Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Výše těchto dávek byly omezeny podle dřívějších právních předpisů a toto omezení nemůže být nikdy saturováno uplatněním pravidel podle předpisů o hromadném zvyšování důchodových dávek. Základem takového zvýšení je totiž vždy výše důchodu, která již byla podle dřívější právní úpravy omezena. K tomu není co dodat.

Je mi známo, že celý problém není zdaleka jen problémem legislativním, ale především organizačním a provozním, neboť prováděcí orgán, kterým je Česká správa sociálního zabezpečení, dlouhodobě vzdoruje jakékoli snaze po spravedlivém řešení s účelovou argumentací o komplikovanosti jeho realizace. Naštěstí zatím ještě není výkonná moc v naší zemi nadřazena moci zákonodárné a občané nejsou povinni strpět nespravedlnosti jen kvůli provozním a organizačním potížím správního orgánu.

Jsem si vědoma legislativních problémů představovaných dosavadním vývojem právní úpravy, zejména zněním řady přechodných ustanovení zákona o důchodovém pojištění, nutnosti dodržování základních ústavních zásad včetně nemožnosti retroaktivity legislativního zásahu atd. Jsem přesvědčena, že je potřebné vést na půdě parlamentu podrobnou debatu, jejímž cílem je modernizace důchodového systému a odstranění přetrvávajících a naprosto anachronických nespravedlností vyplývajících z již neplatných právních předpisů. Proto dávám návrh na prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o třicet dnů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Konstatuji, že byla jedinou přihlášenou do rozpravy. Ano, vidím, pan poslanec Alfréd Michalík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, stanovisko vlády k návrhu zákona, který předkládá skupina poslanců, jste slyšeli. Důvody, které vedly vládu k nesouhlasu, tady byly detailně popsány.

Ale dovolte mi, abych navrhl propuštění do druhého čtení z důvodu, který si myslím, že všichni cítíme, že se jedná o velmi citlivou oblast. Podobné problémy, které vznikly po roce 1995 tady, jsou řešeny i v jiných návrzích, třeba kolegyně Dundáčkové, takže si myslím, že je vhodné, abychom takto citlivý problém nechali proběhnout diskusí ve výborech, kde se řeknou všechna pro a proti. A tím pádem naše rozhodnutí bude o to rozvážnější a důvodnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Alfrédu Michalíkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano. Pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Já děkuji Sněmovně za to, že chce propustit tento zákon do dalšího čtení, a chci využít této příležitosti i k tomuto. My jsme se domluvili s paní poslankyní Páralovou, která navrhovala prodloužení o třicet dnů, že stačí na dvacet dnů. Jestli mohu jménem paní poslankyně Páralové prohlásit, že jí dvacet dnů stačí?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemůžete, pane navrhovateli, musí to prohlásit paní poslankyně Páralová. Prosím, abychom si to upřesnili, protože návrh padl v rozpravě. Samozřejmě návrh na prodloužení se předkládá i v té fázi, kdy jednáme o přikázání, protože tam také patří případné prodloužení lhůty k projednání. Takže pokud paní kolegyně Páralová má zájem o prodloužení o třicet dnů, nezmění své stanovisko, tak budeme hlasovat o tom, co řekla v rozpravě. Pokud má zájem o změnu stanoviska na dvacet dnů… Nebo budeme hlasovat obě varianty. Paní poslankyně Páralová souhlasí, že budeme hlasovat o třiceti a o dvaceti dnech prodloužení lhůty k projednání. Obě jsou možné hlasovat se souhlasem navrhovatele.

Ptám se pana zpravodaje, jestli mě kontroloval, jestli má zájem o závěrečnou zprávu.

 

Poslanec Václav Grüner: Já nemám zájem o závěrečnou zprávu, jen chci konstatovat, že v obecné rozpravě vystoupili paní poslankyně Páralová a pan poslanec Michalík a zazněl návrh na prodloužení doby o dvacet a třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav ve sněmovně. Jiný návrh nevnímám. Dobře.

 

Nejdříve přistupme k hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 56, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 56. Z přítomných 85, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat postupně o prodloužení lhůty k projednání.

 

Nejdříve prodloužení o třicet dnů v hlasování pořadové číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové 57. Z přítomných 85 pro 34, proti 26. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty o dvacet dnů, a to v hlasování pořadové číslo 58, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58. Z přítomných 85 pro 79, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o dvacet dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Děkuji vám všem. Skončil jsem bod číslo 29 a končím také dnešní jednání.

 

Podle jednacího řádu vám oznámím, čím se budeme zabývat zítra. Jako pevně zařazený první bod zítřejšího ranního jednání je zpráva vlády o stavu zdravotnictví. Tou začneme v 9 hodin. Po této zprávě budeme až do polední přestávky projednávat další body počínaje bodem číslo 30. Po polední přestávce se budeme zabývat podle zákona o jednacím řádu interpelacemi. To je tedy zítřejší jednací den. Přeji vám hezký večer a zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP