Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bartošovi. Nyní žádám o slovo zpravodajku, kterou pro první čtení byla určena paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se jako zpravodajka vyjádřila k předloženému tisku 865. Po důvodech, které k předložení novely předkladatel vysvětlil, dovolte, abych vás upozornila na některé významné dopady navrhovaných změn.

Za prvé. Hlavní změnou mezi jinými je, že rodiče žáka budou sami podávat přihlášku. Doposud tak konala škola. Musím říci, že předkladatelé neuvádějí důvody, které je k této změně vedou. Tento návrh může totiž v některých případech ohrozit situaci samotných uchazečů, a to zejména u dětí, které pocházejí z rodinného prostředí s nižším sociálně-kulturním postavením. Může dojít k opomenutí, k časové prodlevě, k nevyplnění potřebných údajů. Musím tady upozornit na to, že tato změna rozhodně nepřispívá k větší jistotě žáků, že jejich přihláška bude podána včas a správně na pravém místě. Znovu musím odkázat jako zpravodajka na to, že předkladatelé prostě neuvedli důvody, co je k této změně vedlo.

Stejně tak navrhovatelé navrhují, aby se v přihlášce neuváděly dosažené výsledky. Musím říci, že to odpovídá také tomuto návrhu, protože jestliže přihlášku nebude vyplňovat škola, pak také rodiče budou mít problémy s tím, jak prokazovat dosažené výsledky za uplynulé vzdělávání svého dítěte. Dá se předpokládat, že rodiče si budou muset pořizovat ověřené kopie originálů. Musím říci, že to může mít i jistý finanční dopad na rodiče. Rovněž musím říci, že ve zprávě předkladatelů, v důvodové zprávě, prostě nevidím žádné důvody, které by předkladatele vedly k tomu, aby uváděli tyto závažné změny.

Dále se navrhuje zrušit souhlas žáka na přihlášce. Znovu musím říci, že předkladatelé neudávají žádné důvody, které je vedly ke zrušení tohoto ustanovení. Samozřejmě, že tady dochází k narušení práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte, aby se dítě mohlo vyjadřovat ke všem záležitostem, které se ho dotýkají. Kromě této formální změny, tohoto formálního nedostatku v souladu s Úmluvou o právech dítěte, vidím tu také zrušení jakéhosi výchovného prvku, který samotný podpis toho dítěte představuje; dítě se učí samostatnosti, spolurozhodování na věcech, které se ho týkají, a opravdu nevidím žádný důvod, proč by dítě nemělo stvrdit tuto přihlášku také svým podpisem. Domnívám se tedy, že by tento podpis měl zůstat součástí přihlášky.

Dále se navrhuje nové ustanovení, které dává škole povinnost konat zkoušky ve třech termínech v rámci prvního kola přijímacího řízení a zveřejnit tyto termíny do 20. ledna. Tady se jedná skutečně o klíčovou změnu zákona. Já tu musím upozornit předkladatele, že tady je určitý rozpor s důvodovou zprávou, protože důvodová zpráva uvádí, že ředitelé musí zveřejnit počet zkoušek do 31. ledna, čili je možné, že došlo k nějakému nedopatření, ale je to rozpor, na který jako zpravodajka upozorňuji.

Musím ovšem upozornit také na dopad takovéhoto opatření. Je samozřejmé, že návrh nevylučuje, že uchazeč podá v rámci prvního kola přijímacího řízení tři přihlášky na jednu školu, což znamená, že může třikrát opakovat přijímací řízení v rámci prvního kola na stejnou školu. Bude tím tedy zvýhodněn - je otázka, která z těchto zkoušek bude brána jako závazná atd.

Obecně mohu uvést, že se zavedením více termínů přijímacích zkoušek v rámci prvního kola lze předpokládat, že se vyvolá řada problémů: především kolize termínů přijímacích zkoušek mezi jednotlivými školami, dále vícenásobné obsazování míst ve středních školách úspěšnějšími uchazeči, problémy přehlašování žáků při skutečném nástupu do škol a také zvýšení administrativních výdajů.

Musím také upozornit na to, že navrhovatelé chtějí de facto vymezit rozhodování ředitele o konání zkoušek do doby, kdy není znám počet ani kvalita uchazečů. Jestliže ředitel má rozhodnout o konání přijímacích zkoušek do 20. ledna, tedy do doby, kdy vůbec neví, jaký počet a v jaké kvalitě se mu hlásí žáci, pak není vůbec zřejmé, podle jakých kritérií bude takový ředitel rozhodovat.

Kolegyně a kolegové, já chápu, že ne všechny z vás zajímá...

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně, to je můj omyl, já jsem měla zjednat nápravu včas a poprosit naše kolegyně a kolegy, aby věnovali pozornost vaší zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já vám, paní místopředsedkyně, děkuji a upozorňuji své kolegy napravo i nalevo, zejména v tuto chvíli nalevo, že projednávání tohoto návrhu zákona není triviální, protože řada rodičů se na nás obrací se svými pochybnostmi a dotazy, jak vlastně mají podávat přihlášky a jaký bude mít dopad nový školský zákon. Já se domnívám, že když to zajímá naše občany, mělo by to zajímat i naše poslance. Děkuji, že ti, které to nezajímá, půjdou mimo zasedací místnost.

Upozorňuji tedy, že toto nové opatření se ve svém důsledku velmi negativně může projevit na rozhodování ředitele, který prostě nebude mít kritérium pro to, na základě čeho by stanovoval počet přijímacích zkoušek.

Musím také upozornit na to, že v té době do 20. ledna nemá možnost upozornit žáky na to, zda bylo rozhodnuto o konání přijímacích zkoušek. Předkladatelé totiž ponechávají v návrhu zákona větu o tom, že ředitel neprodleně informuje uchazeče o konání přijímacích zkoušek. Jestliže však ředitel rozhodne do 20. ledna podle návrhu předkladatelů, a žáci podávají své přihlášky do konce února, resp. do poloviny března je obdrží ředitel, já nevím, koho v lednu bude ředitel neprodleně informovat o konání přijímacích zkoušek. Upozorňuji jako zpravodajka na zřejmý nesoulad mezi ustanovením, které by v případě přijetí velmi komplikovalo situaci jak žáků, tak ředitelů škol.

Dále předkladatelé navrhují vypustit z kritérií pro přijímací řízení vysvědčení žáka a výstupní hodnocení ze základní školy. Předkladatelé uvádějí jako důvod nesrovnatelnost dosahovaných výsledků a odkaz na možnost brát v úvahu tyto výsledky. Tedy pouze jako na možnost, nikoli tedy jako kritérium, které je doposud uváděno pod písmenem C, tedy jako další skutečnost osvědčující vhodné schopnosti a tak dále.

Musím upozornit na to, že návrh tedy nepovažuje za důležité dosavadní dosažené výsledky žáka na základním vzdělávání. Já se domnívám, že to naprosto popírá dosavadní trend a požadavky, které odborná veřejnost i rodiče a my jako poslanci na vzdělávací systém klademe. To znamená - nehodnotit žáky při vstupu na střední školu podle okamžitých momentálních výsledků přijímacích řízení, ale naopak hodnotit žáky při vstupu do střední školy podle dosahovaných výsledků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP