Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl jenom krátce dotknout jednoho bodu a ten se týká případu přijetí uchazeče na střední školu, kdy má tento povinnost do sedmi dnů od doručení rozhodnutí o přijetí písemně potvrdit svůj zájem o studium na dané škole. Tento bod má zabránit nejistotě škol ohledně počtu žáků, kteří skutečně 1. září nastoupí ke studiu, a také umožnit přijetí dalších v pořadí umístěných uchazečů, když některý úspěšný uchazeč nemá o studium na dané škole zájem z důvodu přijetí na jinou školu.

Domnívám se však, že toto pravidlo by mohlo přinášet v praxi určité problémy, protože institut doručování není ve školském zákoně nijak definován a upraven. Bylo by tedy vhodné vztáhnout na doručování podle tohoto ustanovení působnost správního řádu, obdobně jako to školský zákon činí v dalších záležitostech, ve kterých je podstatnou měrou zasahováno do práv a povinností osob, tedy konkrétně do § 183 odst. 4 doplnit odkaz na § 60 odst. 7.

Dále se domnívám, že navrhovaná úprava může v praxi přinést zvýšené nároky na rozpočet středních škol a také jejich zřizovatelů, protože povinnost vypsat vždy nejméně tři termíny pro konání přijímací zkoušky v prvním kole a skutečnost, že se určitě zvýší počet uchazečů, pokud se mohou přihlásit na více škol, zcela jistě vyvolá zvýšení nákladů na přijímací řízení.

Tolik tedy k návrhu. Ale chtěl bych říci, že přestože tady zazněla relativně zdrcující kritika, tak se domnívám, že návrh může mít přínos pro mnoho dětí, které by mohly získat větší možnost být přijaty na školu, která nejlépe odpovídá jejich schopnostem, což může mít zásadní význam pro jejich budoucí život. Proto se přimlouvám za to, aby tento zákon byl propuštěn do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. To byla poslední přihláška do rozpravy. Má ještě někdo další zájem v rozpravě vystoupit? Není tomu tak, rozpravu končím.

Závěrečné slovo, ptám se - je zájem od pana předkladatele? Určitě ano, aby odpověděl na některé otázky. Zástupce navrhovatelů pan poslanec Walter Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v této Sněmovně, pokud jsem se správně díval a poslouchal, tak většina vystupujících poslanců byli ti poslanci, kteří tento zákon kritizovali. Já bych tu kritiku rozdělil do takových dvou částí.

Ta první část, podle mého názoru, ta je zásadní: byly kritizovány principy tohoto zákona. Paní ministryně Buzková explicitně ve svém vystoupení vyjádřila nedůvěru k rodičům a vyjádřila určitý pohled na svět. Já bych jí chtěl prostřednictvím předsedajícího sdělit, že my její názor nesdílíme, my si myslíme na rozdíl od paní ministryně, že rodiče jsou ti nejlepší, kteří si umějí pro své děti vybrat to nejvhodnější vzdělávání. Na rozdíl od vás, paní ministryně, my si to myslíme, a proto tento zákon předkládáme.

Paní ministryně tady používala slova silného kalibru jako rozpor s ústavou atd. Možná, kdyby se někdy podívala na formulář, který vyplňují školy, a žáci jej podepisují v 9. třídě, při nastoupení do střední školy, tak by zjistila, že souhlas žáka je tam dán z toho důvodu, neboť to za toho žáka vyplňuje škola. My právě toto jsme odbourali a předpokládá se, že žák s rodiči si tu přihlášku vyplňuje sám. Čili vůbec není pravda to, co jste řekla, že není respektován názor žáka. Ano, v případě, že by to vyplňovala škola, tak ten souhlas žáka tam samozřejmě být musí, ale v případě, že si to vyplňuje rodina sama, tak automaticky se předpokládá, že s tím ten žák souhlasí. Takže se nestrašme ústavními soudy a neříkejme, že není brán zřetel na názor žáka.

Paní ministryně Buzková se nás snažila vyškolit z teorie práva a říkala, že tento návrh zákona nemá sankce. Já bych se jí rád zeptal, jaké sankce má vysokoškolský zákon, když obdobným způsobem funguje přijímací řízení na vysokých školách. Tam přece také žádné sankce nejsou a funguje to stejně. My jsme vycházeli analogicky právě z modelu přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Paní kolegyně Šojdrová a pan kolega Bičík - já se omlouvám, teď mám ty poznámky napsány malinko složitě - vyjádřili určité pochybnosti o tom, že na přihlášce nemají být výsledky vzdělávání. Já bych rozlišil, co jsou to výsledky vzdělávání a co jsou to známky. V novém školském zákonu totiž je napsáno také jakési souhrnné hodnocení, o kterém mluvil pan kolega Bičík, mluvila o něm paní kolegyně Šojdrová. To souhrnné hodnocení je věc, která je velice problematická, neboť v tom souhrnném hodnocení se používají takové pojmy, jako že žák umí účinně komunikovat. Co to je slovo "účinně komunikovat" a co už je neúčinně a další velmi vágní pojmy, u kterých velice těžko rozlišíte, jestli ten žák dosáhl nějakých dobrých výsledků, anebo nedosáhl. Já jsem se právě s kolegy při předkládání zákona chtěl vyhnout těmto spekulacím, které by v budoucnu žáka, který se na střední školu hlásí, mohly poškodit.

Kolega Bičík mi položil otázku, co bych jako ředitel střední školy dělal v případě, že se dozvím - jestli jsem té otázce rozuměl správně - že žák nenastoupí 1. a 2. září. Je to tak? (Ano.) Samozřejmě takové případy mohou nastat, ale ony mohou nastat i v tomto modelu, že se žák rozhodne, že se přestěhuje a do školy nenastoupí. Takový stav je i v tomto modelu. Ředitelé se s tím umějí vyrovnat, nevidím důvod, proč by se s tím nevyrovnali i po přijetí tohoto zákona.

Myslím, že asi všechno, co jsem chtěl říci, jsem řekl. Já bych chtěl Sněmovnu požádat o to, abyste tento zákon propustili. My se s kolegy nebráníme tomu, že nějaké dílčí úpravy v tom zákonu je možné udělat, bavme se o technických detailech, které můžeme nastavit jiným způsobem, nicméně při svém hlasování byste měli zvážit to, jestli umožníte žákům a rodičům, aby si rozšířili svou vzdělávací volbu a rozhodovali se podle toho, na které škole chtějí studovat, anebo jim tuto volbu nerozšíříme. To si myslím, že by mělo být na prvním místě, až budete mačkat tlačítka "ano" či "ne". Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Waltru Bartošovi za navrhovatele a nyní závěrečné slovo paní zpravodajky.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já nebudu zneužívat svého závěrečného slova. Domnívám se, že vše potřebné bylo řečeno. Já jenom shrnu diskusi, kde vystoupilo pět poslanců, padl zde návrh na zamítnutí. V případě, že nebude návrh zamítnut, pak se navrhuje přidělit tento tisk školskému výboru a navrhuje se prodloužení lhůty pro projednání o 20 dnů. To jsou tedy tři body, o kterých by se mělo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, souhlasím, paní zpravodajko, také mám tento záznam. Pokusím se přivolat poslance do sněmovny. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci vašimi hlasovacími kartami.

Nejdříve budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí. Věřím, že všichni ti, kteří mají zájem hlasovat o školském zákonu, už se do sněmovny dostavili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 53 a ptám se, kdo je pro zamítnutí navrženého zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53. Z přítomných 150 pro 85, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Návrh zákona, tak jak jej předložili předkladatelé, tisk 865, byl zamítnut. Děkuji zástupci navrhovatelů poslanci Waltru Bartošovi, děkuji zpravodajce Michaele Šojdrové. A budeme pokračovat dalším bodem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP