(14.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Jsem přesvědčen o tom, že ty otázky budou muset být zodpovězeny. Ale všechno má, má-li plné demokracii, a nechci vás vůbec školit, nemám k tomu právo, být dán průchod, mít své pořadí. Jednotlivé kroky musí následovat po sobě, nikoliv prvně ten, který má přijít až jako následný. Pak by z toho byl pěkný zmatek a zase bychom dříve či později dospěli k názoru, že to řešení se vůbec nepotkává s realitou, s tím, co se skutečně událo, případně s tím, jaké by to konkrétní konečné řešení mělo být.

Myslím si, že ke skutečně objektivnímu, skutečně pravdivému odhalení toho, co se dělo, povede spíše návrh, který předložil pan kolega Kraus, než návrh, který předložil pan kolega Ivan Langer.

V této chvíli se ovšem nezříkám těch otázek, aby bylo jasno, které předložil pan kolega Langer, ale na ty bude podle mého soudu možné odpovědět až v okamžiku, kdy se s tím palčivým, co mediálně a politicky, pánové a dámy, také tak v této chvíli vládne, odpoví orgány příslušné, ať je to Inspekce ministra vnitra, ať je Ministerstvo vnitra jako takové, ať jsou to jednotliví policisté, i pro ty platí zákon, prostě zákon musí dodržovat každý a svoboda moje například končí přesně tam, kde začíná svoboda mého souseda či kohokoliv druhého. To všechno musí být respektováno.

Až bude vysvětleno těmi, kdo jsou věcně příslušní tyto otázky vysvětlovat, pak položíme tyto otázky, které položil pan kolega Langer, a pak třeba budu i já hlasovat pro to, abychom podobný bod zařadili. Nyní ovšem poslanecký klub podpoří návrh pana kolegy Krause.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným do této rozpravy k programu sněmovny je pan poslanec Tomáš Kvapil a pak tady mám přihlášeného Františka Beneše a Karla Kühnla. Teď poprosím Tomáše Kvapila.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená vládo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v tuto chvíli udělal jeden nepopulární návrh, a to navrhl zařazení nového bodu k projednání na této schůzi. Je to tisk číslo 1035 - novela zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh předložil kolega Hovorka spolu se mnou a mnoha dalšími.

Jedná se o to, aby občanské průkazy, které se musí vyměnit v průběhu následujících dvou let, tak aby tato povinnost se nevztahovala na osoby starší 70 let, pro které častokrát ta výměna občanských průkazů je už velkým problémem, a tito lidé nový průkaz v podstatě nepotřebují, protože většinou s ním necestují do zahraničí. Potřebují ho pouze pro to, aby mohli pobírat důchod, být umístěni v nějakém zdravotním nebo sociálním zařízení, a není tedy potřeba toho průkazu s čitelným kódem pro to, jak to ukládá například povinnost při jeho vycestování nebo použití ho jako cestovního dokladu.

Proto navrhuji, aby tento bod byl zařazen na konec bloku prvních čtení, to znamená jako bod číslo 32 podle stávajícího návrhu programu, a také chci upozornit, že předkladatelé požádali, aby Sněmovna tento tisk projednala podle § 90 odstavce 2, tudíž vyslovila souhlas s tímto návrhem již v rámci prvního čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdříve to myslím musíme zařadit vůbec a pak se bude rozhodovat teprve o té devadesátce. Ale o zařazení hlasovat budeme.

Nyní prosím pana poslance Františka Beneše. Připraví se Karel Kühnl.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh na přeřazení bodů číslo 16 a 17, to je projednání sněmovních tisků 1060 a 1059, až za bod číslo 29.

Body 27, 28 a 29 jsou vládní návrhy zákonů o hmotné nouzi a o kompenzaci, která má být v této souvislosti nastavena. Zákony, které navrhuji přeřadit za tyto body, jsou zákony, které se týkají nájemného. Pro rozhodování poslaneckého klubu je velmi důležité, jaké stanovisko zaujme Poslanecká sněmovna k těmto třem předchozím návrhům, a proto vás žádám o podporu tohoto mého návrhu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, vy jste říkal třem.

 

Poslanec František Beneš: Navrhuji přesunout pouze dva body - 16 a 17 - za bod 29. Předcházejí tři body, které se týkají zákonů o sociální nouzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, rozumím. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu, a to prvního čtení vládního návrhu zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 1072. Navrhuji zařazení tohoto prvního čtení na konec bloku prvních čtení a dovolím si krátké odůvodnění, aby bylo zjevné, proč tento zákon navrhuji k zařazení.

Armáda České republiky prošla zejména počátkem letošního roku zásadní změnou, kdy byla ukončena povinná základní vojenská služba. Máme čistě profesionální armádu a to vyvolává nutnost novelizace všech branných zákonů nebo zákonů týkajících se obrany. Branný zákon máme již za sebou, zákon o Vojenském zpravodajství atd. Je nutno co nejrychleji novelizovat všechny ostatní zákony a vláda také rozhodla o tom, že bude připravena novelizace zákona č. 219 tak, aby v prvním čtení mohl být projednán právě na této probíhající schůzi. Proto také vláda schválila tento návrh novelizace na svém posledním tzv. předprázdninovém zasedání. Z nějakého zřejmě technického nedopatření… (Ruch v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan ministr už neslyší sám sebe, takže vás prosím o to, abyste se ztišili, aby měl možnost dokončit svůj návrh.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji, pane předsedo. Pan ministr se rád poslouchá, rád by opravdu slyšel sám sebe, když hovoří.

Vláda schválila na tom svém posledním, předprázdninovém zasedání tento návrh zákona právě s tím cílem, aby byl v prvním čtení projednán a mohl co nejrychleji vstoupit v platnost, respektive v účinnost. Technickým nedopatřením se nedostal na program sněmovny. Já ho tam tedy navrhuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jenom poprosil ještě o přesný název, kdyby bylo možné dodat. (Ministr Kühnl jej předává v písemné podobě předsedovi Sněmovny.)

Ano, jenom jsem to nezachytil celé, tak kdyby to bylo možné. Děkuji.

Prosím, jestli je nějaký další návrh, protože to jsou myslím všechny přihlášky, které jsem obdržel do rozpravy k návrhu pořadu. Pravděpodobně všechny, které měly být předneseny, předneseny byly. Dovolím si zazvonit na kolegy, protože se pustíme do hlasování o těch návrzích, které tady zazněly.

Prosím všechny, kdo mají možnost hlasovat, ať se dostaví do jednací síně a zároveň se přihlásí na svých místech. Budeme hlasovat o všech návrzích, které se týkají pořadu schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP