Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 192 pro návrh hlasovalo 130, proti 52. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců ČSSD.) Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve verzi schválené Sněmovnou.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Všem vám děkuji za ty, kteří se vrátí v budoucnu ze silnic živí domů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády i paní senátorce a končím projednávání pátého bodu.

 

Kolegyně a kolegové, předtím než přistoupíme k dalšímu projednávání bodů podle schváleného pořadu návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení dalším senátorům, o kterých jsme ještě nehlasovali, a to tedy Zdeňku Bártovi, Pavlu Eybertovi, Josefu Kalbáčovi, Jaroslavu Kuberovi a Jaromíru Štětinovi.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 189 pro hlasovalo 128, proti 4. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

6.
Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 880/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 880/5. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Kuberu a prosím, aby zaujal své místo.

Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra pan František Bublan. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti projednal Senát na své 7. schůzi dne 7. srpna 2005 a usnesl se, že vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů.

Znění schválené Poslaneckou sněmovnou naplňuje hlavní cíle tohoto návrhu, který odstraňuje základní nedostatky současné právní úpravy ochrany utajovaných informací a dále upravuje některé právní instituty, které se dotýkají členství České republiky v organizaci Severoatlantické smlouvy a Evropské unii. Z tohoto důvodu musím konstatovat, že navržené pozměňovací návrhy Senátu ve svém celku nevedou ke zkvalitnění návrhu právní úpravy v oblasti ochrany utajovaných informací, a proto doporučuji schválit vládní návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi vnitra panu Františku Bublanovi. A ptám se pana poslance Jana Klase, zda se chce jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost vyjádřit k pozměňovací návrhům Senátu. Není tomu tak.

Nyní tedy otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Jaroslav Kubera. Udílím vám slovo, pane senátore.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já opět nebudu číst onu zprávu, tím spíše, že jsem tady pouze v zastoupení zpravodaje, jen se zmíním o těch věcech, kde došlo v Senátu ke změnám.

Senát v prvním bodu navrhl většinově zařadit státní zástupce do stejné kategorie jako soudce, tzn. umožnit jim přístup k utajovaným skutečnostem v jejich působnosti bez jinak požadovaného osvědčení, protože se domníval, že by tento systém měl být stejný, buď obojí, anebo nikdo.

Pokud jde o zprošťování mlčenlivosti, tam chybělo určení toho, kdo bude tuto kompetenci vykonávat vůči předsedovi a inspektorům Úřadu pro ochranu osobních údajů, a proto pozměňovacím návrhem Senát svěřil tuto pravomoc prezidentu republiky.

V dalším bodu to je spíše technická záležitost, kde místo slova "státní dozor" se použilo chybně slova "státní kontrola". Proto navrhl Senát toto ustanovení vypustit.

Vzhledem k tomu, že Senát svým usnesením č. 210 ze 7. schůze dne 7. srpna 2005 zamítl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, proto v rámci konzistence svého názoru na věc odmítnutí daného převodu kompetence navrhl stejnou úpravu pozměňovacím návrhem i pro případ vymáhání pokut za porušování povinností podle zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr ani pan zpravodaj nebudou chtít využít svého práva závěrečného slova.

Přistoupíme tedy k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, podle sněmovního tisku 880/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 880/5."

Snažím se vás všechny přivolat a myslím si, že se mi to již podařilo.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsem ho přednesla, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 187 pro návrh hlasovalo 18, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 880/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 187 pro návrh hlasovalo 138, proti 30. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a to podle sněmovního tisku 880/4.

 

Děkuji panu senátorovi a panu ministrovi a končím projednávání šestého bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

7.
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 881/4/ - vrácený Senátem

 

Prosím, aby se pan ministr František Bublan ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti projednal Senát na své 7. schůzi dne 4. srpna 2005 a usnesl se, že vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů.

Stejně jako u předchozího zákona, i zde považuji navržené pozměňovací návrhy Senátu za takové, že jako celek nevedou ke zkvalitnění návrhu právní úpravy v oblasti ochrany utajovaných informací, a proto doporučuji schválit vládní návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP