Neautorizováno !


 

(18.00 hodin)
(pokračuje Bérová)

Ve chvíli, kdy se zákon z tohoto důvodu otevřel, nastala vhodná příležitost zohlednit i podněty vnitrostátní. Jedná se především o přijetí dvou zásadních zákonů v oblasti správního řízení, resp. jeho kontroly, a to soudního řádu správního a správního řádu.

Novela zákona i nadále zachovává zvláštní režim samotného procesu poskytnutí informace, avšak procesy probíhající ve správním řízení, tedy rozhodnutí o neposkytnutí informace a odvolání proti tomuto rozhodnutí, přenechává na rozdíl od současné úpravy ve velké míře správnímu řádu. Zakotvení ochrany proti nečinnosti umožňuje vypustit fikci rozhodnutí, která byla ve své době jediným prostředkem ochrany žadatele proti nečinnosti povinného subjektu, ale za současné situace již je překonaným institutem.

Novela pak dále reaguje na problémy, které vznikaly přímo při aplikaci zákona, především zpřesňuje a sjednocuje terminologii předpisů a stanoví pevnější rámec jednotlivým postupům.

Posledním zdrojem změn, které novela přináší, je bohatá judikatura, která se k tomuto zákonu o svobodném přístupu k informacím váže. Soudy v klíčových rozhodnutích vymezily způsob aplikace některých institutů zákona, zakotvily výklad jednotlivých pojmů a především přesně stanovily limity postupu orgánů veřejné moci proti odmítání žádostí o informace.

Návrh zákona byl projednán jednak v podvýboru pro informační technologie a jednak ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který předkládá své pozměňovací návrhy. Velká část těchto pozměňovacích návrhů přináší dobré a přijatelné úpravy. Podrobněji se k pozměňovacím návrhům vyjádřím ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni informatiky Daně Bérové a konstatuji, že tento návrh jsme ve druhém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru máte rozdáno jako sněmovní tisk 991/1 a zpravodaj výboru Zbyněk Novotný se ujme slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém 47. zasedání dne 14. září 2005 projednal vládní návrh zákona a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které vám byly rozdány jako sněmovní tisk 991/1 dne 15. 9., jak už zde uvedl pan místopředseda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, když konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Vladimíra Čady, a ostatní se budou muset přihlásit z místa. Už vidím přihlášky. Prosím pana poslance Čadu, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 991.

V § 17 odst. 1 na konci odstavce přidat nový text: "Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací."

Odůvodnění. Úhradu za vyhledání informací umožnit úřadům jen v případě poskytování rozsáhlých souborů požadovaných informací. Podmínka mimořádně rozsáhlého vyhledání informací by odstranila nejkřiklavější případy zneužívání práce úřadů ze strany žadatele, v některých případech dokonce vedoucí k nadměrnému zatížení příslušného úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Čadovi. Slova se ujme pan poslanec Vladimír Koníček, připraví se zpravodaj pan poslanec Zbyněk Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést pozměňovací návrh, který se týká bodu 39 původního vládního návrhu, a to § 16 odst. 3 zní: "Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dní ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit."

Krátké odůvodnění. V původním návrhu je termín 30 dnů a já se domnívám, že 15 dnů bohatě stačí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Pan zpravodaj Zbyněk Novotný - máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. V rámci podrobné rozpravy přednesu dva návrhy pozměňovacích návrhů.

V bodě 26 § 11 odst. 4 písm. b) doplnit větu: "s výjimkou pravomocných rozsudků".

Bod 30 a 31, v § 14 odst. 2 a v § 14 odst. 4 změnit znění ve smyslu: "Žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona."

Ještě mi dovolte jednu poznámku. V usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 291 je řada legislativně technických chyb zejména v označování poznámek pod čarou. Všechno lze však odstranit ve spolupráci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji.

Končím bod číslo 18. Děkuji paní ministryni informatiky Daně Bérové a děkuji zpravodaji panu poslanci Zbyňku Novotnému.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 19. Tím je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Požádal bych zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyni Lucii Talmanovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1009/1.

Paní ministryně Emmerová má slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych v krátkosti uvedla předkládaný vládní návrh zákona. Je celkově již desátou novelizací základního zákona o návykových klátkách přijatého v roce 1998. Důvodem četných novelizací je zejména skutečnost, že Česká republika, která se připojila sukcesí k úmluvám OSN ratifikovaným Československou socialistickou republikou, má povinnost reagovat zákonnou úpravou na rozhodnutí komise OSN pro omamné látky o zařazení nové látky do příslušného seznamu omamných psychotropních látek, prekurzorů nebo pomocných látek.

Hlavním cílem dnes předkládané novely zákona je potřeba včasné reakce na právní akty Evropských společenství, které byly přijaty od poslední novelizace zákona v roce 2004 a kterými je uloženo členským státům Evropské unie přijmout nezbytná opatření pro jejich implementaci do národních právních systémů. Postupně došlo ke zrušení některých směrnic Evropských společenství a k jejich nahrazení nařízeními Evropských společenství, která jsou pro členské státy Evropské unie právními předpisy přímo použitelnými. Pro posuzovaný zákon tato implementace nových právních aktů Evropských společenství znamená nutnost vypouštění nebo úpravy těch ustanovení stávajícího zákona, která byla nově upravena těmito přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Zmíněná úprava má dopad zejména na ustanovení zákona, která řeší problematiku prekurzorů a pomocných látek.

Dále návrh řeší přeřazení manganistanu draselného do přísnějšího režimu z důvodu možnosti jeho zneužití při nezákonné výrobě návykových látek (kokain), zařazení Vězeňské služby České republiky mezi subjekty, které mohou zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekurzory bez povolení k zacházení, zkrácení doby platnosti povolení k zacházení s prekurzory z dosavadních pěti let na tři roky v souladu s příslušným nařízením Evropských společenství, umožnění dovozu a vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků s obsahem omamných látek podle přílohy číslo 1 zákona a psychotropních látek podle přílohy číslo 5 zákona ve vyjmenovaných případech bez vývozního a dovozního povolení. Konečně novela také v souladu se zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy upravuje příslušná ustanovení návrhu zákona týkající se správního trestání. V neposlední řadě návrh zákona nově zařazuje jako reakci na zvýšený zájem o léčebné využití konopí konopný extrakt a tinkturu z konopí do seznamu omamných látek uvedených v příloze číslo 1 zákona, kdy s těmito látkami mohou zacházet zdravotničtí pracovníci pro terapeutické účely ve zdravotnických zařízeních bez povolení k zacházení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP