Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Petru Zgarbovi. Pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek se na dnešek omluvil, a proto požádám zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Miloslava Kučeru, aby uvedl svou zpravodajskou zprávu, když konstatuji, že usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 951/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak jste slyšeli ze slov pana ministra zemědělství, zemědělský výbor skutečně doprojednal tuto novelu zákona dne 14. září 2005, kdy po úvodním slově Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Ing. Miloslava Kučery a po rozpravě zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 320/2002 Sb., sněmovní tisk číslo 951, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já jsem jako zpravodaj tohoto tisku podrobil celou materii samozřejmě studiu a musím říci, že zákon o ekologickém zemědělství je pro náš právní řád zákonem nadbytečným nebo zbytečným, který obšírně obecně deklaruje spoustu věcí kolem ekologického zemědělství. Není to vůbec potřebné. Můj závěr je jednoduchý - že tato právní norma pouze zapleveluje náš právní řád.

Aby systém ekologického zemědělství mohl fungovat, a to především v oblasti čerpání dotací, a bylo zabráněno zneužívání ochranných známek používaných pro tuto výrobu, je potřeba určitá zákonná opora pro tyto mechanismy. Na to ale nemusel být samostatný zákon; postačily by dva až tři paragrafy do zákona o zemědělství a ostatní mohlo být tak, jak skutečně ovšem je řešeno v podzákonných normách. Tam je skutečně těžiště tohoto zákona, a ne v zákonu jako takovém samotném. Legislativa Ministerstva zemědělství se ale k tomuto mému návrhu nepřiklonila, a proto tedy budeme mít tento nadbytečný zákon dál v našem právním řádu. Není to žádné drama, rozhodně ne žádné politické drama, ale musím říci, že je to pouze další krůček k znepřehledňování našeho právního řádu a k horší orientaci našich občanů v právním řádu. Myslím si, že bychom měli jít cestou opačnou, to znamená zjednodušovat právní normy a dělat jich co nejméně.

Tolik asi k mému studiu kolem této materie. Musím ovšem říci, že vedle vlastního základu zákona o ekologickém zemědělství k němu byly zase nestandardním, i když ne výjimečným způsobem přilepeny novelizace dalších zákonů, a to je novelizace zákona o správních poplatcích, zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, o hnojivech a zákona o krmivech. To svědčí o ne zcela systémové práci na úrovni vlády a některých ministerstvech. Ovšem většinové hlasování v zemědělském výboru s tímto nemělo rozpor. Bylo to diskutováno a většinovým rozhodnutím zemědělský výbor přijal celý návrh ve všech pozměňovacích návrzích, tak jak bylo uvedeno v tisku ze zemědělského výboru.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a také konstatuji, že ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Ladislava Skopala. Předseda zemědělského výboru má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k této novele, a to k části článku 5 po přijatých pozměňovacích návrzích zemědělského výboru k zákonu číslo 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 21/2004 Sb., zákona číslo 317/2004 Sb., zákona číslo 321/2004 Sb., a zákona číslo 309/2002 Sb., který zní:

Část třetí. Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon číslo 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona číslo 21/2004 Sb., zákona číslo 317/2004 Sb., a zákona č. 321/2004 Sb., a zákona číslo 309/2002 Sb., se mění takto:

Za prvé. V § 3 se vkládá odst. 3, který včetně poznámky pod čarou číslo 5b) zní:

(3) Kromě činností uvedených v odstavci 1 a 2 může ústav vydávat osvědčení o původu bioproduktů, biopotravin nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony podle zvláštního právního předpisu.

Odkaz pod čarou 5b) zní: Zákon číslo 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona číslo 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou číslo 16a) zní:

(8) Ústav u osob vymezených zvláštními právními předpisy, odrážka na poznámku pod čarou 4, formou auditu - zase odrážka na poznámku pod čarou 16a) - systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti prováděné podle těchto právních předpisů a výsledky těchto činností v souladu s předem stanovenými opatřenými, zda jsou tato opatření účinně prosazována a zda jsou vhodná k dosažení stanovených cílů.

Poznámka pod čarou 16a): Například článek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odstavec 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství číslo 882 z roku 2004, ze dne 29. dubna 2004, o ústředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů, o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Za třetí. V části páté článek 7 zákona číslo 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona číslo 244/2000 Sb., zákona číslo 147/2002 Sb., zákona číslo 320/2002 Sb., zákona číslo 21/2004 Sb., za bod 1 se vkládají nové body 2 a 3, které znějí:

Bod 2: V § 3 odst. 9 se slova "jen ve formě premixu a nosičů" zrušují.

Bod 3: V § 3 odst. 10 zní: Premixy, které obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům splňujícím požadavky stanovené v § 4.

Dosavadní body 2 až 14 se označují jako 4 až 16.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Ladislavu Skopalovi. Má ještě někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat.

Omlouvám se panu zpravodaji, přehlédl jsem jeho přihlášku do podrobné rozpravy. Samozřejmě pan zpravodaj může v podrobné rozpravě vystoupit kdykoliv. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji, pane předsedající, pravděpodobně jsem se hlásil málo výrazně. Za to se vám omlouvám.

Chtěl bych v podrobné rozpravě načíst pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona. Jedná se o legislativně technické úpravy.

Za prvé k názvu zákona. Pokud budou přijaty body 3 a 4 obsažené v usnesení zemědělského výboru, pak navrhuji doplnit v názvu zákona na konci slova "a některé další zákony".

Za druhé k bodu 8. V § 6 odst. 1 v druhé větě se slovo "osoba" nahrazuje slovem "osoby".

V § 6 odst. 4 písm. a) se slovo "jde-li" nahrazuje slovem "je-li".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP