Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Tato úprava zásadně zjednoduší administrativní náročnost spojenou s přípravou klinických studií a případného uvedení registrovaného léčivého přípravku na trh.

Při projednávání návrhu zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví bylo k návrhu uplatněno několik pozměňovacích návrhů, se kterými za předkladatele vyslovuji souhlas.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, vzhledem k tomu, že nová právní úprava Evropských společenství, jejíž implementace do právního řádu České republiky byla hlavním důvodem pro novelizaci předkládaného návrhu zákona, nabyla účinnosti v srpnu letošního roku, obracím se na vás se žádostí o podporu předkládaného návrhu zákona při jeho dalším legislativním projednávání, aby mohl nabýt účinnosti co možná nejdříve. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové. Připomínám, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, sněmovní tisk 1009/1 máte rozdán. Požádám paní Lucii Talmanovou jako zpravodajku, aby nám přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tuto novelu zákona o návykových látkách na své 39. schůzi dne 8. září, usnesení je vám všem známo jako sněmovní tisk 1009/1, a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon 167/1998 Sb., o návykových látkách. Dále k tomuto zákonu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které, jak zde zmínila paní ministryně, byly odsouhlaseny, přijaty předkladatelem jakožto návrhy, které přispějí k dalšímu zkvalitnění této předlohy.

Dovolte mi zmínit se o jednom jediném pozměňovacím návrhu, který je nestandardní, který byl projednán na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a netýká se přímo vládní novelizace zákona o návykových látkách. Bylo by dobré toto Sněmovně sdělit. Týká se zákona o ochraně veřejného zdraví.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví reagoval na všem nám známou nedávnou plošnou kontrolu restauračních zařízení na území celé České republiky a na tristní výsledky této kontroly. Tento pozměňovací návrh v druhé části tisku 1009/1, ve změně zákona o ochraně veřejného zdraví, umožňuje orgánům hygienické služby stejnou pravomoc, kterou má doposud jenom Česká obchodní inspekce, a to pravomoc nařízení okamžitého uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle dvou následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinností, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví. To znamená, když orgány hygienické služby zjistí, že z důvodů hygieny a epidemiologie může dojít provozem restaurace, resp. konzumací jídel v této restauraci nebo podávaných nápojů, k ohrožení života nebo zdraví, budou mít orgány hygienické služby stejnou pravomoc jako Česká obchodní inspekce, znamená na dva dny tuto provozovnu samozřejmě do okamžitého odstranění závad zavřít.

To stálo za zmínku, neb se tento návrh přímo netýká vládní novelizace zákona o návykových látkách.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Do té mám dvě přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Eduard Zeman, připraví se pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, předkládám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1009. Text tohoto pozměňovacího návrhu jste obdrželi v písemné formě včetně zdůvodnění rozdaného na lavice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Odkaz na písemný text, který byl rozdán, je podle novely jednacího řádu přípustný.

Nyní pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, též máte materiál mého pozměňovacího návrhu rozdán na stolech. Týká se provádění očkování podle zvláštního předpisu, a navrhovanou právní úpravou se zajistí správná distribuční praxe očkovacích látek proti chřipce. Je to opatření, které by mělo nabývat platnost zvláště při epidemiích, eventuálně pandemiích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Krákorovi. Nyní je přihlášen pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji pěkně. Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi krátký. Chtěl jsem pouze reagovat na vystoupení pana poslance Zemana. On nám všem rozdal pozměňovací návrhy. Věřím, že jsme je všichni četli, přesto chci říci, protože on to cudně trochu zatajil, o co se vlastně v návrhu jedná:

Jedná se o další klacek pod nohy krajům, které se starají o své nemocnice a snaží se je oddlužit. Záležitost, které se týká tento pozměňovací návrh, je v podstatě mzdová regulace ve všech nemocnicích bez ohledu na to, kdo je zřizuje, ať je to kraj nebo privátní subjekt. Taková mzdová regulace patří do minulého století, dámy a pánové.

Místo řešení problémů jste se upnuli k jedné myšlence: vrátit socialismus do našeho zdravotnictví. Já to odmítám a doufám, že i tato Sněmovna to odmítne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Tluchořovi, i když vystoupení patřilo do obecné rozpravy, ale samozřejmě i v podrobné rozpravě je taková připomínka možná, týká se předloženého pozměňovacího návrhu.

Hlásí se paní zpravodajka Lucie Talmanová do podrobné rozpravy. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Dámy a pánové, jako zpravodaj zde musím, ač nerada vystoupit s následující poznámkou. Před pár minutami při projednávání jiného zákona, který se týkal zcela jiné problematiky, zde vystoupili dva ministři vlády České republiky a velmi ostře se ohradili proti předložení pozměňovacího návrhu, který otevíral jiný zákon - zákon o dani z přidané hodnoty. Myslím, že novelizace zákona o návykových látkách je kvalitní novelizací, zkvalitňující novelizací, která by si zasloužila přijetí.

Nevím, jak se jako zpravodaj dokáži vypořádat se souvislostí zákona o návykových látkou se změnou zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. Myslím, že bychom si všichni zasloužili od předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu poslance Eduarda Zemana ještě lepší zdůvodnění než to, že nám všem rozdal na lavici papír.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Její reakce je přiměřená, stejně jako byla přiměřená reakce poslance Karla Vymětala.

Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Končím tedy projednávání bodu číslo 19. Děkuji paní ministryni zdravotnictví, děkuji paní zpravodajce Lucii Talmanové a končím bod číslo 19.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

22.
Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
/sněmovní tisk 876/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra František Bublan. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 876/1. Požádám pana poslance Tomáše Hasila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Tím bychom považovali úvod tohoto bodu za zahájený.

Prosím pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP