(14.20 hodin)
(pokračuje Langer)

A podle průzkumu veřejného mínění je naše společnost rozdělena na dvě velké skupiny, z nichž jedna skupina se zásahem policie souhlasí, druhá skupina jej odmítá. Ovšem výrazná většina české veřejnosti považuje policejní zásah za nepřiměřený.

Naším úkolem zde ve sněmovně rozhodně není hodnotit výsledky průzkumu veřejného mínění. Naší povinností je podle mého názoru položit si otázku, zda policejní zásah byl v souladu se zákonem, či nikoli, zda to byl zásah, který odpovídal situaci, či to byl zásah nepřiměřený. Naším úkolem podle mého názoru je položit si otázku, kdo dal k tomuto policejnímu zásahu pokyn, kdo tento policejní zásah řídil. Ale zejména jsem přesvědčen o tom, že si musíme před tím vším položit otázku, zda k tomu všemu skutečně muselo dojít.

Věřím, že stejně jako já i vy si myslíte, že nic na světě není černobílé a že neplatí, že účastníci CzechTeku jsou hodní a že policisté jsou zlí. Stejně tak to neplatí i naopak. Současně není pravda, že ten, kdo je kritický k policejnímu zásahu, schvaluje poškozování soukromého majetku. Neplatí tedy, že ten, kdo je kritický vůči způsobu, jakým policie zasáhla, souhlasí s tím, aby si v této zemi kdokoli mohl dělat cokoli bez ohledu na práva a svobody druhých lidí. Jinými slovy spor, který vedeme nad zásahem policie, není spor o to, jestli má být chráněn soukromý majetek a dodržován veřejný pořádek. Ta odpověď přece zní jednoznačně. Ano, soukromý majetek musí být chráněn a veřejný pořádek musí být dodržován. Ale spor je přece o něčem úplně jiném. Spor je o přiměřenosti, adekvátnosti ochrany soukromého majetku a veřejného pořádku. Spor je o to, nakolik možné ohrožení soukromého majetku a veřejného pořádku odůvodňovalo omezení svobody shromažďování. Spor je o to, nakolik poškození soukromého majetku a narušení veřejného pořádku odůvodňovalo právě takový způsob policejního zásahu. A spor je také mimo jiné o to, zda o policejním zásahu nebylo rozhodnuto již dávno před konáním samotné akce bez smluvně právního základu celé akce.

A spor je ještě přinejmenším o dvou věcech. Spor je také o tom, zda ministr vnitra může jen tak říkat v průběhu policejní akce nepravdivé informace -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane kolego, ale tady se špatně poslouchá. Já prosím, aby tady byl větší klid, ať můžeme sledovat zdůvodnění pana místopředsedy. Prosím o klid. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Spor je tedy ještě o dvou věcech. O tom, zda ministr vnitra může v průběhu takovéto policejní akce uvádět nepravdivé informace, a spor je přinejmenším také o to, nakolik má předseda vlády veřejně úkolovat policii k co nejrazantnějšímu zásahu a jakou má případně za tento svůj pokyn nést politickou odpovědnost.

Já to říkám proto, že rozhodnutí o použití represivního aparátu v demokratické společnosti musí vycházet z trojúhelníku hodnot - ze svobody, soukromého majetku a z bezpečnosti. V případě CzechTeku tedy musí vycházet ze svobody shromažďování, z ochrany soukromého majetku a z dodržování veřejného pořádku. A každý zásah policie musí vycházet z míry narušení či ohrožení těchto hodnot, přičemž platí, že intenzita zásahu policie musí být přímo úměrná narušení těchto hodnot. Platí tedy: Jsem-li si jist, že je vážně ohrožen soukromý majetek a narušen veřejný pořádek, potom je na místě omezit svobodu shromažďování, protože svoboda určitě není neodpovědnost.

Poslanecký klub Občanské demokratické strany je skutečně přesvědčen, že je třeba si klást otázky, je třeba si opravdu položit otázku, zda jsme my všichni v této sněmovně přesvědčeni o tom, že při konání technoparty nestačilo akci jenom monitorovat, regulovat a individuálně sankcionovat případné porušení zákona. Klademe si otázku, jestli jsme všichni opravdu přesvědčeni o tom, že míra poškození soukromého majetku a narušení veřejného pořádku odůvodňovala nasazení tisíce policejních těžkooděnců a že nebylo možné postupovat jinak. A já se ptám samozřejmě i vás, kolegyně a kolegové, jestli jste všichni přesvědčeni o tom, že o způsobu zákroku proti účastníkům CzechTeku nebylo rozhodnuto již předtím, než ke konání samotné akce došlo.

To jsou podle nás otázky, které je dobré si položit při hledání odpovědi na otázku další, a to je, zda policejní zásah, tak jak jsme mu byli svědky, byl zásahem přiměřeným či nepřiměřeným, zda to byl zásah, který odpovídal situaci či nikoli, ale zejména, zda to nebyl zákrok ve své podstatě úplně zbytečný, protože k němu nemuselo dojít.

Povinností nás jako členů parlamentu kontrolujícího moc výkonnou je potvrdit či vyvrátit podezření z toho, že ministr vnitra, případně předseda vlády či jiné osoby nezvládli svoji odpovědnost. A nejde teď o to, jestli někomu fandíme nebo nefandíme, nejde o to, jestli nám je někdo sympatický nebo nám někdo sympatický není. Jde pouze o to, jestli jsme všichni přesvědčeni, že policisté měří v této zemi všem podle jednoho metru a že policisté nejsou zneužívání v politické hře jejich nadřízených.

A já jsem si vědom toho, že na zákrok proti účastníkům CzechTeku v této sněmovně existují různé názory. Ale ať už máme názor jakýkoli, někde se prostě musela stát chyba a někde se chyba stala. Chyba, jejímž důsledkem jsou desítky zraněných policistů, desítky zraněných civilních osob, velké materiální škody, utracené miliony z peněz daňových poplatníků, ve svém důsledku znejistěná policie a rozpolcená společnost. A buď nám tedy v této sněmovně stačí ujištění ministra vnitra, předsedy vlády, že se vlastně nic nestalo, že všechno proběhlo tak, jak má, anebo nám to nestačí.

Poslanecký klub Občanské demokratické strany je přesvědčen o tom, že by nám takovýto druh vysvětlení stačit neměl, že je naší povinností znát stanovisko vlády k této věci, a proto jménem tohoto kubu navrhuji zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o policejním zásahu proti účastníkům CzechTeku.

Jsem si vědom toho, že na tuto věc ve sněmovně existují rozdílné názory, nicméně jsem přesvědčen, že se mi podařilo definovat okruh otázek, na které bychom měli chtít znát odpovědi, a jsem přesvědčen, že právě zařazení tohoto bodu nám umožní odpovědi na tyto otázky získat a podle těchto odpovědí si udělat více či méně fundovaný názor, co se vlastně na jihu Čech odehrálo.

Děkuji vám za pozornost a za podporu mého návrhu. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já musím teď udělit slovo panu poslanci Kováčikovi, který se přihlásil o slovo. Zřejmě chce komentovat vystoupení pana místopředsedy Langera. Prosím vás o klid, abychom ho opravdu vyslechli.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, děkuji za slovo. Paní a pánové, situace, ve které teď jsme, nás jakoby nutí rozhodnout předem. A takových rozhodování předem jsme si užili možná až příliš. A nemluvím teď úplně pouze o minulém režimu, mluvím teď i o situacích, které nastávaly v režimu současném.

Já nesouhlasím s tím, aby Poslanecká sněmovna předem rozhodla v odpovědích na otázky, které pálí i nás, poslanecký klub KSČM, a které tady předkládal k řešení pan kolega, pan místopředseda Ivan Langer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP