Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stává se to nanejvýš jednou za 15 let, ale zpochybňuji hlasování. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Předseda klubu ODS s námitkou proti zápisu o výsledku hlasování. O jeho námitce rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 304. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 166 pro 136, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat rozhodování o bodu D4. Stanovisko zpravodaje i ministra bylo negativní.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 305. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 166 pro 84, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Je zájem o kontrolu hlasování? Není. Návrh D4 byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Jako další hlasování je hlasování o návrzích poslance Plevy. Jedná se o jeden návrh, ale ve dvou alternativách. Doporučil bych nejdříve hlasovat o alternativě 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S tím nesouhlasí předkladatel. Protože jsme to neřekli při schvalování průběhu hlasování, budeme hlasovat podle předložených alternativ, tedy 1 a 2.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Takže budeme hlasovat o alternativě 1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: E alternativa 1. Stanovisko? (Zpravodaj i ministr nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 306. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 166 pro 81, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat alternativu 2. Stanovisko? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 307. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 166 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní nám zbývá k hlasování návrh poslance Aubrechta pod písmenem G.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 308. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 167 pro 50, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Další návrh je pod písmenem H poslance Hrnčíře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 309. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 167 pro 45, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dalším návrhem je návrh kolegy Hovorky pod písmenem I.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj i ministr nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 310. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Hovorky. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 166 pro 33, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Jsou prohlasovány všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ještě bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách, které jsem načetl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je pravda. Další hlasování je o legislativně technických návrzích přečtených ve třetím čtení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 311. Ptám se, kdo je pro tyto legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 167 pro 161, proti nikdo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: I přestože kostrbatě, ale přece jenom si myslím, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly předloženy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj Teplík souhlasí, že jsou odhlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nikdo nemá výhradu? Pokud bylo tedy hlasováno o všech návrzích, přikročíme k hlasování o návrhu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 722, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 312. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 167 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi, děkuji zpravodajům. Končím bod č. 90.

 

Dalším návrhem ve třetím čtení je bod

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 916/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministr vnitra František Bublan a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Tomáš Kladívko. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 916/2.

Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku zpravodaje. Prosím pana Tomáše Kladívka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych jenom upozornit na některé chybičky, které se staly při přepisu pozměňovacích návrhů do tisku 916/2, a to je usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, kde v bodě A máme špatné číslování. Máme 1, 2, 1, 4. Místo druhé jedničky patří trojka.

Pak nám tam vypadl pozměňovací návrh A5, který se týká účinnosti zákona. Tam bych poprosil doplnit pětku.

Ještě jedna chyba a to je v pozměňovacích návrzích pod bodem D na straně 4. Bod D4, vypadla nám sedmička, tam má být správně "bod 67 zní".

Nejsou to legislativně technické úpravy, protože to vypadlo jenom při přepisu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili je to oprava psaného textu tak, aby nebyla chyba v zákoně. Dobře, poznamenali jsme si.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP