(16.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych odpověděl na několik otázek, které zazněly jak od paní zpravodajky, tak od pana poslance Pospíšila.

Za prvé k tomu samotnému způsobu řešení, respektive reakce na nález Ústavního soudu. Domnívám se, že v takovýchto situacích existují dvě varianty. Jedna varianta je soustředit se pouze na problém, který chceme řešit, a to z toho důvodu, že si myslím, že je to zcela jednoduchá právní úprava, která je Poslanecké sněmovně předkládána, anebo řekněme předložit širší novelu a debatovat o ní ze všech možných aspektů. Myslím si, že rozhodnutí Ústavního soudu je natolik zřetelné a natolik jasné, že dává směr představě Ústavního soudu, jakým má vláda a posléze zákonodárný orgán reagovat, a to je to svěřit rozhodování o opravném prostředku do rukou soudce.

Hovořil jsem o tom, že nejenom časové hledisko, ale zejména i hledisko efektivity jednání Poslanecké sněmovny vedlo k tomu, že vláda navrhla postup podle § 90 odstavec 2, protože se domnívám, že tato novela byla pochopitelně řádně rozeslána a všichni poslanci se s ní mohli seznámit, a je jednoduše natolik stručná, že podle mého názoru nevyžadovala nezbytně nutně projednávání ve výborech.

My jsme tuto záležitost, pokud je vytýkáno, že Poslanecká sněmovna o ní jedná pozdě, projednávali už s poslaneckým pozměňovacím návrhem, nicméně úspěšnost tohoto poslaneckého pozměňovacího návrhu nebyla završena úspěchem, nicméně právě v rámci jednoduchosti této změny byl původně zvolen způsob poslaneckého pozměňovacího návrhu. To za prvé.

Za druhé k námitce, že vláda spoléhala na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, musím říci, že vláda rozhodovala již v době, kdy bylo známo, že Poslanecká sněmovna bude svolána v průběhu měsíce srpna právě u návrhu zákonů a novel zákonů, u kterých je třeba zajistit účinnost k určitému datu. To znamená, nebylo to tak, že by vláda nějakým způsobem rozhodovala v době, kdy nebylo známo, zda sněmovna bude, nebo nebude. Rozhodovali jsme zcela se znalostí věcí, tak aby byly splněny všechny lhůty pro zařazení na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Chápu, že veřejnost zasedání Poslanecké sněmovny v měsíci srpnu může vnímat jako mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, ale domnívám se, že pan poslanec Pospíšil jako právník by si měl být vědom, že tato schůze byla svolána jako schůze řádná v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, neboť schůze mimořádná se svolává na základě žádosti určité skupiny poslanců s pevně stanoveným programem, kdy na ni platí zvláštní režim, například v tom smyslu, že o pozměňovacích návrzích k jednotlivým bodům programu se nemůže hlasovat, že Poslanecká sněmovna schvaluje program systémem ber nebo ne, a to zcela nepochybně jsou znaky mimořádné schůze Poslanecké sněmovny podle zákona o jednacím řádu. Prosím vás, tato schůze z hlediska jednacího řádu je schůzí řádnou a vláda využila možnosti a všech lhůt pro zaslání sněmovního tisku do Poslanecké sněmovny tak, aby tento sněmovní tisk byl zařazen.

Chtěl bych využít i vstřícné nabídky opozičního klubu ODS, že přestože vetoval postup podle § 90 odstavec 2, tedy schválení již v prvním čtení, tak že je schopen akceptovat zkrácení lhůty tak, abychom se pokusili zajistit co nedřívější účinnost. Za tuto vstřícnost děkuji a pana místopředsedu Poslanecké sněmovny žádám, aby mi bylo jako poslanci uděleno slovo v okamžiku, kdy bude namístě navrhnout zkrácení lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I tak je možno. Dostanete slovo. V tuto chvíli se slova ujme paní zpravodajka Vlasta Parkanová. Zřejmě nám řekne, že nezazněl návrh na zamítnutí ani na vrácení, takže budeme hlasovat o přikázání a posléze o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání, velmi pravděpodobně na 30 dnů. - Ne? Tak ne.

Pan ministr avizoval, že vystoupí. Protože to nezaznělo v rozpravě, tak myslím, že bude správné se vyvarovat nějakých případných nedokonalostí, které by vyplývaly z toho, že by ten návrh zazněl mimo rozpravu, takže pokud nejsou námitky, tak otevřu rozpravu.

Stalo se. Slovo má pan ministr poslanec Pavel Němec v tuto chvíli.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, navrhuji zkrácení lhůty o 58 dní, tak aby tento návrh mohl být projednán na této schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Rozpravu končím. Dám signál k tomu, aby do sněmovny přišli všichni ti, kteří chtějí hlasovat. Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo nějaký další návrh nebo jiný návrh?

 

Pokud tomu tak není, tak v hlasování pořadové číslo 15 rozhodneme o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 148 bylo pro, nikdo proti. Návrh na přikázání byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Pavla Němce na zkrácení lhůty pro projednání o 58 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 16. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 98 bylo pro, 6 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi a paní poslankyni Vlastě Parkanové. Končím první čtení této vládní předlohy.

 

Další bodem je

 

3.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci
a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky
/sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Jsme v prvém čtení. Návrh na to, abychom projednávali tuto předlohu podle § 90 odstavce 2 našeho jednacího řádu, byl zmařen řádným způsobem, to znamená vetem, které je podpořeno podpisy příslušného počtu poslanců, takže budeme muset projednávat tento tisk standardním postupem.

Hovoří místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky, který je vám předložen k projednání a schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP