(17.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nemusí propočítávat výdaje spojené s finančním leasingem, zejména u najatých osobních automobilů. Nemusí propočítávat odpisy hmotného majetku, případně zůstatkovou cenu u prodaného odpisovaného majetku, nemusí vést evidenci zásob, nemusí evidovat zaplacené úroky z přijatých půjček a úvěrů, souvisejících činností a podobně. V tomto výčtu bych mohl pokračovat.

Jednoznačně z tohoto navrženého opatření vyplývá, že pokud ho schválí Parlament a tato Poslanecká sněmovna, pak mnohem větší množství drobných podnikatelů získá možnost zjednodušit daňovou administrativu, zjednodušit náklady na daňovou administrativu a současně také finanční úřady získají možnost se při kontrolní činnosti více soustředit na velké subjekty, na větší firmy a budou moci omezit kontrolní činnost směrem k drobným podnikatelům v té oblasti, kde bude hojně využívána možnost uplatnění výdajového paušálu.

Myslím si, že vedle opatření na snížení daní pro nízko- a středněpříjmové skupiny právě návrh na zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky je druhou klíčovou vlastností této novely zákona o dani z příjmu, která skutečně zjednoduší administrativní zatížení drobného podnikání v České republice. Jak už jsem uvedl, podle mého názoru všechny tyto návrhy ve svém důsledku povedou k úspoře finančních prostředků poplatníků. Určitá úspora se promítne i na straně daňové správy, jak jsem zde již uvedl.

Pokud jde o podporu mobility pracovních sil, chtěl bych zmínit ty dvě úpravy, které návrh obsahuje, a to možnost snížit základ daně o náklady zaměstnavatele vynaložené za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce dopravními prostředky, které mají charakter hromadných dopravních prostředků, dále také možnost posoudit jako výdaje na zajištění dosažení a udržení příjmů úhrady zaměstnavatele fyzické i právnické osoby za zaměstnance v oblasti přechodného ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních, a to do výše tři a půl tisíce korun za jednoho zaměstnance za měsíc. Musím říci, že těmito dvěma návrhy vláda vychází vstříc požadavku hospodářské a podnikatelské sféry, koneckonců také požadavku zástupců zaměstnanců v oblasti odborů, vzhledem k tomu, že tato dvě opatření byla identifikována jako ta opatření, jež mohou zvýšit mobilitu pracovních sil a mohou přispět k tomu, že lidé z oblastí, kde je obtížnější najít pracovní příležitosti, budou moci za výhodnějších podmínek hledat práci jinde. Výdaje zaměstnavatele, které jsem zde uvedl, jsou již podle platné právní úpravy jako nepeněžní plnění na straně zaměstnance osvobozeny.

Chtěl bych ještě zmínit některé další, drobnější úpravy, jež jsou v návrhu obsaženy. Chtěl bych zmínit to, že návrh obsahuje zbavení povinnosti platit daň z minimálního základu daně u poplatníků, kteří mají příjem pouze z lesního hospodářství nebo z dotace ze státního rozpočtu. Novela navrhuje zrušení osvobození úrokových příjmů z hypotečních zástavních listů, a to vzhledem k tomu, že došlo k nové úpravě zákona o dluhopisech tak, že již není hypoteční úvěr účelově vázán pouze na zajištění bydlení. A dále se nově v návrhu navrhuje snížit limit nezdanitelné části základu daně z titulu zaplacených úroků ze smluv o úvěru na financování bytové potřeby, a to ze tří set tisíc na sto padesát tisíc korun, tak aby tato podpora lépe odpovídala skutečné výši poskytovaných hypotečních úvěrů v České republice. Návrh rovněž počítá s daňovou podporou pořízení registračních pokladen či jejich technického zhodnocení.

Konečně bych chtěl zmínit další opatření, které, domnívám se, je cestou vpřed v oblasti aplikace daně z příjmu v České republice. Návrh rozšiřuje možnosti požádat o závazné posouzení, to znamená definuje další okruh, ve kterém by mohla působit tzv. editační povinnost finančních úřadů. Chtěl bych připomenout, že s účinností od 1. ledna roku 2004 byl v souladu se zákonem o správě daní a poplatků zaveden do zákona o daních z příjmu nový institut - možnost požádat správce daně o tzv. závazné posouzení, a to pro případy odpočtu daňových ztrát od základu daně z příjmu v obdobích po podstatné změně ve složení společníků. S účinností od 1. ledna 2006 se nově navrhuje rozšíření těchto případů, a to o možnost požádat správce daně o závazné posouzení i v situaci, kdy poplatník má pochybnost, zda jím sjednávaná cena se spřízněnými osobami odpovídá ceně obvyklé. Poplatník bude mít nově možnost požádat správce daně o posouzení způsobu, jakým byla cena vytvořena pro obchodní případy, které sjednává, nebo očekává, že bude sjednávat. Pokud se například zahraniční mateřská společnost teprve rozhoduje, zda pro realizaci svých obchodních zájmů založí v České republice novou dceřinou společnost, která bude poté dané ceny sjednávat, může při splnění stanovených podmínek o posouzení požádat i tato mateřská společnost. Navrženým ustanovením je naplňován záměr Ministerstva financí v oblasti editační povinnosti, který spočívá v postupném vytyčování případných dalších oblastí vhodných pro individuální závazné posouzení správcem daně, nikoli tedy v zavedení všeobecné editační povinnosti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že pečlivě zvážíte všechny aspekty navrhované novely, která by měla výrazně přispět ke snížení daňového zatížení, a že podpoříte její další projednávání v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane místopředsedo. Já se domnívám, že předložená novela je jedna z nejvýznamnějších novel zákona o dani z příjmu, zejména tedy fyzických osob, která na jedné straně vytváří podmínky pro zjednodušení daňového řádu, na druhé straně vytváří prostor pro snížení daní z příjmů zejména těm nejnižším příjmovým skupinám. Kromě toho je to daňová úprava, která je velmi šetrná k dopadům do státního rozpočtu a naopak může podpořit svým způsobem i iniciativu lidí k tomu, aby ve své podstatě svou vlastní podnikatelskou činností mohli vytvářet prostor pro zvyšování daní řekněme v střednědobém horizontu.

Já se domnívám, že pan ministr velmi dobře, podrobně a obsáhle vysvětlil princip navrhovaných změn, a na základě toho doporučuji, abychom tento zákon postoupili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Zatím mám jednu písemnou přihlášku. Je to přihláška od pana poslance Miroslava Kalouska. Dále se hlásí pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, historie koaliční vlády sociální demokracie a křesťanské demokracie je mimo jiné i historií vášnivých diskusí o výši daňové kvóty a o výši jednotlivých daňových sazeb, ať už daní přímých či nepřímých. Diskuse nemohly být jiné než obtížné i vášnivé, protože volební programy obou dvou našich stran jsou zde velmi ideově vzdáleny. Zatímco KDU-ČSL prosazovala ve svém volebním programu i ve své reálné politice snížení daňové kvóty, tzn. celkové snížení daňové zátěže, a to zejména snížení daní přímých, pak ve volebním programu ČSSD v souladu s jejími ideovými východisky můžeme číst o stabilizaci daňové kvóty, tedy o zvyšování daní v souvislosti se zvyšováním hrubého domácího produktu, a můžeme se tam dočíst o posilování přímých daní a snižování daní nepřímých. To je významný koncepční rozpor, na základě kterého jsme velmi obtížně, leč přece jenom zdárně tvořili kompromisy jak v roce 2002, tak v roce 2003.

Nyní máme na stole velmi významnou předlohu, na základě které bych chtěl ocenit sociální demokracii, že vychází vstříc realitě, že vychází vstříc posílení podnikatelského prostředí i za tu cenu, že jde proti svému volebnímu programu, i za tu cenu, že jde proti smlouvě, kterou uzavřela s voliči, a mnohem více se blíží programovým východiskům svých koaličních partnerů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP