Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem třetích čtení je bod číslo 92. Bodem číslo 92 je

 

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb.,
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů zůstal pan ministr vnitra František Bublan a přišel zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 783/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, stahuji svůj pozměňovací návrh, který je uveden pod bodem B3 bod 1, a upozorňuji, že pokud bude přijat pozměňovací návrh B nebo C, zákon se nově bude členit na části.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O stažení pozměňovacího návrhu ve třetím čtení musíme hlasovat. O souhlasu se stažením tohoto pozměňovacího návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 325. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 165 pro 130, proti 0. O tomto návrhu nebudeme tedy hlasovat, byl stažen se souhlasem Sněmovny.

 

Další? Pane zpravodaji, jestli máte ještě něco? Někdo dalšího do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím a žádám zpravodaje, aby přednesl postup při hlasování a vyjadřoval se k jednotlivým pozměňovacím návrhům, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích tak, jak byly podány, a to po celých blocích, tedy o všech mých pozměňovacích návrzích pod písmenem A jedním hlasováním, o A1 až A4, všechny pozměňovací návrhy jedním hlasováním pod bodem B, tedy B1, B2 a B3 bod 2. A potom o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo výhradu nebo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme o schválení procedury v hlasování pořadové číslo 326, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 326 z přítomných 167 pro 132, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Můžeme zahájit hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat A1 až A4. Stanovisko kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 327 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 167 pro 145, proti 0. Návrh byl schválen. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat B1, B2, B3 bod 2. Stanovisko kladné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 328 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 168 pro 107, proti 34. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Všechny pozměňovací návrhy pod písmenem C. Stanovisko kladné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 329 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 168 pro 68, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení, protože o všech návrzích bylo hlasováno: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 783, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 330 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 168 pro 110, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru vnitra, děkuji panu Zdeňku Koudelkovi za zpravodajskou zprávu a končím bod číslo 92.

 

Pan ministr ještě zůstává u stolku zpravodajů, protože budeme pokračovat bodem číslo 93. Bod číslo 93 je

 

93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 882/ - třetí čtení

 

Ke stolku zpravodajů zatím přišel pan poslanec Tomáš Kladívko, který je zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost pro tento tisk. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 822/4.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí. Ano, paní poslankyně Zuzka Rujbrová se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, prosím o připuštění legislativně technické opravy v bodě E bod 2 mého návrhu, kde omylem byl označen § 16 odst. 3, jehož se má změna týkat, ve skutečnosti jde o § 16 odst. 2. Takže tento pozměňovací návrh zní: V § 16 odst. 2 se číslovka 30 nahrazuje číslovkou 60.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, poznamenali jsme si. Kdo další do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím a ptám se, jestli má někdo ze zpravodajů, tzn. pan poslanec Kladívko, paní poslankyně Dundáčková tady není, paní poslankyně Orgoníková - mají zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje Tomáše Kladívka, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Já bych navrhl následující postup hlasování. Nejprve bychom se vypořádali s legislativně technickou úpravou, tak jak ji navrhla kolegyně Rujbrová.

Potom bychom pokračovali následovně: Body C1 a 2 a 3 bychom hlasovali společně, C4 zvlášť, poté body C5 až 10 společně. Potom bychom hlasovali o bodu F5. V případě, že neprojde, hlasovali bychom o bodech C11 a C12. Další hlasování by bylo o bodu D. V případě, že neprojde, hlasovali bychom o bodu F7. Další hlasování by bylo o bodech C14, 15 a 16. U bodu C16 pouze o odstavcích 1 a 4. Následovalo by hlasování o bodu F9. V případě, že neprojde, následovalo by hlasování o bodu C16 odstavci 5, dále bychom hlasovali o bodu C17, dále o bodu A. V případě, že by tento návrh prošel, byl by nehlasovatelný bod C18.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP