Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

V § 6 odst. 4 písm. a) se slovo "jde-li" nahrazuje slovem "je-li". V § 6 odst. 4 písm. b) se slovo "jde-li" nahrazuje slovem "je-li".

Za třetí. K bodu 17. V § 22 odst. 3 se za slovo "rovnocenné" vkládá předložka "s".

Za čtvrté. K bodu 31. V § 33 odst. 7 se slovo "se" nahrazuje slovem "za".

Tolik všechny mé legislativně technické úpravy tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, abych někoho nepřehlédl, ještě jednou, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu č. 11, pevně zařazeného jako třetí bod dnešního odpoledne.

 

Pátým bodem dnešního odpoledního jednání je bod číslo

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 846/4/ - zamítnutý Senátem

 

Návrh zákona usnesením Senát zamítl a obdrželi jste to jako sněmovní tisk 846/5. Myslím, že je zde už pan senátor Pavel Eybert. Počkám, jestli na mou výzvu přijde do sálu. Než se tak stane, požádám, aby za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu se vyjádřil zástupce navrhovatelů pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám jako zástupce předkladatelů znovu sdělil něco o novele zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a o některých dalších zákonech, senátní tisk 122, s nímž jsme již jednou vyslovili souhlas, a to dne 29. června 2005.

Důvody této předložené poslanecké iniciativy, která vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem, jsou zejména zpřesnění ustanovení týkající se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského podnikatele vyplývající z aplikační praxe zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Dále zpřesnění ustanovení týkající se evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a podnikání v zemědělství, vyplývající z aplikační praxe zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zejména v oblasti aktualizace evidence půdy a z dalších poznatků odborů zemědělských agentur a pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství. Rovněž se jedná o doplnění zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, o povinnosti vyplývající z pěstování geneticky modifikovaných odrůd pro pěstitele těchto odrůd. Za další je to doplnění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, o problematiku strukturálních opatření vyplývajících z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro rok 2007 až 2013. Dále se jedná o zpřesnění ustanovení zákona o zemědělství, pokud jde o podporu de minimis. Za další je to zpřesnění ustanovení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, vyplývající z jeho aplikační praxe zejména v oblasti poskytování dotací.

Za další bych chtěl říci, že to doplnění sankčních ustanovení v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve vazbě na bezprostředně návazné právní předpisy Evropských společenství k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených těmito právními předpisy Evropských společenství. Za další je to odstranění duplicity národní právní úpravy v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, s komunitární právní úpravou a také zrušení zákonných ustanovení kolidujících s komunitární právní úpravou s ohledem na to, že v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření je v Evropské unii upravena bezprostředně závaznými právními předpisy Evropským společenstvím, zejména v oblasti produkčních kvót.

V návaznosti na výše uvedené změny jsou současně předkládány související drobné novely zákona č. 147/2002 Sb., o Státním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, a zákona 97/1996 Sb., o ochraně chmele. S ohledem na výše uvedené předkládané změny zákonů jsou změnami spíše zpřesňujícího a technického charakteru bez zásadního věcného dopadu na dosavadní předměty právní úpravy obou předmětných zákonů.

Návrhem zákona se tak zpřesňují podmínky, jejichž úprava je nezbytná pro provádění opatření společné zemědělské politiky Evropské unie, a která jsou v oblasti komunitárního práva upravena bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství. Předkládaný návrh zákona tak provádí adaptaci našeho právního řádu nařízením Evropských společenství, která se vyznačují bezprostředním účinkem a přímou aplikovatelností dnem přistoupení České republiky k Evropské unii. Současně dochází k úpravě těch ustanovení, u kterých by mohlo dojít vzhledem k členství České republiky v Evropské unii k duplicitě mezi národními právními úpravami a předpisy Evropského společenství.

Chtěl bych říci, že dále pokud jde o novelu zákona o dani z příjmů, doplňuje se ustanovení, které umožňuje za výdaje pro určité účely daně z příjmů považovat i darování příslušného reklamního nebo propagačního předmětu, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje hodnotu 500 Kč, pokud půjde o tiché víno. Současně se navrhuje do zákona o dani z příjmů zařadit počínaje zdaňovacím obdobím 2005 mezi položky odčitatelné od základu daně příslušné částky hodnoty, které poplatníci vypořádali nebo vypořádávají oprávněným osobám na jejich majetkový podíl, podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, anebo které uhradili těmto osobám za postoupení jejich pohledávky na vypořádání takového majetkového podílu, a tím alespoň částečně řešit složitou transformační problematiku.

Pokud jde o novelu zákona o dani z přidané hodnoty, rozšiřuje se seznam zboží podléhajícího snížené sazbě o zboží: stromy, zákrsky, keře, keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k nezbytnosti novelizace výše uvedených zákonů chci vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, požádat, abychom přijali tuto novelu ve znění Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi za navrhovatele a ptám se, jestli se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik.

Mezitím se dostavil pan senátor Eybert, já ho tady mezi námi vítám. Pavel Kováčik nemá zájem vystoupit. Otevírám tedy rozpravu a jako první do rozpravy vystoupí pan senátor Pavel Eybert. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, připadl mi úkol zdůvodnit rozhodnutí Senátu Parlamentu České republiky zamítnout novelu zákona, kterou se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, které poslanecký návrh vámi schválený obsahuje.

Nejprve je třeba znovu připomenout, že tato novela původně čtyř, později tří poslanců, když nynější ministr zemědělství svůj podpis pod zákonem stáhl, měla nebo stále ještě má ambici změnit celkem devět zákonů, když k původním sedmi přibyly dva pozměňovacími návrhy přednesenými zde v Poslanecké sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP