Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Patera)

Schválení navrhované novelizace by takovýmto postupům zabránilo. Tam, kde je žaloba na věcném základě, k zablokování převodu může dojít na základě předběžného opatření soudu. Zde je již prostor pro úvahu soudce, který předběžné opatření ve zjevně nesmyslných případech prostě nevydá, a naopak ho vydá tam, kde je blokace potřeba, což je povinen učinit do sedmi pracovních dnů. Nehrozí tudíž prodlení, jako je tomu v minulosti. Navíc je zde zákonem ještě stanovena odpovědnost za škodu, kterou v případě neúspěchu nese navrhovatel předběžného opatření. Tato právní úprava totiž v době schvalování novelizována nebyla.

Novela není v rozporu s předpisy Evropského společenství a ani nevyvolává žádné nároky na státní rozpočet ani rozpočty veřejné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Michal Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil se svojí zpravodajskou zprávou k nyní projednávanému tisku č. 794, poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Tento poslanecký návrh zákona předložila skupina jedenácti poslanců dne 6. září 2004. Vláda České republiky projednala tento návrh zákona a přijala k němu stanovisko svým usnesením č. 1104 z 10. listopadu 2004. (Velký hluk v sále.)

Protože sám pan předkladatel nám nastínil hlavní principy předkládané novely, myslím si, že se nemusím nějak obšírně zabývat samotným obsahem návrhu zákona, ale dovolte mi, abych ještě jednou zmínil minimálně některé sporné body, na které poukazuje ve svém stanovisku vláda České republiky. Jsou to body, které vedly vládu k vyjádření nesouhlasu s předloženým návrhem zákona.

Návrh zákona podle vlády nepřispívá k posílení právní jistoty -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, mně se zdá, že tady není extrémní hluk, to už jsme zde zažili, ale přece jenom bych chtěla poprosit všechny kolegy, aby věnovali pozornost vašim slovům. Děkuji.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Tedy ještě jednou. Návrh zákona podle vlády nepřispívá k posílení právní jistoty občanů a vzbuzuje jisté nebezpečí prolomení zásady ochrany nabytých práv. Přijetí tohoto návrhu zákona by tedy podle vlády vedlo ke zpochybnění spolehlivosti skutečností, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí.

Dále předložený návrh zákona obsahuje rozpor mezi záměrem navrhované právní úpravy uvedeným v důvodové zprávě a vlastním návrhem zákona, tedy kdy záměrem je vyloučit jako důvod pro přerušení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí takovou předběžnou otázku, která se v průběhu řízení vyskytla z podnětu obstrukčního spekulanta. Vlastní návrh zákona vylučuje jako důvod pro přerušení vkladového řízení jakoukoliv předběžnou otázku a neřeší postup katastrálního úřadu v případě důvodných určovacích žalob.

Navržená právní úprava dále nerespektuje případy, kdy je soudem nařízeno předběžné opatření nenakládat s určitými věcmi nebo právy, jak předpokládá ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu. Dále poukazuje vláda na jistou kolizi s již schváleným správním řádem, který nabude účinnosti po 1. lednu 2006, a to zejména na otázku možnosti přerušení řízení v případě zahájeného soudního sporu o předběžné otázce. Toto umožňuje od 1. ledna 2006 nový správní řád. Od tohoto data by tedy nastala v návrhu neřešená kolize s přijatým novým správním řádem. Konečně z návrhu zákona není zřejmé, zda dnem nabytí jeho účinnosti dojde ex lege k pokračování ve správních řízeních, která již byla podle zákona č. 71/1967 Sb., tedy podle stávajícího správního řádu, přerušena.

To jsou tedy nejzásadnější výhrady, které ve svém stanovisku předkládá Poslanecké sněmovně vláda České republiky. Tím považuji svoji úlohu zpravodaje pro první čtení za vyčerpanou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, kterou v tuto chvíli otevírám. Ptám se na přihlášky z místa? Paní poslankyně Nedvědová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, předložený návrh reaguje na situace, kdy jsou soudu podávány i zjevně bezúspěšné žaloby na určení vlastnického práva nebo na určení neplatnosti smlouvy, podle které má být proveden vklad do katastru nemovitostí. V dnešní situaci je katastrální úřad povinen podle § 29 odst. 1 dnešního správního řádu řízení o povolení vkladu přerušit i v případě, kdy z podané žaloby vidí, že nemůže být úspěšná a že jejím podáním nebyl sledován jiný cíl než poškodit účastníky vkladového řízení tím, že se délka tohoto řízení v důsledku přerušení řízení značně prodlouží.

Problém je však systémově vyřešen zákonem č. 500/2004, správní řád, který již byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a který dosavadní správní řád nahradí od 1. 1. 2006 V § 64 nového správního řádu je totiž stanoveno, že správní orgán pro případ zahájení řízení o předběžné otázce řízení přerušit může, nikoliv tedy již že řízení přerušit musí. Proto podle nového správního řádu katastrální úřady v případě zjevně účelových žalob již řízení o povolení vkladu přerušovat nebudou. Řízení budou přerušovat pouze tehdy, pokud z podané žaloby bude vyplývat, že může být důvodná.

Řešení navrhované poslaneckým návrhem by zakázalo katastrálnímu úřadu přerušit řízení i v případě důvodných žalob. To by mohlo způsobit značné problémy, pokud by katastrální úřad vklad práva povolil a později soud rozhodnutím o žalobě určil vlastníka nemovitosti. Šlo by vždy o vážný problém, neboť na základě tohoto soudního rozhodnutí by byl proveden zápis do katastru. V lepším případě by byl zapsán jako vlastník ten, kdo nemovitost mezitím převáděl, v horším případě někdo jiný. Určitě by tam ale nebyl zapsán ten, ve prospěch koho byl v mezidobí povolen vklad vlastnického práva.

Za nejlepší řešení tudíž považuji předložení nového katastrálního zákona, jehož dokončení bylo v plánu práce legislativních prací vlády již před dvěma lety.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Veronice Nedvědové. Nyní má slovo pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, budu velice stručný. Chápu upřímnou snahu předkladatelů, kteří se snaží zjednodušit určitým způsobem zápis vlastnických práv, aby zabránili problémům, které zde nastínili. Bohužel ale zde musím konstatovat, že přijetí této novely, jak nám sdělil zpravodaj a jak máme i ve zprávě vlády, by zaneslo do našeho právního řádu další problémy.

Proto si z tohoto důvodu dovoluji navrhnout vrácení předkladatelům k novému projednání. Pardon - vrátit předkladatelům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslíte navrhovateli k dopracování? Tak by zněl přesně návrh. Ano. Zaznamenala jsem si tento váš návrh.

Prosím nyní pana poslance Františka Beneše, který se jako další hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, zákony, kterými se řídí činnost katastrálních úřadů, je třeba novelizovat. Hovořila zde o tom již přede mnou paní kolegyně Nedvědová. Jedním z důvodů je i možnost formou, kterou uvádí předkladatel ve své důvodové zprávě, zdržovat neodůvodněně nakládání s nemovitostmi.

Při pátrání po příčinách tohoto stavu se ale musíme vrátit až do doby vzniku nového katastrálního zákona. Základním nedostatkem totiž je skutečnost, která se zdá logicky správná, totiž povinnost zaznamenat do katastrálních dokumentů každou změnu vlastnictví, která byla rozhodnuta jiným oprávněným orgánem, například soudem, při dražbě nebo při privatizaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP