Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

V § 40, poslední věta odstavce 3 a 4 se mění: Dále sečte pozitivní a negativní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

V § 41 odst. 1 zní: (1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku pozitivní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k pozitivním hlasům se však nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku negativní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k negativním hlasům se však nepřihlíží.

V § 42 odst. 2 písm f zní: f) počet platných pozitivních a negativních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic.

V § 46 odst. 3 písmeno f zní: f) počet pozitivních a negativních hlasů pro jednotlivé kandidáty.

V § 50 odst. 5 zní: (5) Jestliže některý z kandidátů získal takový počet pozitivních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

V § 50 se za odst. 6 řadí nový odst. 7, který zní: (7) Jestliže některý z kandidátů získal takový počet negativních hlasů, který činí nejméně (varianty A, B, C, D - jsou 5, 10, 15 a 20 %) z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, je tento kandidát vyřazen. Toto ustanovení neplatí, pokud kandidát současně získal právo přednostního mandátu podle odst. 5.

V § 50 se dosavadní odst. 7 přečísluje na odst. 8, který zní: (8) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, kteří v rámci volebního kraje získali alespoň jeden mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odst. 4 až 6. Toto ustanovení neplatí pro vyřazené kandidáty podle § 7.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Pan poslanec Koudelka. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, navrhuji tento pozměňovací návrh: V bodě 43 § 92 odst. 1 za větu čtvrtou vložit větu: "Náklady na poštovní přepravu hradí volič. Obecní úřad a zastupitelský úřad není povinen převzít doručovací obálku poštovního přepravce, pokud je poštovním přepravcem označena jako nevyplacená."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se ještě jednou, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ještě legislativně technická.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ještě další návrhy legislativního charakteru.

V článku 1 v bodě 14 v § 6b odst. 4 písm. d) se slova "nebo volebního obvodu" vypouštějí.

Za druhé. V článku 1 bodu 97 v § 80 odst. 2 se za slova "v § 15 odst. 1 písm. a)" slovo "a" nahrazuje čárkou a slova "se zkracují o 25 dnů a lhůty podle" se rovněž nahrazují čárkou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Ještě tedy naposledy. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Paní senátorka Seitlová. Prosím, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkovala za debatu, která proběhla. Týkala se víceméně problematiky, která má těžiště u vás v Poslanecké sněmovně. To znamená preferenční hlasy, sečítání výhod z hlediska postupu na kandidátkách. To jsou věci nesmírně citlivé. Myslím si, že vždy, když se otevře volební zákon, že se vždy znovu a znovu otevírají.

Z mého pohledu bych jenom chtěla říci, že Senát tuto věc neprojednával. Nebyla předjednána ani v rámci jakýchsi jednání, která probíhala při návrhu zákona korespondenční volby jako vůbec možné. Je to zcela nový faktor, který do tohoto jednání vstupuje.

Prosím tedy, abyste zvážili, zda tento návrh, který je myslím ve prospěch účasti voličů na volbách a který jim přináší velké výhody z hlediska voleb, jestli je vhodné tuto nedomluvenou věc skutečně takto prohlasovat, protože osud zákona je pak v Senátu poměrně nejistý. Já vás o to prosím, protože skutečně pokud bude vracet Senát tento návrh zákona, možnost uplatnění korespondenčního způsobu voleb v roce 2006 bychom téměř prakticky z časových důvodů vyloučili.

To jenom obecné stanovisko z hlediska postupu jednání, které k návrhům, které padly, mám. Jinak velmi děkuji a legislativní pozměňovací návrhy, které padly v poslední fázi, jsou velmi potřebné. Chyběly tam. Jsou to doplnění důležitá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní senátorko. Zeptám se ještě na případné závěrečné slovo pana zpravodaje pana poslance Koudelky. Pakliže nechce vystoupit, tak jsme na konci druhého čtení bodu 24, sněmovního tisku 945. Děkuji paní senátorce a děkuji také panu zpravodaji.

 

Vážené kolegyně a kolegové, můžeme se nyní vrátit k bodu, jak jsme si odhlasovali. Je to bod

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 951/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády by měli uvést nejprve pan ministr zemědělství pan ministr Petr Zgarba a poté pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Pokud se dobře dívám, nevidím ani jednoho, ani druhého. Prosím tedy zástupce vlády, aby mi sdělili, jak budeme v tomto případě postupovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr Zgarba se právě dostavil. Převzal jsem řízení po paní kolegyni Němcové.

Prosím pana ministra Petra Zgarbu, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl druhé čtení zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320.

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely zákona je přizpůsobit znění zákona ustanovením, která již přímo regulují nařízení Evropského společenství, a zaměřit se pouze na národní úpravu pro ta ustanovení nařízení Rady č. 2092 z roku 1991, která jsou v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. Zejména se jedná o administrativní a kontrolní systém ekologického zemědělství, osvědčování a označování produktů ekologického zemědělství. Těžiště zákona se přenáší na procesní ustanovení a ustanovení upravující a ukládání sankcí. Dále byly v návrhu novely zákona zohledněny skutečnosti, kdy podle novely nařízení č. 2092 z roku 1991 je možné od roku 2003 nově osvědčovat také ekologická krmiva, ekologicky rozmnožovací materiál. Dosud bylo možné osvědčovat pouze bioprodukty určené k výrobě biopotravin a biopotraviny. To je podstatná změna oproti stávající platné úpravě.

Zemědělským výborem byly dne 14. září schváleny pozměňovací návrhy, se kterými Ministerstvo zemědělství jako zpracovatel vládního návrhu souhlasí. Proto vás žádám o propuštění zákona do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP