Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Exner)

Jde o to, že se zde řeší správa vydaného nebo odňatého majetku, a aniž by bylo stanoveno nějaké omezení, je možné použít na úhradu nákladů správy vydaného nebo odňatého majetku výnosu z prodeje majetku a jeho části. Můj návrh směřuje k tomu, aby to bylo jen v nezbytném rozsahu a jen v případě, kdy není možné jiné řešení, neboť takový majetek se po ukončení správy a sankcí může jeho vlastníkovi vrátit, a myslím si, že by nebylo žádoucí v podstatě bez omezení používat možného prodeje.

Příslušná věta potom bude znít takto: "Na úhradu nákladů spojených se správou se přednostně použijí přírůstky a výnosy z vydaného nebo odňatého majetku během jeho správy; není-li jich, lze - není-li možné jiné řešení - na úhradu takových nákladů použít výnosů z prodeje majetku nebo jeho části v nezbytném rozsahu."

Za třetí navrhuji v tomtéž § 13 odst. 2 větu druhou vypustit.

Věta druhá se týká toho, že v případě, že součástí sankcí je i zákaz výplaty úroků z majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, přírůstky takto vzniklé v průběhu oprávněného omezení nakládání s ním, pokud přesahují náklady spojené s jeho správou, jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. To, že mohou být tyto úroky použity na správu majetku, řeší už věta první. To, že by měly průběžně být příjmem státního rozpočtu České republiky, pokládám za nesprávné. Úroky souvisí s majetkem nebo jeho částí, a protože může dojít k situaci, kdy majetek byl jen po dobu vydání nebo odnětí spravován a má být majiteli vrácen, domnívám se, že v takovém případě má majitel nárok i na případné úroky, které vznikly v průběhu oprávněného omezení nakládání s tímto majetkem.

Za čtvrté navrhuji v § 17 odst. 1 písm. a) a rovněž v § 18 odst. 1 písm. a) nahradit číslovku 5 číslovkou 4.

Tady jde o to, že se odvoláváme jak u přestupků, tak u správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob na to, že se k tomuto přestupku nebo deliktu dostaneme prostřednictvím porušení zákazu nebo omezení stanoveného v § 5 až 8 tohoto zákona, ale ve skutečnosti jsou omezení a zákazy formulovány už zcela jasně v § 4, a § 5 až 8 jsou jen technickým vysvětlením toho, co § 4 obsahuje.

Za páté a za šesté si dovoluji uvést jen gramatické úpravy.

V § 6 v odst. 1 písm. b) je text, který je poměrně těžko srozumitelný, a proto navrhuji formulaci tohoto písmene b) následovně: "b) vstupu jiných dopravních prostředků na území České republiky nebo výstupu z něj na území, na které se vztahují mezinárodní sankce".

V § 6 odst. 2 písm. a) navrhuji uvést první a třetí použití slova "který" ve správném rodu a pádu.

Dále spíše jako poznámku uvádím, že v celém textu je třeba doplnit nejméně 10 chybějících čárek, které většinou mají i význam pro výklad ustanovení.

Za druhé mi dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy k tisku 1008. V tisku 1008 navrhuji:

za prvé, aby v části první článku 1 bodu 3 se doplnila na konec textu následující slova: "a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné."

Jde o to, že návrh doplňuje zakotvit úkoly vyplývající z členství v Evropské unii do kompetenčního zákona i pro ostatní ministerstva kromě Ministerstva zahraničních věcí. Jsme však členy také jiných nadnárodních organizací a možných integračních seskupení, a domnívám se, že v tom smyslu by měl být návrh zákona doplněn tak, aby byl zcela kompletní a vztahoval se k mezinárodním závazkům a úkolům, které vyplývají z příslušných členství, když už se touto problematikou zabýváme.

Za druhé, v části 21 článku XXI bodu 3 v nově navrženém § 171d v odst. 1 navrhuji slova "v Evropské unii nebo v Organizaci spojených národů" nahradit slovy "v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii".

Jde o to, že Organizace spojených národů je z hlediska mezinárodních sankcí v souladu s Chartou Organizace spojených národů celosvětově působící organizací pro udělování sankcí a v Evropské unii jsou sankce obvykle ze sankcí přijatých Organizací spojených národů odvozeny. Domnívám se proto, že je v pořádku, aby bylo toto pořadí v souladu s touto hierarchií.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Exnerovi. O slovo se přihlásil pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych tu reagoval na výzvu pana poslance Exnera ještě v rámci rozpravy.

Jeho dotaz směřoval k § 14, konkrétně tedy k zákonu o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to k písm. h) § 14, kde se původní text - cituji - "příslušné organizační složce Ministerstva financí (odkaz na zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů) na její žádost seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a údaje o výši příjmů a výdajů některých osob samostatně výdělečně činných, které osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle zvláštního zákona, a u malých organizací též počet jejich zaměstnanců" nahrazuje textem "Ministerstvu financí informace vyžádané při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".

Já se domnívám, že zde dochází k nahrazení pasáže, která je věcně příslušná. Vzhledem k tomu, že tato pasáž od tohoto okamžiku upravovala povinnosti předání informací příslušné složce Ministerstva financí, což je tedy finančně analytický útvar, nově tedy Ministerstvu financí, a to podkladové materiály podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti. Čili ten odkaz na tuto normu, který je uveden v tom původním § 14 písm. h), jasně definuje věcnou příslušnost tohoto ustanovení § 14 písm. h). Tento původní text je nahrazen novým textem. Pokud se podíváte na další změny zákonů, které jsou součástí této předlohy, tak ten text v zásadě identický.

Čili cílem je sjednotit právní úpravu v jednotlivých dotčených zákonech, a to tak, že bude sjednocena jednotným ustanovením o poskytování informací pro účely obou právních norem. To znamená jak pro účely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů, tak pro účely zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP