Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Rozhlížím se, abych někoho nepropásla, ale nevidím žádnou přihlášku, končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do této rozpravy nemám přihlášku, ale z místa se hlásí pan kolega Hanuš. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zemědělský výbor sice projednal tuto předlohu bez problémů, bohužel se objevily nové skutečnosti, které mě opravňují k tomu, abych si dovolil načíst pozměňovací návrh následujícího znění k tomuto tisku 1004.

K části první a článku I.

1. V § 22a odst. 6 se slova "územní finanční" nahrazují slovem "celní".

2. Za bod 23 se vkládají nové body 24 až 27, které znějí:

 

"24. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně poznámek pod čarou číslo 14a a 14b zní: "§ 26a

Odst. 1. Vymáhat práva chráněná tímto zákonem je oprávněn

a) držitel šlechtitelských práv,

b) nabyvatel licence k chráněné odrůdě nebo

c) profesní organizace oprávněná zastupovat držitele šlechtitelských práv.

Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem držitele šlechtitelských práv. Souhlas se nevyžaduje, jestliže držitel šlechtitelských práv sám nezahájil řízení ve věci porušení nebo ohrožení práva ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení nebo ohrožení práva.

Odst. 2. Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) (dále jen "oprávněná osoba") může požadovat informace o původu a distribučních sítích rozmnožovacího materiálu nebo sklizeného materiálu odrůdy, anebo služeb, kterými je porušováno právo vůči osobě, která porušila práva chráněná tímto zákonem, nebo vůči osobě, která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu

a) držela rozmnožovací materiál nebo sklizený materiál odrůdy porušující právo,

b) užívala služby porušující právo,

c) poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo nebo

d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako osoba účastníci se na výrobě, zpracování, skladování nebo distribuci rozmnožovacího materiálu nebo sklizeného materiálu odrůdy nebo poskytování služeb.

Odst. 3. Informace podle odstavce 2 obsahují

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu - poznámka 14a), místo trvalého pobytu - poznámka pod čarou 14b) nebo pobytu - poznámka pod čarou 14b) a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu - poznámka pod čarou 14b) nebo pobytu - poznámka pod čarou 14b), u právnické osoby obchodní firmu - poznámka pod čarou 14a) a sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele nebo jiného předchozího držitele rozmnožovacího materiálu nebo sklizeného materiálu odrůdy,

b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za daný rozmnožovací materiál nebo sklizený materiál odrůdy nebo služby.

Odst. 4. Ustanoveními odstavců 3 a 4 zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, upravujících zejména poskytování, užití a ochranu informací. - Poznámka pod čarou 11a).

A poznámky pod čarou zní:

14a) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb."

 

Za 25. V § 27 odst. 2 se za slova "se může" vkládá slovo "oprávněná".

 

Za 26. V § 27 odstavec 3 zní:

"(3) Na návrh oprávněné osoby může příslušný soud rozhodnout, aby rozmnožovací materiál nebo sklizený materiál odrůdy, s nímž bylo nakládáno v rozporu s výlučným právem držitele šlechtitelských práv, byl stažen z trhu nebo zničen, ledaže by porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto porušení. Jestliže budou opatření k nápravě směřovat k rozmnožovacímu materiálu nebo sklizenému materiálu odrůdy, který není ve vlastnictví osoby porušující výlučné právo držitele šlechtitelských práv, soud přihlédne k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře."

 

Za 27. V § 27 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Oprávněná osoba se může u soudu domáhat nároků uvedených v odstavcích 2 a 3 rovněž vůči zprostředkovatelům, jejich(ž?) prostředky nebo služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.

(5) Soud může v rozsudku přiznat oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob zveřejnění."

 

Dosavadní body 23 až 26 se označují jako body 28 až 31.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku. Prosím přihlášky. Nevidím žádnou, končím podrobnou rozpravu.

Nezazněl žádný návrh, o němž bychom mohli v tuto chvíli hlasovat. Zeptám se pouze pana navrhovatele, tedy pana ministra Zgarby, nebo pana zpravodaje, zda chtějí využít své příležitosti k závěrečnému slovu. Není tomu tak, končím druhé čtení bodu číslo devět, sněmovního tisku 1004.

Můžeme se věnovat tisku dalšímu. Tímto tiskem je sněmovní tisk 946, bod číslo deset. Jedná se o

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 946/ - druhé čtení

 

Opět požádám pana ministra o úvodní slovo, pana ministra zemědělství Petra Zgarbu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, stručně uvedu zákon ve druhém čtení, zkráceně zákon o lihu.

Pro existující i nové lihovary, které budou vyrábět bioetanol, se stanovují tímto zákonem povinnosti, aby tento líh byl denaturován kontinuálně bezprostředně po výstupu z výrobního zařízení a poté, co proteče měřidlem. Cílem tohoto opatření je zamezit, aby se v lihovarech vyrábějících bioetanol nikde nevyskytoval nedenaturovaný líh a aby pro následné manipulace mohlo být na bioetanol pohlíženo jako na biopalivo.

Vedle ustanovení, která zakazují použití určitých druhů lihu pro výrobu potravin, lihovin a léčiv, se doplňují další druhy lihu, to je líh kvasný, bez vody a bioetanol. Novela dále stanoví povinnost lihovaru, ve kterém se na základě uvedené koncese vyrábí bioetanol, že v tomto lihovaru se může vyrábět pouze bioetanol a vedlejší frakce výroby bioetanolu, tzv. úkapy, dokapy a přiboudliny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP