Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)
(pokračuje Grůza)

Aplikací stávajících přechodných ustanovení § 40 se část rozpěstovaného sadebního materiálu - jedná se o materiál z neuznaných zdrojů získaný před účinností zákona - dostane od 1. 1. 2006 "mimo zákon". To bude znamenat, že uvedený reprodukční materiál nebude možno použít pro obnovu lesa a zalesňování. Dle odhadů Sdružení lesních školkařů České republiky se jedná o finanční ztrátu školkařských subjektů na rostlinném materiálu ve výši zhruba 150 milionů korun. Závažným dopadem je též skutečnost, že z dotčených druhů dřevin se jedná především o listnaté dřeviny a jedli, což znamená, že velmi reálně nastane po určité období vážný nedostatek v zásobování trhu sadebním materiálem melioračních a zpevňujících dřevin.

Přicházejí rovněž znepokojivé signály ze zahraničí, například Rakousko či Německo, které vyjadřují nespokojenost s nedostatečným evidenčním rozlišením reprodukčního materiálu shromážděného podle dosavadní právní úpravy předcházející zákonu č. 149/2003 Sb. od reprodukčního materiálu získávaného již podle tohoto zákona. Tyto ohlasy nasvědčují tomu, že dovoz "starého" reprodukčního materiálu do výše zmíněných členských zemí Evropské unie by mohl být zakázán, čímž by došlo k podstatnému omezení podnikatelské aktivity v oblasti obchodování s reprodukčním materiálem. Nově navrhovaná úprava tento evidenční nedostatek řeší.

Dalším vážným podnětem k předložení novely zákona je zpřesnění a vyjasnění způsobu provádění nutné kontroly. Jako efektivní se jeví umožnit pověřené osobě i samostatný výkon kontrolní činnosti, tedy nevázat ji na podmínku přizvání orgánem veřejné správy na úseku reprodukčního materiálu lesních dřevin. Návrh novely zákona č. 149/2003 Sb. umožňuje pověřené osobě vykonávat kontrolu samostatně, v součinnosti s orgány veřejné správy. Jedná se o model běžně používaný v okolních zemích Evropské unie, například Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, kdy specializovaná organizace garantuje systémové fungování kontroly. Česká republika obdobný kontrolní systém pro reprodukční materiál lesních dřevin neměla do konce roku 2003 vůbec. S účinností zákona č. 149/2003 Sb. byly zavedeny požadavky na úřední kontrolu. Skutečná realita je však taková, že ačkoli byla provedena řada kroků k vybudování tohoto systému, uvedený kontrolní systém dobudován není a rozhodně jej není možno považovat za funkční, neboť vybudování takového kontrolního systému není záležitostí několika měsíců. Efektivní kontrola je jedním ze základních požadavků směrnice. Při její neexistenci je zde riziko uvádění na trh reprodukčního materiálu nesplňujícího požadavky směrnice, a tím se Česká republika jakožto garant kvality reprodukčního materiálu vystavuje nebezpečí sankcí ze strany Evropské unie.

Připomínky vznesené k znění předkládaného návrhu zákona ve stanovisku vlády jsou v poloze odstranitelných závad takového charakteru, že je možno je podrobnějším vysvětlením problematiky eliminovat.

Nutno upozornit na velmi důležitou skutečnost, že přetrvávání stávajícího znění zákona do roku 2006 přivede české lesní školkařství do velmi vážného existenčního stavu se vznikem mnohamilionových škod na nemožnosti zobchodování vyprodukovaného sadebního materiálu ze zdrojů osiva legislativně akceptovaných do 31. 12. 2003. Existuje i možnost podání řady žalob podnikatelských subjektů v lesním školkařství na stát za znemožnění obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin při dodržení pravidel zákona a v neposlední řadě vznik nedostatku obchodovatelného sadebního materiálu pro zalesňování zejména v roce 2006 a u některých druhů dřevin i v letech následných.

Navržená novelizace zákona, která odstraňuje nesoulad s právem Evropské unie, též vyloučí nebo alespoň podstatně sníží pravděpodobnost, že bude České republice uložena sankce za to, že její právní řád na úseku nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin neodpovídá právu Evropské unie.

Dámy a pánové, prosím o postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi. Slova se ujme zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ludmila Brynychová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, předloženou poslaneckou novelu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, tisk 888, nám dostatečně zdůvodnil za předkladatele kolega Grůza. Cílem předkladatelů je stručně řečeno odstranění nesouladu se směrnicí Evropské unie a zavedení některých nových pojmů a přesunutí části správní agendy z obcí na Ministerstvo zemědělství.

Tato předloha obsahuje, jak jsme se mohli dočíst ve stanovisku vlády, které jsme obdrželi jako tisk 888/1, některé legislativně technické i věcné nedostatky, které však mohou být odstraněny během druhého čtení. Proto vám doporučuji, vážené kolegyně a kolegové, propustit tuto novelu zákona do druhého čtení a přikázat ji v souladu s organizačním výborem k projednání zemědělskému výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není.

Budeme tedy hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55 a ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 115 pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím tento bod. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho schváleného programu je bod číslo 29. Tímto bodem je

 

29.
Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslav Gongola, Miroslava Opálky
a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 894/ - prvé čtení

 

Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 894/1. Prosím zástupce navrhovatelů, aby přišel ke stolku zpravodajů, a zároveň žádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů také pan poslanec Václav Grüner, který je zpravodajem pro prvé čtení.

Předložený návrh uvede za zástupce navrhovatelů pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, tato malá poslanecká novela si klade za cíl odstranit existující diskriminaci určité části našich občanů, konkrétně příjemců vdovských důchodů. Oč v podstatě jde?

Od účinnosti zákona č. 155/1995 Sb. jsou opakovaně vznášeny námitky proti tomu, že zákon neumožnil upravit vdovské důchody na plnou výši nebo uvolnit jejich výplatu v případech, kdy byla výše vdovských důchodů snížena nebo ani nenáležela z toho důvodu, že úhrn důchodů přesahoval pevné částky, které byly stanoveny jako nejvyšší výměry důchodů. Od roku 1996 takové omezení již v podstatě neexistuje. V období od roku 1993 do roku 1996 byly valorizovány maximální částky starobních důchodů sedmkrát. V roce 1995 činila průměrná výše starobního důchodu 3 780 Kč. Průměrná hodnota nárokového důchodu vdovského pak 2 800 Kč. S tím je v příkrém rozporu maximální hranice souběhu důchodů, která byla stanovena ve výši 3 700 Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP