Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Odůvodnění. Takovéto opatření by umožnilo řešit mnohé jinak jen obtížně řešitelné humanitární situace, zejména jde-li o uchování jednoty rodiny. Česká republika nemá vůbec právní mechanismus, jak individuálně tyto případy řešit, ani když humanitární a jiné důvody jasně převáží nad zájmem na dodržování cizineckého zákona. Toto je ještě významnější tím, že česká rozhodnutí o vyhoštění budou mít platnost po celé Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Táňa Fischerová, připraví se pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Přednáším pozměňovací návrh k tisku 916 o pobytu cizinců.

1. Novelizační bod 65 se vypouští, ostatní body se přečíslují.

2. K novelizačnímu bodu 125, § 120a odst. 1 - tento bod bude znít: Policie v rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 a 120 současně rozhodne, zda se na cizince vztahuje překážka vycestování, § 179. V případě existence překážky vycestování rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat. V případě neexistence překážky vycestování policie tuto skutečnost uvede a odůvodní v rozhodnutí o správním vyhoštění.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kladívko. Další přihlášky v tuto chvíli nemám. Opět se hlásí pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych přednesl několik pozměňovacích návrhů.

1. Novelizační bod 31 zní: V § 31 odst. 2 včetně poznámky pod čarou číslo 8c zní:
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu na 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit náležitosti podle odst. 1 písm. a), d), e) a f). Dále je cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání, a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal. Povolení k zaměstnání nemusí cizinec předkládat a číslo jednací žádosti o jeho vydání uvádět, není-li povolení k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu (odkaz 8c) podmínkou výkonu zaměstnání.

Zdůvodnění. Namísto čestného prohlášení o tom, že cizinec požádal o povolení k zaměstnání, se navrhuje vyžadovat číslo jednací žádosti o povolení k zaměstnání.

2. V novelizačním bodě 34 se v § 33 odst. 1 písm. f) slova "až f)" nahrazují slovy "až h)".

Dle textu ustanovení § 33 o pobytu cizinců však není dostatečným způsobem promítnuta následná provedená úprava ustanovení § 32 zákona o azylu, který se rovněž souběžně projednává v Poslanecké sněmovně, která by - pokud by bylo znění tohoto ustanovení ponecháno v navrhované podobě - znamenala nemožnost udělit vízum za účelem strpění cizincům, jejichž žádost byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle písm. g) a h).

3. V novelizačním bodě 49 se slova "sloučení rodiny" nahrazují slovy "společného sloučení rodiny".

Je to legislativně technická úprava, protože tak ji používá celý zákon.

4. Novelizační bod 6 zní: V § 56 odst. 1 se za písm. e) vkládá nové písm. f), které zní: f) Cizinec k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání uvede pouze číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání, a u kterého úřadu o takové povolení požádal a úřad práce toto povolení nevydá. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

Je to legislativně technická úprava, související se změnou novelizačního bodu 31.

5. V novelizačním bodě 103 se na konci textu písm. r) čárka nahrazuje tečkou.

6. Novelizační bod 104 se zrušuje.

Zdůvodnění k oběma bodům je následující. Stanovit cizinci navrhovanou povinnost je nadbytečné. Jak v zahájeném správním řízení, tak mimo zahájené správní řízení by měla mít policie oprávnění cizince za účelem přezkoumání účelnosti manželství, resp. uzavření sňatku předvolat.

7. V novelizačním bodě 134 se v § 129 odst. 1 za slova "smlouvy nebo" vkládají slova "přímo použitelného".

Legislativně technická úprava. Je třeba v normativním textu uvést, že jde o nařízení Rady Evropských společenství, tedy přímo použitelný právní předpis, tak jak je tomu na jiných místech návrhu zákona.

8. V novelizačním bodě 137 v § 157 odst. 1 písm. d) zní: d) provede se (?) nebo nechá provést neoprávněné změny v dokladech opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona.

9. V novelizačním bodě 137 v § 157 odst. 1 písm. t) a u) znějí: t) nepředloží ubytovateli cestovní doklad nebo doklad vydaný podle tohoto zákona, nebo osobně nevyplní a nepodepíše přihlašovací tiskopis, u) neohlásí změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona ve lhůtě tří pracovních dnů.

10. V novelizačním bodě 137 § 157a odst. 1 písm. a) zní: a) neodevzdá neprodleně policie (-i?) nalezený či jinak získaný cestovní doklad nebo doklad vydaný podle tohoto zákona.

Odůvodnění k bodům 8 až 10. V současné době v připraveném návrhu novely zákona o pobytu cizinců dochází z důvodu transpozice směrnice Rady 2034/38/ES ke změně názvů vydávaných průkazů, a proto je nutné již v tomto návrhu zákona namísto konkrétních názvů průkazů používat v konstrukci správních deliktů obecný pojem "doklad vydaný podle tohoto zákona".

11. V novelizačním bodě 140 § 158 odst. 6 se slovo "používat" nahrazuje slovem "využívat". Je to legislativně technická úprava.

12. V článku II. v bodě 5 se slova "do 3. října 2005" nahrazují slovy "do 31. prosince 2005".

Oproti původnímu předpokladu se posunul termín účinnosti návrhu zákona a změna tohoto přechodného ustanovení nebyla učiněna. Držitelům víza je třeba poskytnout dostatečný časový prostor k výměně za průkaz o povolení k pobytu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kladívkovi. Hovořit bude pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, já se velmi omlouvám, že přečtu tento svůj pozměňovací návrh, který se týká změny zákona o občanských průkazech a který věcně nesouvisí s projednávaným návrhem zákona, ale bohužel z důvodu časové tísně již nebylo možné předložit samostatný návrh zákona ani tento zákon není na této schůzi otevřen. Proto jsem vybral zákon, který alespoň předkládá pan ministr vnitra.

Pozměňovací návrh k tisku 916.

Pozměňovací návrh číslo 1 předkládám ve dvou alternativách.

Alternativa 1 zní: Doplňuje se nová část čtvrtá a dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

"Část čtvrtá. Změna zákona o občanských průkazech. Článek IV. V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se v odstavci 2 číslovka "2008" nahrazuje číslovkou "2010"."

Alternativa 2 je identická, pouze číslovka 2008 se nahrazuje číslovkou 2010.

Krátké zdůvodnění. Tento návrh předkládám na základě signálů matričních úřadů, které signalizují, že termín rok 2008 se nedá stihnout.

Pozměňovací návrh číslo 2 je opět předložen ve dvou alternativách.

Alternativa 1: V případě neschválení pozměňovacího návrhu číslo 1 se doplňuje nová část čtvrtá a dosavadní část čtvrtá se označuje jako pátá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP