Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Naproti tomu každá listina obsahující vlastnickou změnu založenou na smluvním principu je podrobena řízení tzv. vkladu. Tím vzniká dvojí právní forma pro zápis vlastnictví. Tam, kde katastrální úřad rozhoduje o vkladu, má rozsáhlé pravomoci. V případě záznamu je pak pouze orgánem evidenčním. Fakticky tak, a naprosto obecně, v katastrálním řízení pokračuje systém, který byl platný před rokem 1993.

Zde je třeba se zeptat, proč je tomu tak, když tento slabý článek původní evidence nemovitostí měl být novými zákony odstraněn. Odpověď je nasnadě. Naučil jsem se zde ve Sněmovně již neptat na něco, na co neznám odpověď. Má odpověď je, že situace je taková proto, že to někomu vyhovuje. A o to víc, že již byly zaznamenány soudní výroky, že i zápisy z období před rokem 1993, jsou-li v současném katastru, může vlastník nemovitosti považovat v dobré víře za správné a katastrální úřad nemá oprávnění zkoumat nabývací tituly, přestože by podle zákona mělo být až s daty zaznamenanými poprvé v lednu 1993.

Je třeba se ptát, proč tato všem odborníkům známá slabina jinak výtečně fungujícího veřejného registru, kterým katastr nemovitostí skutečně je, nebyla odstraněna. Proč nebyla postoupena Parlamentu k projednání novela katastrálního zákona připravená již před třemi lety? Čeká se skutečně na novelu občanského zákoníku, nebo se prodlužuje lhůta pro vydržení nemovitostí získaných podle nedokonalých listin?

Dámy a pánové, skutečně oceňuji snahu předkladatelů novely napravit jednu zjevnou slabinu. Bez větší legislativní odvahy to však nepůjde. A k ní tímto vyzývám naši vládu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Tuto rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova, protože je před námi hlasování o návrhu, který dal pan poslanec Vlastimil Aubrecht, tudíž o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Ještě předtím je zde ale prostor pro závěrečná slova.

Slovo má pan poslanec Miloš Patera za navrhovatele tohoto zákona.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, před tímto hlasováním bych vás chtěl požádat o to, abyste umožnili mně a mým kolegům ve výborech vysvětlit i jednotlivá stanoviska k názoru vlády, protože musím říci, že jediné relevantní stanovisko je to, že skutečně bude vstupovat v platnost nový správní řád od ledna příštího roku. Proto také bych si přál, aby tato novela měla charakter dočasný, to znamená do 31. 12. 2005.

Na druhé straně se nejedná pouze o zoufalé majitele objektů, nemovitostí, ale zítra se to může týkat i státu, když se proti němu někdo vyspí a začne mu blokovat převod jeho majetků. Skutečně je to věc, která je dnes na pořadu dne. Odvolávat se na to, že to vyvolá potřebu nového katastrálního zákona nebo že vláda v této věci nekoná, mi přijde určitě věcné, ale lidem, kterých se tato záležitost týká, to bohužel nepomáhá.

Proto bych ještě jednou apeloval - pusťme to do odborných výborů. Nechť tam se tyto věci prodiskutují. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miloši Paterovi. Nyní se závěrečným slovem zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Budu velmi stručný. V rozpravě vystoupili kromě navrhovatele a zpravodaje tři poslanci. V podstatě padl návrh na vrácení k dopracování, který vzápětí budeme hlasovat.

Jinak bych shrnul rozpravu, která se vedla ve stejném tónu a duchu, totiž v apelu na vládu, aby byl předložen v co nejkratší době nový katastrální zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Mezitím jsem se snažila přivolat do jednací síně naše kolegyně a kolegy. Domnívám se, že můžeme hlasovat, ale ještě předtím registruji vaši žádost o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který v rámci rozpravy zazněl. Byl to návrh pana poslance Vlastimila Aubrechta, který navrhuje, aby předložený návrh zákona byl vrácen navrhovateli k dopracování.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 47, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 131 pro hlasovalo 83, proti 41. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že končí první čtení sněmovního tisku 794, bod číslo 20 našeho schváleného pořadu schůze s výsledkem, který jsme právě odhlasovali, tedy s navrácením navrhovatelům k dopracování.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu a tím je

 

21.
Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
/sněmovní tisk 829/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 829/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Lubomír Suk. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o evidenci obyvatel, kterou předložila skupina poslanců, již zde zastupuji, je velice jednoduchá a jejím cílem je dosáhnout jisté varianty utajeného porodu, která zde existovala a fungovala a po loňské novele zákona o evidenci obyvatel je znemožněna.

Proč jsme se rozhodli tuto novelu předložit, je celkem jednoduché. Ono totiž to původní znění zákona umožňovalo rodičům novorozence rozhodnout o jiném trvalém pobytu, než je trvalý pobyt matky v době narození. Má to ten význam, že v podstatě tato novela by přinesla zpátky tu možnost, že dítě bude přihlášeno do dětského domova k trvalému pobytu a uvolní se tím cesta pro jeho rychlou adopci. To je zásadní význam, kvůli kterému to předkládáme. Musím říci, že pevně věřím, že kdyby tato novela měla pomoci jen jednotlivým dětem, i přesto má velký význam. Právě z tohoto důvodu se na nás obrátily dětské domovy, kde jsou tyto děti umisťovány, a požádaly o vrácení do původního znění zákona o evidenci obyvatel.

Doufám, že pochopíte naše pohnutky a tuto novelu propustíte do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana zpravodaje, kterým je pro prvé čtení opět pan poslanec Michal Hašek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, tento návrh zákona podalo celkem 28 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vláda se k němu vyjádřila na své schůzi dne 22. prosince 2004. S návrhem vyslovila nesouhlas. Všichni jsme obdrželi stanovisko vlády jako sněmovní tisk 829/1.

Samotná novela je skutečně svým rozsahem velmi drobná a účinky, které by nastaly v případě přijetí, zde popsal zástupce předkladatele. Nebudu se opět již meritorně vyjadřovat k samotnému obsahu navrhované novely.

Co se týká stanoviska vlády, dovolte mi, abych ocitoval část stanoviska vlády. Navrhovaná právní úprava je dle názoru vlády nadbytečná, neboť platné znění zákona o evidenci obyvatel již dnes umožňuje, aby v případech tzv. utajeného porodu místem trvalého pobytu dítěte nebylo místo trvalého pobytu matky, a to za současného použití ustanovení příslušných paragrafů zákona o péči o zdraví lidu a zákona o evidenci obyvatel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP