Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Hašek)

Dále navrhovanou změnou zákona, která by znamenala návrat k právní úpravě platné před přijetím novely, nelze dosáhnout podle názoru vlády záměru návrhu tohoto zákona, aby v případech tzv. utajeného porodu bylo umožněno rodičům dohodou určit jiné místo trvalého pobytu dítěte, než je místo pobytu matky, neboť ve většině případů se bude jednat o situaci, kdy otec dítěte nebude v době jeho narození k dispozici pro uzavření takovéto dohody.

Jako zpravodaj k tomuto sněmovnímu tisku ovšem doporučuji i přes nesouhlasné stanovisko vlády, aby tento návrh dostal šanci v dalším projednávání v rámci příslušných odborných výborů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky, ale registruji přihlášky z místa. Prvním přihlášeným je pan poslanec Tomíček, poté pan poslanec Kvapil. Prosím pana poslance Tomíčka.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. Předkládaná novela je skutečně velice jednoduchá, jenže právě možná v té jednoduchosti je trošku komplikace, které se vláda bojí. Z hlediska našeho výboru, resp. z hlediska evidence obyvatel se jedná prakticky o technikálii, která nemá zásadní význam, a na tom bychom se určitě domluvili. Nicméně tady vstupuje trošku do hry i sociálně-právní ochrana dětí z takto vzniklé evidence, dětí tímto způsobem zaevidovaných.

Myslím si, že kromě projednání v našem výboru, kde toto bude probíráno určitě i v podvýboru pro veřejnou správu, by se do toho měl vložit i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, protože tato záležitost není čistě jen technická, nastupují tam ještě i jiné věci. Dovoluji si navrhnout, aby tuto novelku dostal k projednání i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní má slovo pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi několik slov k předloženému návrhu zákona. Chtěl bych říci, že jsem byl velmi ovlivněn stanoviskem vlády a původně jsem navrhoval našemu poslaneckému klubu, abychom se přiklonili k vrácení, případně zamítnutí této novely. Nicméně posléze jsem byl upozorněn na určitou chybu přímo ve stanovisku vlády, které se odvolává na § 67a odst. 20 zákona o péči o zdraví lidu. Chtěl bych říci, že takový odstavec v tomto paragrafu neexistuje. Doufám, že jde pouze o překlep, že má jít o § 67b odst. 2, ale to se pochopitelně dá tolerovat. Obdržel jsem však také dopis od pana Miroslava Rákose, ředitele Dětského domova v Aši. Dovolím si odcitovat z tohoto dopisu jeden odstavec:

"Od 1. 9. 2004, to je od nabytí účinnosti zákona č. 422/2004 Sb., využily možnost porodit utajeně dvě ženy, které byly do našeho zařízení na vlastní žádost přijaty. Obě matky využily této možnosti pouze z jediného důvodu - nepřály si, aby se hlášení o narození novorozence zaslalo do místa jejich bydliště. Do 31. 3. 2004 umožnil zákon o přihlašování osob, aby matka po porodu dala jednak souhlas s umístěním dítěte v příslušném kojeneckém ústavu, ale také aby v tomto zařízení bylo dítě trvale hlášeno. Poté se všechny formality vyřizovaly v místě nového bydliště dítěte a diskrétnost a utajení byly zajištěny. Tak to fungovalo dva roky. Bohužel, od 1. dubna 2004 je v účinnosti novela, ze které vypadla půlka věty, zrovna ta, která toto přihlášení v dětském domově umožňovala, takže nyní matriky jsou povinny hlásit narození dítěte na matriku dle trvalého bydliště matky."

Z citovaného odstavce je zřejmé, že problém zde skutečně existuje ve vztahu k utajovaným porodům. Proto i já se přimlouvám za propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a podporuji návrh, aby věcně příslušným výborem, který by snad měl být i garančním, byl výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, protože tento výbor se také zabýval problematikou utajovaných porodů a měl by tedy tento návrh zákona projednat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášky do rozpravy. Žádnou takovou nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Je prostor pro případná závěrečná slova. Prosím nejprve pana navrhovatele a poté pana zpravodaje. Slovo má za navrhovatele pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji, paní předsedající. Já se opět budu snažit být velmi stručný. Především bych všem kolegům chtěl poděkovat za vstřícná stanoviska, protože si myslím, že tento návrh nemá žádný zásadní politický náboj, jde jen o to, pomoci dětem, kterých se to potenciálně může dotýkat. Děkuji vám, že nám umožníte o návrhu zákona dále diskutovat, přestože zde bylo takové stanovisko vlády, které jsme všichni zaznamenali. Díky za to.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím pana zpravodaje, pana poslance Michala Haška.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupili celkem dva poslanci. Nepadl ani návrh na zamítnutí, ani na vrácení předkladateli k dopracování. Padl pouze návrh, aby novela byla přikázána také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Měli bychom tedy hlasovat pouze o přikázání výborům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je před námi hlasování o tom, kterým výborům Poslanecká sněmovna tento návrh zákona přikáže k projednání. Přivolávám naše kolegy. Domnívám se, že mohu v té pauze, než se dostaví, oznámit, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. O tomto návrhu budeme hlasovat jako o prvním. O druhém návrhu, který přednesl pan poslanec Tomíček, a přidal se k němu také pan poslanec Kvapil, tedy o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, budeme hlasovat ve druhém pořadí.

 

Nejprve tedy budeme rozhodovat o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 48. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 138 pro 103, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 139 pro 95, proti 3. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím první čtení bodu číslo 21 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 829. Děkuji navrhovatelům i panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP