Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Považuji to za naprosto demotivační prvek pro základní školy, po kterých chceme, aby nevyučovaly faktograficky, aby se nezaměřovaly jen na informace, ale naopak aby vyučovaly žáky v souvislostech, s motivací, se schopností interpretace, jak bude v přijímacím řízení střední škola ověřovat schopnosti interpretace atd. Musím říci, že zejména toto opatření považuji za velmi velký krok zpět.

Omlouvám se, že překračuji v tuto chvíli zprávu zpravodaje, ale důsledky takovéhoto opatření by byly myslím si velmi proti reformě našeho základního vzdělávání.

Dalším krokem, který předkladatelé navrhují, je nové zavedení termínu písemného potvrzení zájmu o přijetí do sedmi dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh sám o sobě samozřejmě může být praktický, ale skrývá rizika, na která také musím upozornit. Z návrhu totiž nevyplývá, že by rozhodnutí o přijetí uchazeče pozbývalo účinnosti v případě, že by v daném termínu nepotvrdil zájem o přijetí ke vzdělávání. Uvedené ustanovení by tedy znamenalo, že by takové rozhodnutí i nadále bylo účinné a zároveň by ředitel školy byl povinen přijmout dalšího uchazeče v pořadí podle výsledku přijímacího řízení. Tady si myslím, že to znamená poměrně velkou nejistotu jak pro žáka, tak pro školu - další ustanovení, kterým se navrhuje možnost přijetí žáka i v dalších kolech přijímacího řízení poté, co již byl přijat v předchozím kole.

Je zřejmé, že předkladatelé se snaží řešit obtížný úkol, kterým je maximální možnost volby pro každého žáka, a to je záměr jistě správný. Upozorňuji však, že v důsledku navrhované změny by mohlo docházet k tomu, že uchazeč bude přijat na více středních škol. V důsledku toho tím bude omezovat právo výběru na přijetí pro jiné žáky. Je tedy otázka, zda navrhované řešení je lepší, než nabízí platný zákon.

Navrhuje se zrušit omezení počtu přihlášek na víceletá gymnázia. Znovu musím upozornit, že zde předkladatelé tento návrh prostě nezdůvodňují. Předkladatelé pouze jako důvod uvádějí obecnou úpravu § 60, kterým se mění přijímací řízení na střední školy. Ale musím říci, že to je zdůvodnění pro mě velmi obtížně přijatelné, protože přijímání žáků do nižšího stupně víceletého gymnázia se zásadně liší od přijímání žáků na střední školy, neboť jsou tito žáci přijímáni do stupně, na kterém se plní základní školní docházka, a to je zásadní rozdíl oproti tomu, kdy jsou žáci přijímáni na střední školu.

Dále se navrhuje zrušit možnost konání předtermínu přijímacího řízení do vyššího stupně víceletého gymnázia v předstihu před prvním kolem. Já tedy musím upozornit na to, že zřejmě zde nedošlo k pochopení, možná je to nedorozumění, protože se změnil systém a zavedlo se novým školským zákonem přijímací řízení mezi nižším a vyšším stupněm. Pokud by byl přijat návrh kolegy Bartoše, pak by se tím znemožnilo konání přijímacího řízení do vyššího stupně osmiletého nebo šestiletého gymnázia v předtermínu. Domnívám se, že by tak došlo úplně ke zbytečné komplikaci pro absolventy nižšího stupně víceletého gymnázia. Domnívám se, že jde možná o nedorozumění a zbytečnou komplikaci.

Dále musím jako zpravodaj upozornit na to, že v důvodové zprávě nejsou přesně uvedeny dopady na státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků. Jsem přesvědčena o tom, že změnou přijímacího řízení by narostly, tak jak již jsem uvedla, administrativní výdaje spojené s konáním přijímacího řízení, a to nejenom pro školy, kraje, obce, ale také pro samotné žáky.

Na závěr mi dovolte upozornit, že vláda nepřijala k tisku 865 žádné stanovisko. Ani já nenavrhuji v prvním čtení zamítnutí tohoto návrhu. Doporučuji návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Prosím, abyste zaujala své místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. Nejprve paní ministryně Petry Buzkové, poté pánů poslanců Bohuslava Záruby a Milana Bičíka. Prosím tedy, aby se slova ujala paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, milí páni poslanci, dovolte mi pouze pár poznámek k navrhovanému návrhu zákona.

Přiznám se, že tato novela zákona mě ze strany ODS velmi překvapila, a to především z toho důvodu, že velká část navrhovaných ustanovení je, alespoň podle mého hodnocení, v rozporu s programem ODS i s tzv. Modrou šancí.

První věc, která mě velmi překvapila, je snaha o omezování práv nezletilých osob, která je plně v rozporu s chartou dětských práv. Opravdu si nedokáži představit, že by to mohlo fungovat tak, že přihlášky na střední školy by byly plně v rukou rodičů a žáci by neměli právo ani spolupodpisu přihlášky na střední školy. Myslím si, že tato záležitost je opravdu plně v rozporu s právy nezletilých. Nedokáži si představit, že by bylo možné ji implantovat do právního řádu České republiky. Osobně jsem přesvědčena, že přijetí takovéhoto ustanovení by dokonce mohlo být velice úspěšným podnětem k Ústavnímu soudu k přezkoumání takovéto novely za předpokladu, že by byla přijata.

Druhý značný problém, který zde vidím, je otázka způsobu podávání přihlášek na střední školy. Občanská demokratická strana, zastoupená jejím stínovým ministrem školství panem poslancem Bartošem, si možná myslí, že pakliže rodiče by podávali přihlášky rovnou na jednotlivé střední školy a tyto přihlášky by nebyly podávány prostřednictvím ředitele školy, že by se takovýmto způsobem vyšlo vstříc demokratičtějšímu způsobu přijímání na střední školy. Opak je ovšem pravdou. Nechci v žádném případě podceňovat rodiče jednotlivých žáků, nicméně je pravdou, že přijímací formuláře jsou poměrně velice složité, že přijímací řízení není jednoduchou záležitostí. Osoba ředitele školy je jistou zárukou toho, že budou vychytány veškeré chyby či nedostatky, kterých by se rodiče při veškeré dobré snaze mohli nadát. Byla bych velice nerada svědkem toho, jak někteří mladí lidé se nemohou přihlásit a nemohou být přijati na střední školu, a to pouze z důvodu, že došlo k technickým nedopatřením na jejich přihlášce na střední školu, kterou by vedení základní školy velmi snadno odstranilo, zatímco ne vždy může dojít k tomu, že rodiče žáka takovouto chybu odstraní.

Nyní k záležitosti poslední, která byla bezesporu motivem k tomu, aby pan poslanec Bartoš a někteří jeho kolegové tuto novelizaci zákona podali, a to je otázka přijímacího řízení na střední školy.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP