Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Vymětal)

A bohužel zásah Senátu tuto koncepci rozbourává a dělá daleko horší stav, než je současný, a daleko horší stav, než který je ve schváleném sněmovním znění. Podle mého názoru skutečně díky Senátu a díky tomuto zásahu, hrubému zásahu, je senátní návrh naprosto nepřijatelný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. (Hlásí se poslanec Kala.) Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Vidím pana zpravodaje, že se hlásí o slovo v rozpravě. Já se omlouvám, že jsem ho neviděla, rozpravu jsem tedy ještě neskončila. Pan poslanec Kala, potom paní senátorka Paukrtová.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Mě jenom zaujalo, že ta debata, tak jak byla vedena, připomínala debatu o zákonu invalidních vozidel v provozu na pozemních komunikacích. Ten zákon je podstatně širší, samozřejmě řeší podstatně více věcí a stanovisko sociální demokracie k tomuto zákonu je, že nemůžeme podpořit senátní verzi. Kromě těch důvodů, které byly zmiňovány, tak hlavně z toho důvodu, že dochází k odsunutí účinnosti tohoto zákona o půl roku, a podle mého názoru naprosto zbytečně.

Poznámkou, kterou si přece jenom neodpustím, je poznámka, která se týká předjíždění kamionů na dálnicích. Víte, že jsem upozorňoval v rozpravě jak v hospodářském výboru, tak tady ve Sněmovně, že toto opatření způsobí chaos na našich dálnicích, a zcela jistě hospodářský výbor se tímto problémem bude zabývat a vzhledem k tomu, že příslušné zákony jsou otevřeny, tak zváží a posoudí, zda to opatření je v pořádku, nebo není. Podle mého názoru, pokud chceme takové opatření zavést, neměli jsme ho zavádět v zákoně, ale měli jsme ho zavést tím způsobem, že by všechny dálnice byly osazeny příslušnými značkami, což je podstatně jednodušší na to, abychom případně takové nařízení, které by se neosvědčilo, abychom jej vrátili zpět.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní paní senátorka Soňa Paukrtová.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že tady několikrát byl zmiňován Senát, tak nemohu nereagovat na některé své předřečníky. Senát si velmi dobře uvědomuje, že Poslanecká sněmovna má jenom dvě možnosti - buďto hlasovat pro senátní verzi, nebo pro svou vlastní verzi. To si Senát velmi dobře uvědomuje. A právě tak jako vaše komora se usnáší nadpoloviční většinou, usnáší se tak i Senát. Já tady chci jenom říci, že my jsme si této skutečnosti velmi vědomi a prostě na některé věcné záležitosti máme jiný názor než Poslanecká sněmovna.

Já se nechci zmiňovat o zdravotně postižených, ale chci se zmínit o předjíždění kamionů, které jsme vypustili. Vy v tom zákoně nemáte předjíždění kamionů, vy tam máte ustanovení, které se bude neobyčejně špatně dokazovat a vymáhat, a takových ustanovení v té vámi schválené novele je celá řada. A Senát, pokud schválíte svou vlastní verzi, se bude muset pokusit ten zákon 361 opravit v těch záležitostech, které jsou neobyčejně diskutabilní. Jak chcete zajistit, že v jedné části zákona máte nejnižší povolenou rychlost 80 kilometrů v hodině a v jiné části zákona 60 kilometrů v hodině? Co tedy bude platit? Která z těch nejnižších povolených rychlostí bude platit?

Já ještě jednou znovu obhajuji Senát a doporučuji vám senátní verzi ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní ještě pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Je mi líto, ale já musím reagovat na slova paní senátorky. Já jsem se pokusil možná omluvit Senát, že si neuvědomuje - a mě šokuje, že paní senátorka zde tvrdí, a opakovaně tvrdí, že si Senát uvědomuje ty důsledky. O to větší hrůza! Já se potom nedivím, že senátoři jsou voleni voliči České republiky v pěti nebo osmi procentech. Nedivte se potom ani vy, paní senátorko!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já bych prosila přece jenom o určitou slušnost.

Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, ještě se pořádně rozhlédnu, aby se mi nestalo… Ještě do rozpravy paní senátorka.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Nerada vás zdržuji, ale domnívala jsem se, že výsadou členů českého Parlamentu je právo mít jiný názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím a ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan ministr má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Ano, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych jenom shrnul tu debatu. Myslím si, že sněmovní návrh, tak jak jsem ho doporučil, aby byl přijat Sněmovnou opakovaně proti návrhu Senátu, tak samozřejmě obsahuje několik úskalí, o kterých hovořili kolegové. Je to zejména jakýsi nesoulad mezi rychlostí 60 kilometrů, kterou někde v paragrafu jsme nechali, a tou 80kilometrovou, která je minimální pro přístup na dálnici. Jsou to věci, které jsem úvodním slově navrhl, abychom v hospodářském výboru v rámci druhého čtení připravili do otevřené novely zákona 361, která je v souvislosti s jinými zákony již připravena a je projednávána.

Ubezpečuji, že budu vycházet z těchto technických oprav, které navrhoval Senát a velmi dobře je formuloval, při obhajování těchto změn v hospodářské výboru a myslím si, že se nám podaří ještě před účinností zákona věci, které nám Senát - a zde musím říci oprávněně - napravil, tak je do novely zákona vtělit při úpravě jiného zákona. Ubezpečuji vás, že o těchto věcech vím. Spolu s hospodářským výborem jsem připraven je napravit, ale ty věci, které vytýkáme společně senátní verzi, napravit odmítám. Byl bych rád, abyste skutečně zvážili, že ten stav na našich silnicích je mimořádně neudržitelný, a abyste se skutečně přiklonili na stranu ochranu životů i vašich blízkých, ochranu životů občanů v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda chce využít svého práva. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

Nejdříve tedy podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 833/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 833/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 192 pro návrh hlasovalo 14, proti 132. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 833/3."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP