Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Zgarba)

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky a neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Vládní návrh zákona o lihu projednal hospodářský výbor dne 7. září letošního roku a zemědělský výbor dne 14. září rovněž letošního roku. V rámci projednávání návrhu bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleno celkem devět pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují, zjednoznačňují a jasněji formulují záměry předkladatele, souhlasil jsem s nimi a doporučuji vám předložený návrh zákona o lihu včetně přijatých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru propustit do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Předložený návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru hospodářskému. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 946/1 a 946/2.

Prosím nejprve zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Kováčika… Ale nezdá se mi, že by byl přítomen, proto prosím o zprávu, zda hodlá vystoupit, či nikoli, a může nyní promluvit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Antonín Sýkora, který by nás měl informovat o rozhodnutí hospodářského výboru.

Prosím tedy pana poslance Antonína Sýkoru o vyjádření.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 46. schůze, konané dne 7. září 2005, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 946.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra zemědělství Zdeňka Růžičky, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sýkory a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 946 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu:

1. v bodu 5 § 17 odst. 3 písmeno a) zní: a) do výše třicetinásobku rozdílu základní spotřební daně z lihu a snížené spotřební daně z lihu, jde-li o přestupek podle odst. 1 písm. a).

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákonu legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Ověřovatel Jiří Třešňák, zpravodaj výboru Antonín Sýkora a předseda výboru Josef Hojdar.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji, za přednesení usnesení hospodářského výboru. Nyní prosím pana poslance Pavla Kováčika, který je zpravodajem zemědělského výboru, aby nás seznámil s usnesením tohoto výboru.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, paní a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z jeho 53. schůze dne 14. září 2005, které výbor přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), atd., atd., sněmovní tisk 946.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě zpravodaje Pavla Kováčika a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o lihu schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,

2. pověřuje předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Poslanecké sněmovny, a

3. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi jako zpravodaji zemědělského výboru.

Dostáváme se do obecné rozpravy, kterou otevírám. Protože nemám žádnou písemnou přihlášku, táži se, kdo se hlásí z místa. Jako prvního vidím pana poslance Martina Římana, který má slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem v prvním čtení při debatě o předloze této novely hovořil o tom, že se těším na fakt, že ministerstvo resp. vláda předloží kvantifikaci, analýzu toho, co tento program přimíchávání bioetanolu do pohonných hmot bude stát. Bylo to v době, kdy vrcholilo výběrové řízení na udělení jakýchsi koncesí lihovarům, které by se tím zabývaly. Pokud vás paměť neklame, pak si vzpomenete, že nedlouho poté z důvodu naprosté neudržitelnosti onoho výběrového řízení bylo ministerstvem zrušeno, a 1. září letošního roku vláda dostala na svůj stůl k projednání materiál Návrh usnesení vlády o dalším postupu řešení programu Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilových benzínů jako alternativního paliva atd., atd. Vláda tento materiál a návrh tohoto programu neschválila, uložila předkladateli, tedy Ministerstvu životního prostředí, aby materiál dopracovalo, a dosud se k němu nevrátila.

Proč to říkám? Z materiálu, který šel do vlády, vyplývá naprosto jednoznačně, že vláda vlastně dodneška nerozhodla o tom, jakým způsobem vlastně tento program bude pojat. Hned na první straně předkládací zprávy se píše o tom, že existuje několik možností dalšího postupu výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do benzinů, a škála těchto možností je široká - počínaje pokračováním v tom jakémsi stylu oněch výběrových řízení přes tzv. přimíchávání bioetanolu na volném trhu, což znamená pouze stanovit výrobcům a distributorům PHM povinnost tam nějaké procento bioetanolu v každém litru mít, až po výrobu bioetanolu v tzv. státním lihovaru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP