Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, je 14.30 hodin a začíná tedy odpolední část našeho dnešního jednání.

Nejprve poprosím předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 40).

Vydáno bylo 175 hlasovacích lístků, odevzdáno 174, čili neodevzdán jeden hlasovací lístek.

Pro pana Miroslava Beneše bylo 49 platných hlasů a pro pana Františka Dohnala 87 platných hlasů. Na základě výsledku hlasování konstatuji, že Poslanecká sněmovna nezvolila kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Tím tento bod končí.

Ještě bych chtěl říci, že opět bylo poměrně dost velké množství neplatných hlasovacích lístků, a právě v bodu, kdy některé i neplatné hlasovací lístky hlasovaly pro pana Dohnala, ale protože byly nesprávně označeny tyto hlasovací lístky, tak nemohly být uznány. Jak si pamatuji, bylo tam cca 5 nebo 6 takto špatně označených hlasovacích lístků. Mohu jenom konstatovat, že je zapotřebí, aby si případně i kluby, a zejména u nových poslanců, kteří možná nevědí, nebo u těch, kteří jsou roztržití, aby si znova opakovaly, jak se provádějí volby. Volby se provádějí tak, že se může zaškrtnout, resp. zakroužkovat číslo před tím kandidátem, který má být zvolen, ale nejvýše tolik kroužků, kolik má být zvoleno kandidátů anebo voleno členů, a ostatní čísla před kandidáty musí být zaškrtnuta křížkem. Pokud takto není upraven volební lístek, je neplatný, a to se bohužel stalo i v tomto případě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám jednak za zprávu o výsledcích této volby a také vám děkuji za upozornění, které se týkalo formální stránky volby, tedy toho, v jaké podobě hlasy byly odevzdány.

S faktickou poznámku nyní k tomuto bodu se ještě hlásí pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Byť to nebývá zvykem, tak se, vážený pane předsedo volební komise, ohrazuji proti té části vašeho vystoupení, kterou jste se pokusil interpretovat způsob proběhlé volby. Nevzpomínám si, že by v usnesení volebního výboru bylo jakékoli zmocnění, abyste tak učinil.

Onen problém, který se opakuje při každé volbě, a sice že někteří z kolegů a kolegyň neumějí označit volební lístek tak, aby mohl být považován za platný, je určitý kolorit a nemyslím si, že je vhodné označovat ten či onen volební blok pro či proti některému z kandidátů, který byl více či méně úspěšný v této taškařici.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Domnívám se, že to bylo objasnění toho, čím byl zmocněn předseda volební komise Poslanecké sněmovny, a tento bod končím, pokud není nějaká další přihláška. Ale vidím, že pan kolega Hojda se ještě hlásí o slovo, a proto mu slovo uděluji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Omlouvám se, přesně jsem neposlouchal kolegu Doktora. Nebyl jsem zmocněn volebním výborem, abych sdělil, jak probíhalo vyhodnocení, ale rovněž mi volební výbor nezakázal, abych takto vystoupil. Učinil jsem tak jako poslanec, jako přítomný při vyhodnocování, a myslím si, že takto může učinit v tomto případě i každý člen volební komise, a učinil tak i pan Doktor.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Navrhuji, aby si volební výbor sám rozhodl o tom, jakým způsobem příště předstoupí se sdělením vůči poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny. Myslím, že tím se vyhneme dalším komplikacím.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, je před námi pět pevně zařazených bodů na dnešní odpolední jednání. Pro vaši informaci, pouze, abyste věděli, s čím můžete počítat a zejména pro předsedy nebo zástupce poslaneckých klubů uvádím, že první bod je bod číslo 9, poté bude následovat bod č. 10, bod č. 11 je možno projednávat až od 15.50 hodin, bod č. 24, který byl pevně zařazen jako čtvrtý bod našeho odpoledního jednání a bod č. 4, který byl pevně zařazen jako pátý bod našeho odpoledního jednání. Opakuji tedy 9, 10, 11, 24 a 4. To je prvních pět bodů, kterým se budeme věnovat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb.,
o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1004/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Petr Zgarba. Prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jen velmi stručně připomenu a uvedu zákon do druhého čtení. Jedná se o zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých dalších zákonů.

V Evropské unii existují právní předpisy na ochranu práv k odrůdám od roku 1994, založené na nařízení Rady Evropského společenství č. 2100 z roku 1994 o odrůdových právech Společenství, a proto je třeba zajistit vymáhatelnost ochrany i těch odrůd, které jsou chráněny uvedeným nařízením v celé Evropské unii v rámci systému dozoru založeného tímto zákonem. Vedle této právní úpravy je třeba ponechat dosavadní ochranu práv k odrůdám v rámci České republiky. Proto i v ostatních členských státech zůstává unijní systém právní ochrany i národní systém pro tuto ochranu odrůd. Jde tedy o to, aby dosavadní právní ochrana k odrůdám v České republice byla v souladu s principy ochrany odrůd, které jsou v rámci celé Evropské unie, a aby ochrana těchto práv byla zajištěna výkonem státního odborného dozoru a aby nedocházelo k porušování těchto práv.

Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám projednal zemědělský výbor dne 14. září 2005. V rámci projednávání návrhu bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleno šest pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují předkládanou novelu a jednoznačně formulují i záměry předkladatele, souhlasil jsem s nimi a i vám doporučuji předložený vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám včetně přijatých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru propustit do hlasování třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Jeho usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1004/1, a já prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Grůzu.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se zhostil své zpravodajské zprávy a přednesl usnesení zemědělského výboru ze 14. září 2005, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy na přihlášky z místa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP