíže upravit problematiku oddělování obcí a konkrétně problém dělení majetku, protože případy, kvůli kterým tato novela vznikla a které popsal docela podrobně kolega Kvapil v rámci prvého čtení, jsou ve skutečnosti případy toho, že nedošlo k dohodě o dělení majetku mezi stávající obcí a mezi částí, která se chce oddělit, tak aby vznikla jako obec nová.

Při dělení majetku tedy navrhuji taková kritéria, že nemovitosti by se přednostně dělily na základě územního principu, dále při dělení movitého majetku by se uplatnilo kritérium počtu obyvatel. V případě finančních prostředků, zejména peněz, ale také ostatních aktiv, rovněž kritérium počtu obyvatel. Totéž by platilo pro dluhy, závazky a jiná pasiva. Pokud by šlo o právnické osoby založené nadřízenými obcemi, doporučuji, aby příslušný podíl na právnické osobně, např. počet akcií v akciové společnosti, obchodní podíl v případě společnosti s ručením omezeným, odpovídal taktéž počtu obyvatel. Zbývající ostatní práva taktéž navrhnu rozdělit na základě kritéria počtu obyvatel.

Tolik tedy obecnější důvod a nyní už vlastní text pozměňovacího návrhu.

K návrhu zákona, který předkládá kolega Kvapil, navrhuji doplnit následující body:

1. V § 21 odstavci 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

2. V § 22 odstavci 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 22 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Součástí návrhu na oddělení části obce je písemná dohoda obce a přípravného výboru o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec, bylo-li této dohody dosaženo.

(4) Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak, rozdělí se majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že

a) vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva k věcem cizím a závazky váznoucí na nemovitostech přecházejí na tu obec, na jejímž území se nemovitost nachází; pro přechod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání místního referenda o oddělení části obce,

b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva."

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

4. V § 22 odstavci 6 se za větu první vkládá nová věta: "Rozhodnutí obsahuje též schválení dohody podle odstavce 3, bylo-li této dohody dosaženo."

5. V § 22 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Majetek uvedený v odstavci 4 na nově vzniklou obec přechází dnem právní moci rozhodnutí krajského úřadu o oddělení části obce. Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 3, může nově vzniklá obec podat žalobu k soudu na určení, který majetek uvedený v odstavci 4 písmenu b) na ni přešel."

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 23 odstavci 1 větě první se slovo "dosavadní" nahrazuje slovem "původní".

7. V § 23 odstavci 1 větě první se tečka za slovem "úřadu" nahrazuje čárkou a doplňují se slova: "nebo, neobsahuje-li rozhodnutí krajského úřadu schválení dohody podle § 22 odstavce 3, nemovitosti podle § 22 odstavce 4 písmena b)."

8. V § 23 odstavci 1 větě druhé se slovo "dosavadní" nahrazuje slovem "původní".

9. V § 23 odstavci 1 větě třetí se slovo "dosavadní" nahrazuje slovem "původní".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Je mojí povinností zeptat se na případná závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je bod

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
/sněmovní tisk 948/ - druhé čtení

 

Předložený návrh nám má z pověření vlády přednést místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Pevně věřím, že mě pan ministr slyší a že tento návrh přijde co nejdříve odůvodnit. (Místopředseda vlády Zdeněk Škromach přichází do jednacího sálu.)

Je tomu tak. Prosím pana místopředsedu vlády, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP