(15.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady ještě přihlášené pana poslance Suka, který se hlásí o slovo, a pana poslance Vrbíka. Prosím, pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Z úst pana premiéra, z úst kolegy poslance Votavy jste všichni slyšeli, jak jsem to před rokem myslel. Ale kdyby pánové nezneužívali tuto interpelaci pouze k tomu, aby obhajovali letošní činy, pak by si ji přečetli celou a věděli by, že jsem to myslel přesně takto. Úplně jednoduše, ano, vážená kolegyně, úplně jednoduše: Policie na žádost vykonavatele vlastnických práv k pozemku před rokem měla zakročit a nedělala nic. Pět dní nedělala nic. To je podstata mé interpelace. V těch krocích, které jsem v interpelaci popsal, jsem popsal přesně to, co všechno mohla policie udělat pro to, aby zabránila sjezdu tolika tisíců vozidel na tak malé místo. Mohla to udělat letos, neučinila to. Mohla udělat jiná opatření, neučinila je. Místo toho volila jiná opatření a důsledky dnes sklízíme.

Prosím, pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, a prosím, pane kolego Votavo, neinterpretujte mé myšlenky, já si je budu interpretovat sám.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, já také budu velmi stručný. Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi. Já jsem konečně pochopil, jak to s tím zásahem tentokrát bylo. Takže protože minule policie nezasáhla a bála se, že bude kritizována, tak nyní sáhla k preventivnímu zásahu ještě předtím, než se cokoliv stalo.

Děkuji, již tomu rozumím. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda vlády. (Smích v lavicích poslanců ODS.) Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já se nebudu už zabývat věcnou stránkou celé záležitosti, protože o tu tady zřejmě části opozičních poslanců nejde.

Jenom prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěl obrátit na pana poslance Vrbíka. To, co jste tady předvedl, je čirá demagogie. (Smích v řadách poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se ještě hlásí pan poslanec Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem pochopil po dnešní rozpravě, čím myslel a co myslel redaktor pan Jiří Hanák termínem "hovnomet". Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana poslance Michala Krause, aby pravděpodobně začal tím, že by v této části přednesl ještě jednou text usnesení, o kterém chtěl, abychom hlasovali.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano. Takže, dámy a pánové, já si ještě jednou dovolím přečíst usnesení, které podle mého je zcela rigorózní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak končím i podrobnou rozpravu, a myslím, že bychom měli nyní hlasovat o návrhu usnesení, které Michal Kraus přednesl.

Prosím tedy, aby všichni, kdo chtějí hlasovat, se dostavili do jednací síně.

Mám tady návrh, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji. Prosím tedy, vraťte se do sálu a přihlašte se.

Pana poslance Krause ještě jednou poprosím, jestli by přečetl text návrhu usnesení, možná si ho všichni nepamatují. Prosím tedy, přečtěte ještě jednou text usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já jsem sice přesvědčen, že velmi podceňujete paměť členů tohoto orgánu, nicméně přesto se pokusím vám vyhovět: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 14. Přítomno je 189 poslanců, pro hlasovalo 186, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Děkuji předkladateli. Končím projednání tohoto prvního bodu naší 46. schůze.

 

Můžeme se pustit do bodu druhého. Tím je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Tímto zákonem zahajujeme blok prvních čtení. Je navrženo, abychom se návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Já jsem obdržel veto poslaneckého klubu ODS na návrh na zkrácené projednávání, tedy podané podle § 90 odst. 2. Ale nyní přesto prosím pana ministra spravedlnosti Pavla Němce, aby z pověření vlády předložil uvedený návrh. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh novely trestního řádu. Cílem předkládané novely je reagovat na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 45/2005 Sb., kterým došlo s účinností k 1. 10. 2005 ke zrušení ustanovení § 146 odst. 2 trestního řádu upravujícího rozhodování o stížnosti proti usnesení.

Podle nálezu Ústavního soudu § 146 odst. 2 trestního řádu trpí ústavním deficitem, jehož podstata nespočívá v ustanovení jako takovém, ale v absenci takové právní úpravy, jež by splňovala požadavky článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve vztahu k osobám, kterým byla pořádková pokuta uložena v přípravném řízení policejním orgánem nebo státním zástupcem, u nichž stížnostním orgánem není soud, ale státní zástupce, který vykonává nad přípravným řízením dozor, popřípadě nadřízený státní zástupce. Státní zástupce totiž podle názoru Ústavního soudu nenaplňuje atributy nezávislého nestranného tribunálu ve smyslu požadavku článku 6 citované úmluvy a článku 36 Listiny základních práv a svobod.

Předkládaná novela odstraňuje vytýkaný ústavní deficit tím, že rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty v přípravném řízení svěřuje soudci a zároveň zakotvuje mechanismus rozhodování o stížnosti proti usnesení, doposud upravený v § 146 odst. 2 trestního řádu, tak, aby i po 1. říjnu 2005 bylo zajištěno rozhodování o stížnosti proti usnesení v trestním řízení vzhledem ke zrušení § 146 odst. 2 trestního řádu.

S ohledem na povahu navrhované právní úpravy vláda navrhla, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Sněmovny. Toto v žádném případě nebylo vedeno snahou Poslaneckou sněmovnu jakkoliv obcházet. Ty důvody byly dva, jeden časový, ale také důvod efektivity jednání, protože jsme byli přesvědčeni o tom, že tato právní úprava je naprosto jednoduchá a omezuje se jen a pouze na reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, a proto jsme považovali za efektivní projednat tento návrh již v prvním čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP