Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Oproti 1. 1. 2004 je dnes kurs koruny vůči euru jiný a zohlednění těchto dvou faktorů opravňuje k podání návrhu na snížení spotřební daně u benzinu o 1,30 koruny na litr a snížení daně u motorové nafty o 50 haléřů i o 40 haléřů, tak jak bylo avizováno. Zásadním limitem ovšem zůstává nepříjemný fakt, že po dobu celého fiskálního období 2005 platí statický, to znamená nikoliv dynamický, naprosto neměnný kurs, který nám byl určen vyjednávací pozicí s Evropským společenstvím, resp. Evropskou unií, a je to fakt, který bude muset vláda překonat, bude-li návrh ODS přijat. Proto také navrhujeme návrh na snížení daní až od 1. 1. 2006, a nikoliv dnem vyhlášení tohoto zákona, tak aby měla vláda dostatečný prostor pro vyjednávání a tak abychom zbytečně nezavírali dveře v přijímání tohoto návrhu tím, že vyrobíme zbytečný konflikt.

Zbývá si tedy odpovědět na otázky, zda chceme, případně zda chce vláda České republiky takovou změnu akceptovat a snížit spotřební daně na benzin a na naftu. Bohužel je asi zřejmé z odpovědí a z vystoupení jak ministra financí, tak pana předsedy vlády, že vláda nechce. Vláda si chce i nadále ponechat zvýšené daňové inkaso a i nadále chce více profitovat z vyšší ceny pohonných hmot. Tím se tedy dostávám k té rovině argumentace, kterou návrh ODS pan ministr financí odmítá, a já dokáži, že pravý opak je pravdou.

Jak jsem uvedl, zhruba v době přijetí dnes platné daňové zátěže, tedy k 1. 1. 2004, činila cena jednoho litru benzinu 24 korun, byť už se to nemusí zdát pravdou, bylo tomu tak. Řeknu vám výši daňového inkasa, tedy součet spotřební daně inkasované z litru benzinu a daně z přidané hodnoty k tomu dni - 15 korun 67 haléřů. K dnešnímu dni, je-li průměrná cena benzinu 34 korun, je daňové inkaso 17 korun 27 haléřů. Je tedy pravdou tvrzení, že stát s rostoucí cenou pohonných hmot vybírá více na daních. Tvrzení, které je použito na obranu proti návrhu ODS, je nepravdou.

Dovolte, abych také uvedl, že návrh ODS na snížení spotřební daně u benzinu o 1,30 koruny je daňově neutrální, není tedy rizikem pro státní rozpočet, resp. zbytek fiskálního období 2005 ani pro rok 2006. Při spotřební dani ve výši 10,50 koruny na litr benzinu je absolutní daňové inkaso státu 15,67 koruny, tedy stejné daňové inkaso, které bylo v době přijímání platného zákona o spotřební dani k 1. 1. 2004. Náš návrh tedy není návrhem destabilizujícím soustavu veřejných rozpočtů, není návrhem ohrožujícím parametry navrhovaného rozpočtu pro rok 2006 a není také rizikem pro zbytek fiskálního období 2005, tak jak tvrdí zástupci sociální demokracie, především pan ministr financí.

Protože pan kolega Říman vznesl procedurální návrh na přerušení rozpravy nad tímto sněmovním tiskem a protože já mám onen návrh k pozměňovacímu návrhu připraven samozřejmě v písemné formě tak, abych byl schopen splnit veškeré náležitosti, které k tomu přísluší, uvedu pouze fakt, že bude-li přijat návrh pana poslance Římana, připojím tento návrh k jakémukoliv jinému návrhu v režimu druhého čtení s tím, že návrh zákona rozšířím o novelu zákona o dani spotřební, tak aby případně nemohlo být zneužito návrhu pana poslance Římana jako návrhu, který odmítne iniciativu ODS na snížení daně z benzinu a nafty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Proto se chci ujistit, protože zda padl onen procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu se stanovenou podmínkou do doby, než vláda předloží výsledky svého programu, který v tuto chvíli připravuje, a zeptám se pana poslance, zda je ten správný okamžik, to znamená ještě v rámci obecné rozpravy. - Ano, tak to bylo míněno.

Proto ještě předtím, než nechám o tomto procedurálním návrhu hlasovat, přivolám naše kolegy do jednací síně. Pana zpravodaje poprosím, aby přesně uvedl to, o čem budeme hlasovat.

Nyní dám slovo panu zpravodaji, který nám řekne návrh, o němž budeme posléze hlasovat, a doufám, že do té doby vznikne dostatečná časová rezerva pro to, aby ti, kteří se chtějí hlasování zúčastnit, měli možnost se dostavit do jednacího sálu. Prosím tedy pana zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, od pana poslance Římana padl návrh na přerušení projednávání tohoto dobu do doby předložení vládního nařízení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Možná bude dobré, když pan poslanec Říman - vidím, že reaguje na tento návrh - přesně přečte svůj návrh, aby bylo zřetelné, bez pochyby.

 

Poslanec Martin Říman: Já to upřesním, použiji materiálu vlády: do doby schválení programu Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilového benzinu vládou České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za toto upřesnění. Jedná se tedy o přerušení nyní projednávaného bodu do doby, než vláda předloží své rozhodnutí ve věci, tak jak uvedl pan kolega Martin Říman.

 

Domnívám se, že snad všichni už mohli přijít do jednací síně, a proto zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 56. Kdo je pro tento návrh na přerušení projednávání tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 147 poslanců pro 39, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Děkuji pro tuto chvíli panu zpravodaji, a protože jsem neukončila obecnou rozpravu, zeptám se, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí. Není tomu tak.

Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Mám do ní dvě přihlášky. První je písemná od pana kolegy Ludvíka Hovorky, s druhou se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik, s třetí pan poslanec Michal Doktor. Nyní má slovo pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si přečíst pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 946.

V bodě 5 v § 17 odst. 3 písm. a) zní: do 4 tisíc korun, jde-li o přestupek podle odst. 1 písm. a).

Odůvodnění: Jedná se pouze o legislativně jiné vyjádření pozměňovacího návrhu přijatého hospodářským výborem. Tento text po konzultaci je v souladu se zásadami právní úpravy přestupků. Věcně se však na usnesení hospodářského výboru nic nemění. V současném platném zákoně od roku 1997 je stanovena výše pokuty do 100 tisíc korun v případě, že pěstitel prodá ovocný destilát vyrobený v pěstitelské pálenici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP