Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)
(pokračuje Recman)

Poslanec může - připomínám ve druhém čtení - navrhnout přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu a rovněž uvnitř jednotlivých kapitol, a výhoda je, že oběma směry, to znamená ve směru navýšení či snížení finanční částky pro příslušnou kapitolu či jednotlivou položku kapitoly, popř. může vyřadit stávající položku nebo zařadit novou položku. V případě, že bychom schválili předložený návrh zákona, mohli bychom měnit pouze výdajovou stránku státního rozpočtu, a to pouze směrem dolů.

Jsem přesvědčen o tom, a myslím, že nebudu sám v této Sněmovně, že návrh vládních poslanců toto zákonné právo výrazným způsobem omezuje, a to, jak už jsem řekl, pouze na snížení výdajů, nutí exekutivu k úsporám, nedává možnost poslancům doplnit nové údaje, nové položky. Výsledkem je stav, kdy výši financí pro jednotlivé kapitoly či položky státního rozpočtu bere jako nepřekročitelné. Pokud bych to měl formulovat jinými slovy a srozumitelněji: ve druhém čtení nelze přerozdělovat finance mezi jednotlivými kapitolami, může se jen snižovat objem finančních prostředků, nikoli je navyšovat. Uvedl bych konkrétní případ. Nemohl bych prostředky z kapitoly například obrany přesunout na zabezpečení priorit volebního programu KSČM, to znamená např. na posílení kapitoly zemědělství, školství, sociální sféru, kulturu a podobně.

Podle mého názoru je tento návrh zákona diskriminační vůči poslancům obecně, ale zejména vůči poslancům opozičním, neboť mají jedině takto možnost podílet se na struktuře rozpočtu - a tady souhlasím s předkladateli, že státní rozpočet je návrh vlády, je návrh exekutivy, a samozřejmě opoziční poslanci pak mají omezenější možnosti zařadit své návrhy do státního rozpočtu než poslanci vládní.

Návrh se rovněž podle mého soudu promítne negativně do činnosti odvětvových výborů Poslanecké sněmovny při projednávání příslušných kapitol státního rozpočtu, které jsou v gesci příslušného výboru, protože by nebylo možné navrhovat zvýšení některých položek a výdajů státního rozpočtu současně se snížením jiných výdajů v rámci kapitoly. Musím říci, že na tuto připomínku upozorňoval v rámci vnitroklubového projednávání pan poslanec Karel Vymětal. Já se s tímto jeho stanoviskem ztotožňuji - svým způsobem bychom skutečně omezili výrazným způsobem jednotlivé výbory. Předložený návrh zákona oslabuje rovněž politicky rozměr rozhodování o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně, omezuje možnost prosazení volebního programu zejména opozičních parlamentních stran, s nímž kandidovaly ve volbách a získaly takovou podporu, že jejich poslanci byli zvoleni do Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen o tom, že přijetí zákona v předložené podobě povede k tomu, že se politické rozhodování o podobě státního rozpočtu přesune k rozhodování úředníků. Posílí se tedy politický vliv úředníků na tvorbu státního rozpočtu na úkor vlivu jednotlivých poslanců a celé Sněmovny, což vyvolá podle mého soudu tlak politiků, zejména poslanců na pracovníky jednotlivých ministerstev, a z tohoto pohledu zejména na zaměstnance Ministerstva financí, kteří zpracovávají návrhy do rámce státního rozpočtu za své jednotlivé resorty.

Ale abych zde jen nekritizoval. Jsem přesvědčen, že uvedenou situaci je možno do budoucna řešit. Tou uvedenou situací mám na mysli zejména prosazování lokálních zájmů nebo podporu toku financí do obcí a do krajů. Jsem přesvědčen, že to můžeme změnit například nastavením jiných parametrů v zákoně o rozpočtovém určení daní, můžeme to změnit nastavením výchozího údaje ve státním rozpočtu, to znamená přesunem finančních prostředků z centra pro kraje a pro obce, můžeme to změnit např. zákonem o místních poplatcích, kde můžeme některé poplatky zvýšit, můžeme nasadit změny sazeb u jiných zákonů, např. u daně dědické, u daně darovací, z převodu nemovitostí, změnou přerozdělování podle dalších zákonů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen o tom, že návrh zákona v té podobě, jak byl předložen, povede k tomu, že se zhorší pozice poslanců a celého zákonodárného sboru při projednávání státního rozpočtu, a proto předkládám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. Jsem přesvědčen o tom, že to je v tuto chvíli správný postup, s tím, že bychom se do budoucna měli zaměřit na to, abychom získali větší konsensus při projednávání takových zákonů, které finanční prostředky přerozdělují krajům a obcím - minimálně je to zákon o rozpočtovém určení daní a zákon o státním rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že při tvorbě výchozích základních ukazatelů by bylo vhodné zainteresovat nejen vládu a představitele politických stran koalice, ale svým způsobem vzít do toho kolotoče projednávání zástupce opozičních politických stran, aby měli informace, jak se sestavuje makroekonomický rámec státního rozpočtu a jakým způsobem se přerozdělují finanční prostředky pro jednotlivé kapitoly.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Slova se ujme pan poslanec Martin Říman. Připraví se pan poslanec Exner a poté pan profesor Jičínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já dříve, než sdělím Sněmovně svůj názor na předkládanou novelu, chtěl bych vyslovit dvě premisy.

První je, že chci věřit tomu, že předkladatel předložil tento návrh v dobré víře a rovněž s ohledem na své zdraví, poté co coby předkladatel a zpravodaj - tedy ne předkladatel, jen zpravodaj - zákona o státním rozpočtu strávil za tímto pultíkem více než čtyři hodiny nedávno. Druhá premisa. Konstatuji, že já, a je asi možno to ověřit ve sjetinách a ve stenu, nepatřím k těm, kteří hrají onu hru, abych použil terminologie pana kolegy zpravodaje Křečka, na poslanecké pomníčky. Já tyto návrhy nepředkládám. Přesto je můj názor na uvedenou normu, a hovořím o té části II, to je o oněch pomníčcích, výrazně negativní a vysvětlím hned proč.

Naznačil to už zde můj předřečník pan kolega Recman, když řekl, že se obává, že přijetím této normy by výrazným způsobem vzrostl vliv nevolených úředníků. Já se tedy s tímto tvrzením naprosto ztotožňuji a pokusím se vám na rozpočtu, který byl schválen na rok 2005, ukázat, že tomu tak skutečně je.

Například v programu Všeobecné pokladní správy s názvem Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury nacházíme položky, které přicházejí z Ministerstva financí, respektive z vlády v návrhu státního rozpočtu a které jako by z oka vypadly všem těm návrhům, které tady dodáváme do návrhu státního rozpočtu my poslanci. Dovolte namátkou. Veřejně přístupné polyfunkční hřiště v obci té a té. Kolik veřejně přístupných polyfunkčních hřišť v České republice, v českých obcích je? Stovky, spíše tisíce. Proč zrovna toto veřejně přístupné polyfunkční hřiště?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP