Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Chcete-li si ponechat svoji suverenitu, jsem ten poslední, který by mohl říci, že na to tato Sněmovna nemá právo. Samozřejmě na to má právo. Dám jeden jediný příklad. Zazní návrh rekonstrukce sportovního hřiště v obci XY, abych se nikoho nedotkl, 1,5 milionu korun. Jeden z nás, jeden z nás bude vědět, o co jde. Ti ostatní budou pro nebo proti, protože budou mít pocit, že to je nějak dohodnuto. A tak budou mít pocit své vlastní suverenity. Až příště budou zaznívat stovky těchto návrhů, stovky návrhů typu rekonstrukce sportovního hřiště 1,5 milionu korun a někdo z vás bude pro někdo z vás bude proti a nikdo z vás nebude vědět proč, přeji vám pocit vlastní suverenity.

Prognózu o tom, že drtivou většinu zdrojů budeme muset věnovat na kofinancování programů z Evropské unie, to prosím pěkně není strašení, to je realita. A realita poměrně nadějná. To znamená, že peněz bude poměrně dostatek. A aby jich mohlo být dostatek, musí být vynakládány efektivně, musí být skutečně připravené, musí tam být spoluúčast, a proto je nemůžeme vydávat za hlouposti.

Rozhodnutí je ve vašich rukou. Děkuji za diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tuto chvíli to byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan kolega Kalousek nemá, pan zpravodaj také ne.

Budu rekapitulovat, že padl návrh na zamítnutí návrhu, a pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání výboru ústavněprávnímu. Pokusím se přivolat co největší počet poslanců do Sněmovny. Odhlásím vás a požádám o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o předloženém návrhu v hlasování pořadové číslo 54. Návrh je zamítnout předložený návrh podle tisku 869. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 134 pro 108, proti 17. Návrh byl přijat, tisk 869 byl zamítnut.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 27.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl bych se upřímně vyjádřit, že jsem skutečně potěšen, že je tu minimálně 108 suverénů, a děkuji za diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě než zahájím bod č. 28, jenom sdělím, že samozřejmě byly předloženy návrhy i v posledním rozpočtu roku 2005 jak ze strany ODS, tak ze strany KSČM, ale i jiných poslanců, které se netýkaly milionů nebo desetimilionů, ale myslím, že se jeden návrh týkal asi 20 miliard, jeden asi 10 miliard, a pokud si pamatuji, pro rok 2004 tady byl dokonce předložen návrh o změně pozice v řádu stamiliard korun pro zajištění důchodového fondu. Ale to nebudu znovu připomínat.

 

Bodem číslo 28, který je dalším bodem našeho jednání, je

 

28.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika,
Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
/sněmovní tisk 888/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 888/1. Žádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan poslanec Jan Grůza a paní poslankyně Ludmila Brynychová. Zároveň žádám, aby za předkladatele uvedl zástupce navrhovatelů tento tisk, a to je pan poslanec Jan Grůza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem předkladatelů vám předložil novelu zákona, kterým se mění zákon 149/2003 Sb., tzv. zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Není asi třeba zdůrazňovat, že zajištění dostatku semenného a sadebního materiálu lesních dřevin je základním předpokladem obnovy našich lesů. Takzvaný reprodukční materiál lesních dřevin je však také speciální obchodní komodita, jejíž uvedení do tržního oběhu vyžaduje z více důvodů specifickou legislativní úpravu.

Lesní školkařství, zabývající se produkcí a zobchodováním sadebního materiálu lesních dřevin, je od roku 1992 v podstatné míře realizováno na podnikatelské bázi. Pravidla pro produkci a obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin byla vymezena zákonem č. 149/2003 Sb. Tento zákon byl přijat v roce 2003 jako zcela nový zákon, který implementuje směrnici EU 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh. Obdobné zákony byly přijaty jak starými členskými zeměmi Evropské unie, které tuto povinnost měly k 1. 1. 2003, tak i novými členskými zeměmi s povinností ke vstupu do Evropské unie.

Zákon vešel v účinnost dne 1. 1. 2004 a pro praktické provozní lesní školkařství i orgány státní správy zavedl především povinnost vedení zcela nového systému evidence a vykazování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin. V průběhu roku 2004 při praktickém uplatňování zákona však bylo jak pracovníky orgánů státní správy, tak vlastními školkařskými subjekty nalezeno v dikci zákona několik ustanovení kolidujících se směrnicí Evropské unie, které je třeba v návaznosti na znění směrnice s plnou vážností co nejdříve upřesnit či upravit, a současně též několik ustanovení, která uplatnění zákona v provozu nejen ztěžují, ale přímo mu brání. Tyto problémy se v plné míře projeví po uplynutí lhůty definované ve stávajících přechodných ustanoveních - jedná se o § 40 odst. 2 a odst. 3 platného zákona - tedy od 1. 1. 2006. Jakékoli delší pozdržení v projednávání novely tohoto zákona, resp. neodstranění rozporů zákona se směrnicí, bude mít velmi vážné důsledky pro ekonomiku školkařských provozů - školkařům vzniknou ekonomické ztráty - pro vlastníky lesů, neboť budou ohroženy zásobování trhu sadebním materiálem lesních dřevin, ale i pro orgány veřejné správy.

Předkládaný návrh novely zákona vychází především z potřeby odstranění zjištěného nesouladu zákona č. 149/2003 Sb. se směrnicí a dále z potřeby odstranění zjištěných několika faktických a formálních nedostatků, majících dopad na možnost aplikace tohoto zákona do praxe. Jako například aplikace stávajícího ustanovení § 6, to je systém vystavování potvrzení o původu a následné dělení oddílů s nutností vystavovat nová potvrzení o původu, a to opakovaně, bude znamenat z provozního hlediska kolaps v dodávkách stavebního materiálu pro obnovu lesa, tedy také velmi vážné problémy pro vlastníky lesa a jejich zalesňovací povinnost dle zákona o lesích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP