(17.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Je potřeba to ocenit, protože jsem přesvědčen, že to skutečně zlepší podnikatelské prostředí a zlepší to daňovou správu v této zemi.

Možná je na místě povzdech, že to trvalo tak dlouho, ale chápu, že to prostě bylo obtížné, protože ten program je jiný, a poslanecký klub KDU-ČSL podpoří tento návrh s nadějí, že v pokračující diskusi náš koaliční partner pochopí, že jsme měli pravdu, i co se týče výše odvodů z pracovního místa jak v oblasti sociálního, tak v oblasti zdravotního pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Gongol a připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr velmi podrobně uvedl obsah tohoto návrhu zákona o dani z příjmů, a proto se omezím jen na stručné stanovisko.

Možná že si vzpomínáte, že při poslední změně zákona o dani z příjmů jsem řekl, že zákon o dani z příjmů je již natolik nepřehledný, že by si vyžadoval úplně nové vydání. Bohužel i tentokrát to není nové znění, ale opět novela, i když byl zákon již novelizován celkem 68krát!

Zákon o dani z příjmů je zákonem, který podle mého názoru trpí častými projevy "poslanecké tvořivosti", což velmi snižuje přehlednost tohoto zákona. I tento zákon je bohužel jen novelou a vláda to zdůvodňuje nutností urychleného řešení, které přinese zjednodušení tohoto zákona. To je podle mého názoru pravda, ale jen částečná.

Nesporným kladem této novely je skutečnost, že se snaží řešit problémy, které již jsme k řešení v minulosti navrhovali. Uvedu příklad. Řeší například valorizaci výše nezdanitelné částky v nejnižším pásmu, která nebyla valorizována od roku 2001. My jsme již několikrát tuto valorizaci navrhovali, ale bohužel nikdy schválena touto Sněmovnou nebyla.

Novela rovněž alespoň částečně reaguje na námi již dříve předložený požadavek snížení zdanění prvního a druhého pásma. V novele je snížení na 12 % a 19 %, my jsme kdysi navrhovali 10 % a 15 %, což tehdy rovněž sněmovna nepřijala.

V novele je zcela zahrnut náš požadavek, kterým jsme podmínili náš souhlas s přijetím zákona o registračních pokladnách, a za to, že pan ministr dodržel slovo, mu chci poděkovat, to je daňový odpočet za pořízení či modernizaci prvního nákupu těchto pokladen.

Vláda v této novele předkládá návrh na snížení limitu nezdanitelné části základu daně z titulu zaplacených úroků na financování bytové potřeby z 300 tisíc na 150 tisíc, což odpovídá i našemu názoru, neboť tento návrh měl řešit a přispět k vytvoření základního bydlení a nikoliv přepychových sídel. Pro vaši informaci, částka 150 tisíc totiž odpovídá úvěru ve výši 3 miliony korun, což je na pořízení solidního bydlení podle nás dostačující.

Návrh novely zákona obsahuje i některá zjednodušení. Jde zejména o zrušení osvobození úrokových příjmů z hypotečních zástavních listů, což zjednoduší administrativu, navrhuje se úprava při prvotní distribuci povolenek emisí skleníkových plynů a zpřesňuje tvorbu opravných položek u bank a umožňuje tvorbu opravných položek k pohledávkám z úvěrů s hodnotou do 30 tisíc korun. Obsahuje i další opatření, se kterými souhlasit lze, zejména na paušální zdanění u drobných podnikatelů. Význam tohoto návrhu určitě ocení drobní podnikatelé.

Dle mého názoru nevýhodou tohoto návrhu je, že vláda nenašla odvahu řešit udržení příjmů státního rozpočtu z daňového systému, například podle mého názoru zavedením pátého pásma zdanění, které je dnes ohraničeno pouze výší 32 procent, což by eliminovalo snížení státního rozpočtu, jak je v tomto návrhu zákona sděleno, o 14 miliard v roce 2006 a o 21 miliard v roce 2007.

Tento návrh ve svém (?) celku pokládám za přínos zejména pro občany s nižšími příjmy či pro podporu podnikání, a tím i tvorbu pracovních příležitostí. Proto doporučuji tento návrh propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Vlastimil Tlustý. Další přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k projednávané novele zákona o dani z příjmů.

Za prvé se domnívám, že to dnešní projednávání a vystoupení pana ministra financí je docela hezkým příkladem, jak v politice je paměť krátká a jaké kotrmelce se v politice dají dělat bez jakéhokoliv údivu či pozornosti veřejných mínění. Dovolte mi připomenout, že se stejným nadšením, s jakým tady ministr financí dnes obhajoval první návrh z dílny sociální demokracie, který navrhuje snížení daní, tu uplynulých sedm let obhajoval návrhy zcela opačné, vysmíval se návrhům opozice na snížení daní a zásadně popíral jakoukoliv prospěšnost snižování daní pro rozvoj společnosti, její životní úroveň atd. Nicméně nikdy není pozdě, a pokud někdo dostane rozum, byť pravděpodobně jenom proto, že do voleb zbývá méně než rok, je to třeba přivítat. (Potlesk poslanců ODS.) Takže mi dovolte, abych vyjádřil radost z toho, že rozum, v tomto případě doprovázen pravdivou argumentací, přichází pozdě, ale přece, neboť jak jsem řekl, pozdě není nikdy.

Ano, snížení daní je klíčem k budoucí prosperitě České republiky, a nejenom České republiky, ale celé Evropské unie. A dovolte mi v tuto chvíli udělat krátký odskok k tomu, co se odehrává ve světě, protože mám často pocit, že česká politická scéna dál žije v iluzi, že Česká republika je obehnána železnou oponou a že to, co my si tady vymyslíme, nepodléhá vlivům okolního světa a okolní konkurence.

V dnešním globalizovaném světě výše daní, povinných sociálních a zdravotních pojištění v podstatě předurčuje úspěšnost jednotlivých výrobců, zaměstnanců států a národů ve světové konkurenci, protože to, za kolik se na světovém trhu co prodává, je ovlivněno nejenom životní úrovní těch, kdo takovou věc vyrobili nebo takovou službu poskytli, ale z veliké části tím, kolik na této ceně produktu si přidal příslušný stát právě v podobě daní, v podobě sociálního a zdravotního pojištění. Myslím, že se stačí podívat do jakékoliv bilance, statistiky, vyhodnocení současného stavu světové ekonomiky, aby bylo evidentní, že v této konkurenceschopnosti nejenom celá Česká republika, ale bohužel celá Evropská unie evidentně čím dál více prohrává s Čínou, Indií, Asií, Spojenými státy americkými a že celá Evropa stojí před okamžikem, kdy bude nucena pochopit, že jedině snížení ceny svých výrobků v podobě snížení daní a snížení pojištění je cestou, jak si Evropská unie může uchovat dnešní ekonomickou úroveň a její obyvatelé uchovat dnešní životní úroveň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP