Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Mně je trochu líto té argumentace, kterou přednesl ministr české vlády, a to bych podtrhl. Totiž ministr české vlády by mohl tušit, že tady umírají čeští občané, bez ohledu na to, co se děje ve Španělsku, v Itálii atd. Na tyto nemoci nám umírá každý den 50 našich spoluobčanů.

To, na co já jsem upozorňoval, je, že se mi zdá velmi zvláštní kouření, případně alkohol, což si prosadila jiná lobby v předchozím zákonu, spojovat se sportem. To je něco, co si myslím, že principiálně spolu nesouvisí. Naopak principiálně je to v rozporu. Samozřejmě rozumím problémům motoristického sportu. Proto když jsem prosazoval zákaz reklamy, souhlasil jsem s onou výjimkou do roku 2006 s tím, že tenkrát ochránci motoristického sportu slibovali, že do roku 2006 prostě budou nalezeni jiní sponzoři. Docela bych rád věděl, o jakou sumu peněz od tabákového průmyslu se jedná, abychom věděli, zdali skutečně ta suma je nenahraditelná, že ji nemůžeme sehnat někde jinde. Jinak i já jsem příznivcem a podporovatelem veškerého sportování, akorát toto spojení mi trošku vadí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek. Ale ještě předtím vidím, že pan poslanec Vávra se hlásí s faktickou poznámkou, takže pana ministra poprosím, aby chvilku počkal, protože pan poslanec má přednost.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji za slovo. Chtěl bych ubezpečit pana poslance Janečka, že tabákové firmy jsou si vědomy toho, že budou muset odejít. Pracuje se na tom. Dále se pracuje i na tom, jak tady bylo sděleno, že se hledají náhradní sponzoři, to znamená, že usnesení hospodářského výboru se týká jenom přechodného období, doby, kdy účinnost zákona znamená, že je nějaké přechodné tříleté období s tím, že smlouvy, které byly předtím nasmlouvány, platí. Ubezpečuji, že samozřejmě se hledají nové formy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan Radko Martínek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, hovořilo se tady hodně o propagaci České republiky. Musím potvrdit slova, která tady byla řečena, že prezentace naší republiky a její propagace v zahraničí je drahá záležitost. V každém případě je to věc, která stojí spoustu peněz. Z tohoto důvodu je třeba také využívat všech ostatních možností, jak prosazovat a propagovat Českou republiku. Je nepochybné, že zejména sportovní utkání nebo respektive sportovní akce celosvětového nebo celoevropského významu, které jsou přenášeny sítěmi kabelových televizí, ale i běžných televizí, jsou samozřejmě propagací jednou z nejlepších.

Myslím si, že pokud se týká tabákového průmyslu, tak všichni o mně víte, že jsem spíše pro to, aby byly přístupy k reklamě, ale všeobecně i k zákazům kouření mnohem přísnější, než jsou v současné době. Nicméně pokud se týká konkrétně tady této akce, o které se tady hovořilo, tak je podle mého názoru zcela jistě hodna zvláštního zřetele. Myslím si, že je důležité, aby Česká republika při jednáních federací a států v rámci Evropské unie vytvořila maximální tlak na to, aby v rámci celé Evropské unie se vytvořily podmínky pro to, aby tento motoristický sport byl podporován jinými prostředky než v současné době, protože v tom má bezesporu pan kolega Janeček pravdu, že zrovna sport a kouření nejde příliš dohromady.

Na druhé straně si myslím, že není možné být papežštější než papež a likvidovat věci, které jsou zaběhnuté a které jsou tradicí, protože dnes, když řeknete Brno, tak si každý vybaví - myslím si, že tuto asociaci má spoustu lidí, zejména v okolních státech a zejména v německy mluvících zemích - že Brno a motorismus, Brno a Velká cena jedno jsou. Velká cena a Česká republika je jedna z největších prezentací, které tato republika má. Myslím si, že bychom v tomto smyslu kompromis přijmout měli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan ministr je posledním přihlášeným do rozpravy. Pan poslanec Janeček ještě s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Jsem rád, že pan ministr se přihlásil k tomu, že je odpůrcem veškerého kouření. Myslím si, že bychom se tedy mohli dohodnout a udělat pokrok, že tady je v prvním čtení poslanecký návrh zákona, který by mohl přinést posun v této věci v tom směru, že by zakázal kouření na veškerých pracovištích, a zatím bychom mohli vyřešit i tuto cenu Brna. Děkuji.

Doufám, že pan ministr to myslel pravdivě a upřímně. Doufám, že pravdivě a upřímně to myslela i celá jeho politická strana. Na nějakou rozumnou dohodu, která by velmi výrazným způsobem přispěla ke zlepšení zdravotního stavu našeho obyvatelstva, jsem připraven. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí z místa, tak obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky. Hlásí se ještě pan zpravodaj. Pan zpravodaj má přednost, takže mu dávám slovo teď. Potom vystoupí pan poslanec Petr Pleva a potom pan poslanec Martin Říman. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst jednak legislativně technické úpravy, které mám z legislativy Sněmovny, a jednak jeden svůj návrh.

Za prvé. V názvu zákona se na konci doplňuje čárka a slova "a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů".

Za druhé. Nad článek I vložit nadpis: Část první. Změna zákona č. 40/1995 Sb.

Za třetí. Nový článek II zní: Část druhá. Změna zákona č. 132/2003 Sb. Článek II. V článku II zákona č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se odst. 2 zrušuje.

Za čtvrté. Nadpis nad dosavadním článkem II zní: Část třetí. Přechodná ustanovení. Článek III.

Za páté. Nadpis nad dosavadním článkem III zní: Část čtvrtá. Účinnosti. Článek IV.

To byly legislativně-technické úpravy.

Můj návrh zní zrušit novelizační bod č. 3.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pleva. Připraví se pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, už jsem svůj pozměňovací návrh zdůvodňoval v obecné rozpravě, takže si jen dovolím ho přednést.

V § 5d písm. d) se slova "takové vlastnosti naznačovat" nahrazují slovy "na takové vlastnosti odkazovat".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, připojuji se k pozměňovacímu návrhu kolegy Sehoře, kdy navrhuje zrušit novelizační bod č. 3. Podmíněně, pokud by tento návrh neprošel, tak navrhuji v novelizačním bodu č. 3 v § 2b odst. 1 v poslední řádce tohoto odstavce vypustit tři slova, a to "v jednotlivých provozovnách".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. V případě, že nechtějí mluvit ještě navrhovatel a zpravodaj, končím i projednávání druhého čtení a projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP