Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Já jsem tu uvedl konkrétně svou představu, jak si myslím, že by ta úprava měla vypadat. Nicméně necítím se kompetentní k tomu, abych napsal část zákona č. 111 týkající se taxislužby. Současně si také uvědomuji, že je opravdu potřeba, aby některé kroky směrem k ochraně ať už podnikatelů nebo k ochraně spotřebitelů, klientů taxikářů, byly provedeny, a proto vzhledem k tomu, že jsme se za těch mnoho měsíců, prakticky za rok, nedostali k lepšímu řešení, než je toto předložené, já v tomto okamžiku doporučuji propustit je do třetího čtení a pak schválit to znění, které je připraveno hospodářským výborem, včetně těch pozměňovacích návrhů, které jsou tam předloženy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Sehořovi za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Dále se hlásí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že během toho dlouhého projednávání tohoto problému došlo ke sblížení názorů ministerstva a hlavního města. Ten pozměňovací návrh, který máte z hospodářského výboru, je jakýmsi kompromisem, s tím, že se tam samozřejmě vyskytly určité chyby v průběhu schvalování toho komplexního pozměňovacího návrhu, a já jsem se snažil na to reagovat, snažil jsem se je odstranit - máte ty pozměňovací návrhy rozdány na lavice. Hlásím se tím do podrobné rozpravy, kde je chci přednést, a chci aby byly brány v potaz při projednávání ve třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Nevidím nikoho, obecnou rozpravu proto končím.

Zahajuji nyní podrobnou rozpravu, do níž mám jednu přihlášku. Přednostní právo má samozřejmě pan zpravodaj, takže mu dávám slovo. Prosím, máte slovo pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Přednesl bych některé návrhy víceméně legislativního charakteru a opravy nesprávností.

Za prvé navrhuji, aby v komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v tisku 559/2 byl návrh textu obsažený v bodu 9 - jde o zařazení nového § 40c - označen jako článek druhý s nadpisem "Přechodné ustanovení", a účinnost byla zařazena až jako článek třetí.

Dále navrhuji opravu nesprávného přepisu v usnesení hospodářského výboru v § 21 odst. 14 ve třetím řádku, kde místo "zadržení řidičského průkazu" má být správně "zadržení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby".

A dále v § 21 usnesení hospodářského výboru odst. 8 vypustit opakovanou větu v předposledním řádku: "Průkazy o způsobilosti řidiče jsou veřejnou listinou a vydávají se na dobu tří až pěti let." - Odůvodnění: Tato věta je již obsažena v předchozí větě a je shodnou citací.

To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím nyní pana poslance Ludvíka Hovorku, který se přihlásil do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tímto přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému hospodářským výborem v tisku 559/2, který byl rozdán na lavice a který jste všichni obdrželi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za toto upozornění na váš pozměňovací návrh.

Ptám se, jestli ještě někdo se chce v rámci podrobné rozpravy vyjádřit. Není tomu tak, proto podrobnou rozpravu končím.

Nyní je prostor pro závěrečná slova. Prosím pana navrhovatele. (Nechce vystoupit.) A pana zpravodaje - rovněž nevystoupí. Proto končím v tuto chvíli druhé čtení bodu č. 7, sněmovního tisku 559. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji.

 

Můžeme nyní přistoupit k dalšímu bodu. Tímto bodem je bod číslo

 

20.
Návrh poslanců Miloše Patery a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 794/1.

Prosím nyní aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Miloš Patera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych několika slovy uvedl zmíněnou novelu zákona, která si neklade za cíl nic jiného, než napravit možná neúmyslnou chybu, ke které došlo, anebo spíše napravit stav, kterého se někteří zruční jedinci naučili využívat. Cílem navrhované novely je odstranit jeden z původně dobře míněných záměrů zákonodárce, který je v současné době zneužíván ke škodě občanů.

Nynější právní úprava klade katastrálním úřadům za povinnost řízení o vkladu přerušit, to znamená fakticky věc nevyřizovat, pokud je podána u soudu žaloba, která může mít za následek změnu vlastnických poměrů, např. je zpochybněno vlastnictví prodávajícího. Až potud je všechno v pořádku.

Všichni neustále hovoříme o pomalosti našich soudů. Nyní je však v žádném případě nechci kritizovat, ale i bleskové vyřízení žaloby při zachování všech nezbytných procedur trvá minimálně šest měsíců - dovolím si přitom říci, že jsem v tomto případě spíš optimistou. Na celou tuto dobu je vkladové řízení přerušeno. Zcela fatální je pak situace, kdy žaloba má nějaký nedostatek a žalobce je vyzýván k jeho odstranění, nebo kdy žalobce žádá o osvobození od soudního poplatku nebo o ustanovení zástupce ex offo. Řízení se pak může protáhnout na léta, aniž by byla řešena věc sama - tím mám na mysli onu pseudověcnou problematiku. Pokud měl kupující v úmyslu čerpat hypotéku, úvěr nebo podobný zdroj peněz, až řízení skončí, budou jeho poměry potom jiné.

Tento stav neušel pozornosti novodobých vyděračů, kteří jsou nazýváni obstrukčními spekulanty. Postupují tak, že vytipují vhodnou nemovitost, ohledně které jsou jednak činěny majetkové dispozice, jednak jejich nabyvatel je dostatečně solventní a potřebuje, aby řízení do katastru nemovitostí proběhlo dostatečně rychle, a podají žalobu na základě vykonstruovaných nebo účelových důvodů, jejímž jediným účelem je zablokovat převod zmíněné nemovitosti. Budoucí vlastník pak má dvě možnosti. Buď se dlouhá léta o tuto nesmyslnou žalobu soudit a po celou tuto dobu mít blokováno své vlastnictví, nebo vyplatit odstupné, v tomto případě by se spíše dalo nazvat výpalné, protože to nic jiného není. Spekulant poté vezme žalobu zpět a ve vkladovém řízení se pokračuje.

Problém je v tom, že soudce, i když je mu zcela zjevné, že žaloba je nesmyslná, ji musí vyřizovat se stejnou pečlivostí a se stejným přístupem jako žalobu řádnou. Katastrální úřad je v obdobném postavení. I když žaloba byla podána z důvodu nesmyslného, například, že kupující při podpisu smlouvy měl velkou nebo menší hlavu, musí řízení přerušit, neboť mu to zákon přikazuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP