Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

27.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Michala Krause, Vlastimila Ostrého
a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 869/ - prvé čtení

 

Ještě než zahájím, o slovo se přihlásil pan kolega Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Kolegyně a kolegové, jenom pro zápis. Nepodařilo se mi uvést do činnosti moje hlasovací zařízení. Seděl jsem na místě. Prostě to nešlo. Děkuji. Hlasoval jsem proti návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nezpochybňujete hlasování, pane kolego. To byl pan kolega Václav Nájemník, ale nebylo to zpochybnění hlasování, bylo to vyjádření pro stenozáznam.

Stanovisko vlády k tomuto sněmovnímu tisku nebylo v termínu, který má vláda určen k poslaneckým návrhům, předloženo. Máme jenom předložený návrh. Prosím, aby zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Kalousek tento tisk 869 uvedl. Zároveň, než začne mluvit, požádám pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je určeným zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, tedy zástupci instituce, která nesplnila včas svoji povinnost a neodevzdala své stanovisko k této -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že jsme přešli do zcela jiného tématu. Nikoli školství, ale jednací řád vlastní Poslanecké sněmovny. Je potřeba, abychom jednali v klidu a soustředili se na předložený návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Pan ministr Kühnl mi tady říká, že to není povinnost vlády. Já si pořád myslím, že pracovat je povinností každé instituce, ale pravděpodobně se mýlím.

Kolegyně a kolegové, předkládáme vám návrh zákona, který má změnit jednací řád při projednávání předlohy zákona o státním rozpočtu. Zákon o státním rozpočtu sám o sobě je docela speciální zákonnou normou. On totiž de facto není zákonem. On de facto je exekutivním rozhodnutím. Nicméně exekutivním rozhodnutím takové důležitosti, že ve všech demokratických zemích si parlamentní autority berou toto exekutivní rozhodnutí do své kompetence a povyšují ho na zákon. To je také ten důvod, proč státní rozpočet schvaluje pouze Poslanecká sněmovna, nikoli Senát, protože vláda jako orgán, který by za normálních okolností toto rozhodnutí vydával, se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nikoli Parlamentu jako celku. Je to tedy klasická, je to učebnicová ingerence legislativy do exekutivy. To je základní východisko, které nás vedlo ke konstrukci tohoto návrhu, ke kterému bychom se jinak neodhodlali, protože v případě standardních zákonů, v případě standardní legislativní pravomoci nikoli pouze de iure, ale i de facto bychom si to netroufli. V případě normy, která je de iure zákonem, de facto exekutivní normou, si to dovolujeme, a to ze dvou základních důvodů - protože jsme si položili dvě základní otázky a hledali na ně odpovědi.

Tou první otázkou je otázka, zda Poslanecká sněmovna jako suverén, jako autorita buď exekutivě a jejím rozpočtovým prostředkům se má věnovat základním makroekonomickým proporcím, základním fiskálním rámcům a základním koncepcím, varianta A, anebo zda se má dlouhé hodiny a desítky hodin věnovat projektům lokálního, místního významu, které drtivá většina z nás není schopna obsáhnout - varianta B. Odpověděli jsme si, že A je správně, že při projednávání státního rozpočtu, což je norma, která je každoroční reflexí státní rozpočtové politiky, je něčím, co by mělo odrážet koncepci tohoto státu v oblasti přerozdělování veřejných rozpočtů, bychom se měli věnovat těm koncepčním věcem. Tak to je ten první důvod, proč předkládáme tento návrh.

Ten druhý důvod je odpověď na otázku, zda tato Sněmovna má jako suverén, jako autorita nutit exekutivu k úsporám a výlučně k úsporám, varianta A, anebo zda má exekutivě říkat, že tady, tam či onde na příslušné výdaje zapomněla, a že by tedy exekutiva měla v té své vlastní exekutivní pravomoci navrhnout některé další výdaje, které původně dát nechtěla, varianta B. Domníváme se, že varianta A je správně. Těžko si umíme představit, že v privátním sektoru jakýkoli kontrolní orgán říká své exekutivě - navrhli jste si malý rozpočet, navrhli jste si malé náklady, tady si prosím ještě přidejte, protože jenom tak bude váš rozpočet správný.

Na základě těchto dvou odpovědí navrhujeme změnu jednacího řádu, která neomezuje poslance v jeho právu podat pozměňující návrh, ale omezuje ho v jeho právu podat návrh na nové výdaje. Na každý pozměňující návrh při jednání o státním rozpočtu může navrhnout toliko úsporu. Schválení takovéhoto pozměňujícího návrhu potom bude mít za důsledek snížení výdajů státního rozpočtu pro navrhované období a zlepšení salda, v případě deficitního rozpočtu nižší deficit, v případě vyrovnaného či přebytkového rozpočtu vyšší přebytek.

To je výsledek takovéhoto postupu, který vám vřele doporučujeme, a prosíme, aby byl tento návrh postoupen minimálně do druhého čtení, protože současná podle našeho názoru neúnosná praxe projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu si zaslouží minimálně svoji zásadní diskusi.

Děkuji za pozornost těm třem kolegům, kteří mne poslouchali, a ještě jednou si dovoluji požádat o postoupení tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předkladateli a nyní žádám zpravodaje pro první čtení pana poslance Stanislava Křečka o jeho zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, jak už řekl pan předkladatel, předkladatelé si dovolili předložit normu, která představuje zásadní zásah do dosavadního způsobu projednávání státního rozpočtu, a je samozřejmě na vás, abyste posoudili, zda je takovýto zásah nejen legitimní, ale také účelný.

Já sám mám samozřejmě pochybnost o tom, jestli poslanci, kteří budou mít pravomoc navrhovat pouze úspory, to znamená podle textu zákona podávat pozměňovací návrhy pouze na snížení výdajů, jestli na základě svých informací by měli být zbaveni také práva podávat podle dosavadní praxe i návrhy opačné, to znamená na zvýšení výdajů. A nikoli tedy ve smyslu, jak o tom píší urážlivě novináři, budovat poslanecké pomníčky, ale projevit svůj zájem o určité oblasti života, o určité regiony, o určitá místa, o určité oblasti, kde je třeba podle jejich názoru, podle jejich legitimních zkušeností rozpočet přidat, přidat finance a některé věci napravit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP