Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)
(pokračuje Bublan)

Návrh předmětného zákona byl vypracován na základě potřeby reagovat na provedené změny v rámci reformy územní veřejné správy. Mezi nejzávažnější problémy při jeho uplatňování v praxi patří problematika pověřování obecních úřadů výkonem této působnosti. Zákon č. 41/1993 Sb. umožňuje, aby působnost na tomto úseku státní správy byla obecním úřadům svěřována pověřením ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, což není úplně v souladu s článkem 105 Ústavy České republiky, podle kterého lze svěřit výkon přenesené působnosti orgánům územních samosprávných celků jen tehdy, stanoví-li tak zákon. Tedy působnost obecních úřadů a samozřejmě i krajských úřadů na tomto úseku by měla být stanovena zákonem nebo právním předpisem vydaným na základě zákona a v jeho mezích. Pověřování dalších úřadů výkonem této působnosti je o to spornější, že podmínky, za kterých lze obecní úřad k provádění vidimace a legalizace pověřit, jsou stanoveny pouze vyhláškou Ministerstva vnitra.

Vidimaci a legalizaci dnes provádí 1200 matričních úřadů a dalších 2150 obecních úřadů, které byly touto agendou v minulosti pověřeny, nebo magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a hlavního města Prahy. Záměrem není tento počet snižovat, ale zachovat stávající stav. Vládní návrh zákona tak odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy a vytváří předpoklady pro kvalitní výkon působnosti stanovené orgánům obcí a krajů v oblasti vidimace a legalizace.

S pozměňovacími návrhy, které uplatnil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí plně souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi a nyní prosím, aby se ujal své zpravodajské zprávy poslanec výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tomáš Hasil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 49. schůzi dne 2. června projednal návrh zákona pod tiskem 876 a dal k němu toto usnesení. Doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 876 projednat a schválit ve znění pozdějších pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy tohoto výboru máte pod usnesením číslo 278 k dispozici.

Já jenom avizuji, že potom v podrobné rozpravě dám návrh na legislativně technické úpravy tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášky do podrobné rozpravy. Nyní ale zahajuji rozpravu obecnou a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a žádám pana zpravodaje, pana poslance Tomáše Hasila, aby přednesl avizovaný příspěvek v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Jedná se body číslo 3, 7 a 9 usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kde došlo k nedopatření v textu. V těchto třech bodech je odkázáno na paragraf 10 odst. 4 zákona, správně má být paragraf 10 odst. 5. Je to ve všech třech případech shodná chybka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Pan Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dovoluji si přečíst následující pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 876.

1. V části první § 1 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis".

V § 21 se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 písm. d)".

Krátké zdůvodnění. Navrhuji, aby vykonávat státní správu na tomto úseku mohly všechny obecní úřady. Návrh zákona stanoví, že pracovník prokáže odbornou způsobilost složením zkoušek. Většina pracovníků bez problémů složí zkoušky. Když mohou podle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, podle § 12 tohoto zákona ohlašovny všech obecních úřadů rozhodovat ve složitém správním řízení o zrušení trvalého pobytu, nevím, proč by nemohly provádět ověřování, které je určitě méně náročné. Nebude také potřeba při pověření dalších obecních úřadů neustále novelizovat vyhlášku.

2. V části první v § 13 se doplňuje odstavec d), který zní: "jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text".

3. V části první v § 15 se slova "anebo může být vyhotoveno na samostatném listu nebo přelepce za pomoci výpočetní techniky" vypouštějí.

4. V části první v § 18 se v návětí za slovo "totožnosti" doplňuje slovo "platný".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova u pana ministra nebo u pana zpravodaje. Není tomu tak. Končím tedy i druhé čtení tohoto tisku 876 a bod 22. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Dále budeme pokračovat bodem číslo 23. Podle evidence je možné jej projednávat dnešního dne od 18.20 hod. Protože je 18.26, tak bod 23 přišel přesně na svůj čas. Jedná se o

 

23.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 921/ - druhé čtení

 

Návrh uvede pan navrhovatel sám, pan poslanec Tomáš Kvapil. Zároveň, ještě než se ujme slova, bych požádal, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Tom Zajíček, který je zpravodajem tohoto tisku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože návrh zákona jsem odůvodňoval v prvním čtení. Jedná se o to, aby v případě, že v místním referendu došlo k rozhodnutí, že se určitá část obce má oddělit, aby tato skutečnost mohla nastat k prvnímu lednu každého kalendářního roku, a nikoliv jednou za čtyři roky, jak říká stávající úprava, a to ještě k prvnímu lednu roku následujícího po komunálních volbách.

Já toto zdůvodnění nebo tento úvod považuji za dostačující, pouze bych chtěl připomenout, že v žádném případě nejsou v tomto návrhu měněny podmínky, za jakých je možné vytvořit novou obec. Ty zákonné podmínky jsou mým návrhem nedotčeny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu navrhovateli Tomáši Kvapilovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám byla rozdána jako sněmovní tisk 921/2 a 921/3.

Ptám se, jestli už dorazil zpravodaj výboru pan poslanec Tom Zajíček. Nevidím ho. Zastoupí ho někdo z výboru pro veřejnou správu? Pan kolega Tomáš Kvapil sám? Vidím kolegy z výboru, kteří mohou přednést zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom shrnout kratičce projednávání tohoto návrhu. Jedná se opravdu o krátkou novelu, nicméně velice významnou, co se týká času.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 51. schůzi doporučuje Poslanecké sněmovně tento projednávaný tisk č. 921 projednat a schválit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP