Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Ještě předtím, než dám slovo panu místopředsedovi vlády, byla jsem upozorněna, že jsme na začátku schůze nehlasovali o senátorech, kteří zde mají Senát zastupovat při zákonech, které nám Senát vrátil či je zamítl. Abych učinila této proceduře zadost, kolegyně a kolegové, budeme nyní hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby zde za Senát vystoupila paní senátorka Soňa Paukrtová.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 184 pro bylo 144, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní už opravdu předávám slovo místopředsedovi vlády a ministru dopravy panu Milanu Šimonovskému.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, s materií tohoto zákona jsme již všichni seznámeni určitě důkladně a věřím, že se vracet zpátky k popisu tohoto zákona a jeho potřebnosti, aby již byl účinný a aby mohl být dobrým nástrojem pro Policii České republiky a pro ostatní orgány, které dohlížejí na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, by bylo asi zbytečné. Proto mi jen dovolte, abych se krátce zmínil o pozměňovacích návrzích, které Senát projednával, a můj postoj jako navrhovatele tohoto zákona k těmto úpravám.

Senát se této normy chopil skutečně podobně jako Poslanecká sněmovna iniciativně, protože zkušenosti senátorů jsou také jako zkušenosti vaše a moje zkušenosti řidičů z denního setkávání se s nešvary, které silniční provoz v České republice bohužel má. Také tam byla celá řada pozměňovacích návrhů, které byly vedeny snahou tímto zákonem situaci zlepšit. Senát nakonec přijal v části svých návrhů velmi užitečné pozměňovací návrhy, které vlastně do určité míry napravovaly některé věci, asi tři nebo čtyři, které při tom velkém množství pozměňovacích návrhů ve Sněmovně nezapadaly do kontextu jiných ustanovení zákona, a bude třeba se k nim vrátit, a některé věci, které už Sněmovna přijala v souvislosti s úpravou tohoto zákona v jiných zákonech.

Přesto v Senátu zazněly a byly nakonec přijaty dva návrhy, které moje kladné stanovisko k tomuto senátnímu návrhu významně změnily, a to jsou zejména pozměňovací návrhy, které se týkají oprávnění osob - držitelů ZTP a ZTPP, což jsou osoby, které podle senátního návrhu nemají přístup k výhodám, které mají osoby s postiženým pohybovým ústrojím, což je významná změna. Uvědomuji si, že právě Sněmovna pro tento problém zhruba před rokem nakonec neodsouhlasila celý návrh zákona. Proto tento návrh, kterým Senát specifikoval a zúžil tu skupinu lidí, která má nároky na získání označení O1 pro svá vozidla a pro sebe jako řidiče, je pro mě nepřijatelný.

Druhá věc, která je pro mě nepřijatelná, je posunutí účinnosti zákona o půl roku až na termín 1. 1. 2007, což znamená, že tu situaci, kterou na našich silnicích máme, nedokážeme vyřešit ještě za funkčního období Poslanecké sněmovny a této vlády. Myslím si, že je naší společnou odpovědností, pokud jsme věnovali tolik energie tomuto problému, abychom také uměli tento problém začít řešit a seznámit veřejnost s tím, že máme vůli tento problém vyřešit, a samozřejmě tu dobu legisvakance, dobu pro seznámení se s novými pravidly a novými předpisy, je potřeba dodržet asi půlroční. Takže ten roční nebo rok a půl odklad účinnosti zákona je pro mě rovněž nepřijatelný.

Proto, vážené dámy a vážení pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby podpořila ve svém hlasování sněmovní verzi tohoto zákona s tím, že k některým velmi užitečným pozměňovacím návrhům Senátu se vrátíme při projednávání normy, která se týká pozemních komunikací, v lednu nebo v prosinci tohoto roku a můžeme ustanovení, která jsou velmi užitečná a napravují určitý nesoulad mezi paragrafy sněmovní verze, napravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Kaly, zda se chce k pozměňovacím návrhům vyjádřit jako zpravodaj hospodářského výboru. Není tomu tak. Nyní tedy otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí paní senátorka Soňa Paukrtová. Jako druhý je přihlášen pan poslanec František Vnouček. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak bylo řečeno panem ministrem, Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o pozemních komunikacích se 32 pozměňovacími návrhy a mým úkolem je vám sdělit, o jaké pozměňovací návrhy se jednalo, a pokusit se je zde zdůvodnit.

Senát jednak odstranil zjevné vady a nedostatky vámi schválené novely. Já samozřejmě chápu, že při velkém množství pozměňovacích návrhů k tomu mohlo dojít, proto se Senát snažil tyto chyby odstranit. Takže pokud schválíte verzi schválenou Senátem, schválíte i opravené chyby tohoto návrhu zákona.

Velká skupinu pozměňovacích návrhů se týká omezení výhod pro osoby těžce zdravotně postižené na osoby těžce zdravotně postižené s postižením pohybového aparátu a zároveň řeší přechodnou situaci, pokud jde o povolení, resp. označení vozidla vydané podle dosavadních právních předpisů.

Pak je tam skupina pozměňovacích návrhů, které rozšiřují o obecní policii skupinu vyjmenovaných složek, které nemusí při výkonu svých povinností používat bezpečnostní pásy, mohou převážet děti opět při plnění svých povinností bez dětských zádržných systémů a mohou při jízdě vozidlem držet v ruce jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Další pozměňovací návrh se dá charakterizovat jako vypuštění zákazu předjíždění kamionů. Další pozměňovací návrh vypouští odstavec 8 a odstraňuje se povinnost toho, kdo nařídil odtažení vozidla nebo mu zabránil v jízdě, zajistit vozidlo proti poškození, odcizení či vykradení. Další pozměňovací návrh vypouští souhlas státního zástupce k zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu při podezření ze spáchání trestného činu. Další pozměňovací návrh stanoví, že výše úhrady za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod nesmí překročit náklady spojené s pořízením dokumentace.

Jsou tam pozměňovací návrhy, které Senátu připadaly zásadní a které snižují bodové ohodnocení v případě těch dopravních nehod, které neměly za následek ani ublížení na zdraví, příp. smrt, a které znamenaly pouze poškození vozidla a zvyšují částku na 50 000 Kč. Tam říkají, že tam nedochází k žádnému bodovému ohodnocení, protože se samozřejmě může stát, že dopravní nehoda, která má škodu 50 000 Kč, může být v případě srážky vozidel, která jsou drahá, cizí, tak dopravní nehoda může být zcela zanedbatelná. Senát navíc vyslovil přesvědčení, že v případě těchto typů dopravních nehod, kdy nedojde k žádnému ublížení na zdraví ani k smrti, by do budoucna měly spíše řešit pojišťovny, a nikoli Policie České republiky.

Další pozměňovací návrh zjednodušuje bodové hodnocení při zjištění obsahu alkoholu v krvi, a to tak, že do hranice 0,3 promile tři body, pro obsah alkoholu vyšší než 0,3 promile sedm bodů. Další návrh dává do souladu skutečnost, že v jedné části zákona je v tuto chvíli nejnižší povolená rychlost 80 km v hodině a v jiné části zákona 60 km v hodině.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP