Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To je tedy účelem této normy, abychom jednotně upravili poskytování informací, a to pro potřeby obou těchto zákonů. Dochází k určitému sjednocení legislativní úpravy, která je doposud řešena rozdílnou formou podrobnosti u jednotlivých odkazů. Jedná se v této části o nahrazení podrobnějšího ustanovení, které má ambici vypočítávat konkrétní dokumenty, které by mohly být poskytovány na základě této předlohy, obecnější formulací, která ovšem odkazuje jasně na předpis o boji proti legalizaci výnosů a na předpis o provádění mezinárodních sankcí. Tyto dva předpisy, na něž toto ustanovení odkazuje, poté přesněji definují onu strukturu informací, respektive účely, pro které je možno na základě zákona takovéto informace požadovat a poskytovat Ministerstvu financí.

Tolik na vysvětlenou k této dílčí změně, respektive k tomu, že tato dílčí změna je u zákona č. 582/1991 rozsáhlejší, pokud jde o rozsah nahrazovaného textu, než u jiných zákonů, které jsou novelizovány v rámci této předlohy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené rozpravy. Nikoho nevidím. Sloučenou obecnou a podrobnou rozpravu končím.

Vracíme se do přerušeného bodu 15 s tím, že se ptám, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Ani od ministra financí, ani od zpravodaje. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém můžeme hlasovat, končím bod 15.

Stejně tak u bodu 16 konstatuji, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat ve druhém čtení, to znamená o vrácení návrhu výboru k novému projednání. Nic takového nebylo. Děkuji panu ministru financí. Děkuji panu zpravodaji Janu Mládkovi. Končím bod č. 16.

 

Dalším bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 930/ - druhé čtení

 

Jsem rád, že u stolku zpravodajů zůstal pan ministr financí Bohuslav Sobotka. Z pověření vlády tento tisk uvede právě místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Pan kolega Suchánek už je u stolku zpravodajů. Děkuji mu. Konstatuji tedy, že v prvém čtení jsme přikázali k projednání tento tisku rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 930/1 a 930/2.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná novela zákona navazuje na záměr Exportní a garanční pojišťovací společnosti založit dceřinou společnost pro komerční úvěrové pojištění. Tento záměr vláda projednala, vzala na vědomí 1. prosince 2004.

Cílem novely je umožnit, aby případně většinový podíl v dceřiné společnosti mohl být v budoucnu prodán možnému strategickému partnerovi.

Chtěl bych se také vyjádřit ke komplexnímu návrhu, který byl přijat při projednávání tohoto návrhu zákona. Chtěl bych s tímto komplexním pozměňovacím návrhem vyjádřit souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Nyní žádám pana zpravodaje Pavla Suchánka, aby se ujal slova. - Nechce.

Pan Karel Vymětal jako zpravodaj hospodářského výboru, jestli chce přednést zpravodajskou zprávu. Ano, je tomu tak. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, komplexní pozměňovací návrh, který projednal hospodářský výbor, máte k dispozici v tisku 930/2.

Doba k projednávání v hospodářském výboru byla využita k tomu, že se vedla další jednání s orgány Evropské unie, tak abychom mohli to nejčerstvější, co se připravuje v Evropské unii, vtělit už do novely tohoto zákona. Z tohoto důvodu komplexní pozměňovací návrh je širší. Má celkem 9 bodů. Pro mě je potěšením, tak to bylo i konstatováno na jednání hospodářského výboru, že se nám tam konečně po souhlasu s evropskými orgány daří dostat otázky související s malým a středním podnikáním, pokud jde o podporu vývozu českých podniků.

Řešíme tam otázky také privatizace dceřiné společnosti s tím, že v souladu zase s tím, co Evropská komise připravuje, je doporučení, aby podíl matky zůstal 30 %. To odpovídá tomu, co je v komplexním pozměňovacím návrhu. Jsou tam řešeny také otázky statutárních orgánů obou společností, jak pojišťovací společnosti, tak exportní banky, tak aby byly lépe operativní. Vypouští se tam také povinnost předkládat ke schválení Ministerstvu financí obchodní podmínky, což by mělo být u exportní banky v její pravomoci. Řeší se tam také otázka financování České exportní banky, a sice proto, že zatím se nám v zákoně nepodařilo promítnout, aby financování provozování podpořeného financování bylo zajištěno ve vnitřním chodu exportní banky. Z toho důvodu jsou navržena jiná znění, pokud jde o vnitřní financování exportní banky.

To je, dámy a pánové, zhruba vše. Chtěl bych poprosit pana místopředsedu, kdyby ve vhodném okamžiku, zřejmě na začátku podrobné rozpravy, nechal odhlasovat, že by Poslanecká sněmovna vzala za základ dalšího jednání onen komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji hospodářského výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli někdo z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu.

 

Skutečně považuji návrh pana kolegy Vymětala za správný. Necháme tedy odhlasovat, že za základ pro jednání bychom vzali usnesení hospodářského výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 111 pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat. Základem pro jednání a pro pozměňovací návrhy je tisk hospodářského výboru, tedy usnesení 930/2.

 

V podrobné rozpravě mám jako prvního přihlášeného písemně pana poslance Antonína Macháčka. Byl řádně přihlášen, nesl mi přihlášku. Konstatuji, že nemám žádnou další písemnou přihlášku, tedy jedině přihlášky z místa. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě načetl jeden pozměňovací návrh. Chtěl bych vás ujistit, že se bude týkat otevřeného zákona, ale zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Jenom pár úvodních slov k jeho odůvodnění. Podvýbor pro kontrolu na svém jednání posoudil situaci, kdy prezident Nejvyššího kontrolního úřadu má podle zákona povinnost předložit Poslanecké sněmovně do 40 dnů návrh kandidáta do kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu za uvolněné místo v kolegiu. Ale jenom jednou. A tak se stane, že pokud tento kandidát neprojde Poslaneckou sněmovnou, nemá prezident Nejvyššího kontrolního úřadu povinnost předložit opakovaný návrh na doplnění kolegia. Proto podvýbor pro kontrolu dospěl jednoznačně a jednomyslně k závěru, že je třeba využít sněmovního tisku 930, kde je zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu otevřen. Pověřil mě, abych načetl pozměňovací návrh týkající se zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP