Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Klas)

14. § 151 odst. 1 písm. u) zní: nezastaví provoz informačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v certifikační zprávě, nebo nezastaví provoz komunikačního systému, který nesplňuje podmínky stanovené v projektu bezpečnosti komunikačního systému.

Odůvodnění. Komunikační systém nemá podmínky provozování stanoveny v komunikační zprávě, ale v projektu bezpečnosti komunikačního systému - viz § 35 odst. 2 a 4.

15. V § 155 se na konci odst. 1 doplňuje věta: "Pokud se v dosavadních právních předpisech mluví o utajovaných skutečnostech nebo o státním a služebním tajemství, rozumí se tím utajované informace podle tohoto zákona."

Odůvodnění. Tato úprava se navrhuje z tohoto důvodu, že nelze předpokládat, že se v doprovodném zákoně podaří zachytit úplným a vyčerpávajícím způsobem všechny případy, kdy je třeba změnit používanou terminologii. Navrhovaná úprava pokryje i případy, na které není v doprovodném zákoně výslovně pamatováno.

16. V § 155 odst. 6 se slova "po dobu platnosti v něm uvedenou" zrušují a na konec textu odstavce se doplní slova "včetně doby jeho platnosti".

Odůvodnění. Podle dosavadního zákona č. 148/1998 Sb. může být doba platnosti dokladu stanovena nejdéle na dvě léta. Nový zákon stanoví platnost dokladu na pět let. Výše zmíněný pozměňovací návrh umožní prodloužení platnosti starých dokladů, vydaných na základě zákona č. 148/1998 Sb., na pět let, a tím bude umožněno rozložit a snížit administrativní zátěž nejenom Národního bezpečnostního úřadu, ale též subjektů zaměstnávajících fyzické osoby vykonávající citlivou činnost a těchto fyzických osob samotných.

Nyní mi dovolte, vážené kolegyně a vážení kolegové, uvést dva pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které vám bylo rozdáno jako tisk 880/2.

První pozměňovací návrh k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. V bodě 10 usnesení v § 58 v dosavadním odst. 11, nově odst. 6, se za slova "v odst. 1 písm. b) až d)" vkládá odkaz na písmeno f), tj. vkládají se slova "a f)".

Odůvodnění. Tato úprava reaguje na usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Tímto usnesením byli mezi osoby, které mají mít přístup k utajovaným informacím všech stupňů utajení bez platného osvědčení a poučení, doplněni prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jak je tomu v současném zákoně. Pozměňovací návrh má uvést postavení těchto osob na stejnou úroveň jako postavení poslanců a senátorů, členů vlády nebo veřejného ochránce práv. To je, že stejně jako u těchto dalších oprávněných osob se přístup prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu k utajovaným informacím nebude vztahovat na přístup k utajovaným informacím NATO, Evropského společenství pro atomovou energii nebo Evropské unie.

Druhý pozměňovací návrh k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. V bodě 10 usnesení v § 58 se v dosavadním odst. 11, nově odst. 6, za slova "v odst. 1 písm. b) až d)" vkládá odkaz na písmeno e), tj. vkládají se slova "a e)".

Odůvodnění. Podle tohoto pozměňovacího návrhu by bez platného osvědčení a poučení soudci neměli přístup k utajovaným informacím NATO, Evropského společenství pro atomovou energii nebo Evropské unie.

Toť vše. Děkuji vám za trpělivost a pozornost. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla pořád podrobná rozprava, do které už se ale nikdo další nehlásí. Ale ano, hlásí se ještě pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane předsedo, vyjasnili jsme si to.

Mám jenom jeden krátký pozměňovací návrh, který se týká § 144, kde v odst. 2 doplňuji jednu větu, která zní: "Příslušnost k úkonům se řídí podle § 5 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách."

Krátké zdůvodnění k tomuto návrhu je to, že tento návrh přesně stanoví povinnost a rámec jednotlivých zpravodajských služeb při prověřování v jejich působnosti ostatních fyzických a právnických osob dle tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se panu poslanci Kladívkovi, že jsem ho špatně zařadil. Ptám se, kdo se další ještě hlásí do podrobné rozpravy. Už se snad nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Hlasování žádné neproběhne. Snad jsme udělali vše, co jsme mohli k tomuto bodu 31. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Vezmeme hned navazující bod

 

32.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

 

Opět by to měl být pan ministr Bublan, který by uvedl.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Hlavním cílem předloženého návrhu, který bezprostředně souvisí s předcházejícím tiskem 880, je umožnit poskytování údajů a informací Národnímu bezpečnostnímu úřadu jako správnímu úřadu provádějícímu a zajišťujícímu bezpečnostní řízení ze strany státních orgánů a jiných osob, které mají tyto údaje a informace v držení. Jde o údaje a informace zcela nezbytné pro objektivní posouzení a ověření všech podmínek pro přístup k utajovaným informacím, respektive vydání osvědčení o bezpečnostní způsobilosti.

Je nutné dodat, že nedochází ve srovnání se starou právní úpravou k rozšiřování těchto pravomocí, ale jen k preciznější právní úpravě v jednotlivých speciálních zákonech.

Návrh zákona byl podrobně projednán na dvou zasedáních výboru pro obranu a bezpečnost. Vítám doporučení tohoto výboru, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní vystoupení pana ministra. Nyní asi opět pan poslanec Klas se vyjádří jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení ministři, dámy a pánové, opět bych vás chtěl poprosit v úvodu jednání k tomuto bodu, abyste pracovali s opraveným tiskem, který vám byl rozdán na lavice pod číslem 881/2.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 222 z 56. schůze, která se konala dne 26. května 2005, k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, sněmovní tisk 881.

Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu Mgr. Jana Mareše, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, sněmovní tisk 881, s následujícími připomínkami, které máte uvedené v přiloženém textu před sebou. Celkem je připomínek 14.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem provedl potřebné legislativně technické úpravy.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP