Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)
(pokračuje Macháček)

Tento pozměňovací návrh by zněl takto.

I. Dosavadní článek I se označuje jako část první článek I Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a vkládá se část druhá článek II, který zní: Část druhá - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, článek II.

V § 12 odst. 2 zákona číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se na konci textu doplňuje věta: "Nezvolí-li Poslanecká sněmovna nového člena úřadu, předloží prezident úřadu Poslanecké sněmovně nový návrh do 40 dnů ode dne, kdy nový člen úřadu nebyl zvolen."

Dosavadní článek se označuje jako část třetí, článek III Účinnost.

II. V případě přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem I se mění název zákona, který zní takto: "Zákon, kterým se mění zákon číslo 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Macháčkovi. Nyní je přihlášen pan poslanec Eduard Vávra. Další přihlášku nemám.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přítomní členové vlády, dámy a pánové, v rámci podrobné rozpravy navrhuji změnu zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Nový článek II.

Za prvé. § 47 odst. 1 nové písmeno c) zní: "zvláštní sazba daně ve výši 15 %".

Za druhé. § 47 odst. 2 doplnit o větu: "U zboží uvedeného v příloze číslo 5 se uplatňuje zvláštní sazba."

Za třetí. Příloha číslo 5 k zákonu číslo 235/2004 Sb. Název: Seznam zboží podléhajícího zvláštní sazbě, číselný kód harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží, je to kód 27, název zboží, nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živočišné látky; minerální vosky.

Za čtvrté. Stávající článek 2 zákona přeznačit na článek 3.

Za páté. Legislativně technická úprava názvu zákona. Stávající znění doplnit o znění: O doplnění zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Krátké zdůvodnění. Na základě nárůstu cen plynu, pohonných hmot, ale i elektrické energie se významně zvýšily náklady domácností, ale i škol, zdravotnických zařízení, podnikatelským subjektům, to je právnickým a fyzickým osobám, např. i zemědělcům. Tento pozměňovací návrh tak částečně pomáhá zlepšit finanční situaci občanů České republiky a snížit náklady podnikatelům, a to snížením cen zboží zařazeného dle číselného kódu 27. Jsem zároveň přesvědčen, že vzhledem k nárůstu cen energií nedojde ke snížení příjmů státního rozpočtu z DPH.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nyní se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl, když končí podrobná rozprava, jednak ocenit, že v tomto dosti komplikovaném problému velice účinně spolupracovalo Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, že se dospělo ke konsensu užitečnému pro ekonomiku tohoto státu. Je to někdy velmi obtížné, ale v tomto případě musím opravdu vyslovit poděkování, poněvadž spolupráce byla příkladná a také jednání v hospodářském výboru bylo jasné, průhledné a mělo svůj konec docela jednoduše.

Pokud jde o proběhlou rozpravu, tady si nejsem jist, jestli není právě vhodná doba, abych přednesl novelu zákona o zoologických zahradách, kterou mám delší dobu připravenou, protože tady byly předneseny pouze pozměňovací návrhy k zákonům, které nejsou otevřeny. Znovu říkám - nejsou otevřeny. Poněvadž v názvu zákona o podpoře financování vývozu je samozřejmě v názvu i novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale novela tohoto zákona, kterou projednáváme, neotevřela zákon o NKÚ, takže já nechápu. Mohu chápat důvody, proč to někdo z poslanců přednese, ale nechápu, proč po takto složitých jednáních v jakési jiné věci, která je projednávána, se sem přijde s novelou problému, který s tím vůbec nesouvisí.

Totéž se podařilo panu poslanci Vávrovi. Samozřejmě že není otevřen zákon o dani z přidané hodnoty a také tady byla předložena novela. Pokud se nám daří nějaké komplikované záležitosti dořešit a vyřešit, tak uděláme všechno pro to, abychom to zkomplikovali a pokud možno hodili ze stolu. Nejsem přesvědčen o tom, že tímto bychom sloužili zájmům České republiky. Já si myslím, že nikoliv, ať už předmětem věci je cokoliv.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jenom sdělit Poslanecké sněmovně, že samozřejmě v případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy, které věcně nesouvisí s touto normou a budou v rozporu s ostatní politikou vlády, tak doporučím nepřijetí této normy. Čili tato norma se nemůže stát nosičem změn v dani z přidané hodnoty, které zde byly navrhovány. To bych chtěl jasně deklarovat a samozřejmě tento postoj budu jako zástupce předkladatele deklarovat i při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že se podařilo připravit skutečně po dlouhé době normu, která výrazným způsobem podporuje export malých a středních podnikatelských subjektů. To, co se tady odehrává teď, to jsou miny, které jsou zakládány k této předloze, vystavují tuto novelu riziku, že nebude v této Sněmovně schválena. Já se proti tomu velmi ohrazuji, a to v obou případech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi. Nevidím žádnou jinou přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Končím i bod číslo 17. Děkuji panu ministru financí, děkuji zpravodajům.

 

A budeme pokračovat podle našeho schváleného pořadu schůze bodem číslo 18. Tím je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 991/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně informatiky Dana Bérová. Děkuji zpravodaji, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hlavním popudem pro předložení novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo přijetí směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, kterou musí Česká republika transponovat do svého právního řádu. Nechci dlouho zdržovat, nicméně mi dovolte zopakovat, že základní myšlenkou směrnice je umožnit soukromým subjektům pokud možno co nejjednodušším způsobem využívat informace a data, která jsou v držení orgánů veřejné moci pro vlastní činnost.

Naše legislativa je s touto směrnicí z velké části kompatibilní již v současné době. Přesto si ale vynutila některé zásahy směřující především do oblasti postupu při poskytování informací, které jsou kryty právy k duševnímu vlastnictví, pokud těmito právy disponuje orgán veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP