Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)
(pokračuje Blažek)

Proto mi ještě jednou dovolte, abych vás požádal o podporu návrhu, který předložil hospodářský výbor, s kterým se plně hlavní město Praha ztotožňuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji náměstku primátora hlavního města Prahy panu Rudolfu Blažkovi za jeho slovo k tomuto zákonu a otevírám nyní obecnou rozpravu. Jako první mám zde přihlášku pana ministra dopravy Šimonovského. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, Ministerstvo dopravy patřilo k dlouholetým odpůrcům novel, které předkládal Magistrát hlavního města Prahy. My jsme vytýkali těm předlohám, které byly předloženy, nedůslednost, nesystematičnost a také vláda se při tom posledním návrhu vyjádřila s tím, že měla dvě stránky konkrétních připomínek, co všechno tento návrh neobsahuje.

Musím s potěšením říci, že návrh hospodářského výboru je návrhem, který odstraňuje naše připomínky, které jsme ve vládě a také na našem ministerstvu uplatňovali, a domnívám se, že tento návrh je už takřka dobrým nástrojem k regulaci, kterou nutně taxislužba v hlavním městě potřebuje. Určitě nebude nahrazovat kontrolní orgány a bude pouze nástrojem k dobré kontrole. Já věřím, že už nebudeme muset sledovat vystoupení pana primátora v převleku za různé národnosti, aby zkoušel, zda taxikáři jsou stejně tvrdí vůči různým skupinám obyvatel. Tento návrh odpovídá představám Ministerstva dopravy a mohl bych zde prohlásit za vládu, že odstraňuje problémy, které vláda vytýkala té původní předloze.

Já děkuji za dobrou práci hospodářského výboru a očekávám, že některé technické připomínky, které ještě stále uplatňujeme, budou uplatněny zde ve druhém čtení, tak aby to třetí čtení už mohlo být zákonem dokonalým, aby hlavní město Praha a ostatní města dostala dobrý nástroj ke kontrole taxislužby.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Šimonovskému, který byl prvním vystupujícím v obecné rozpravě. Já bych vás chtěla informovat, že nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy - ale nyní registruji přihlášku pana poslance.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k tomuto návrhu zákona. Musím se přiznat, že jsem měl původně trochu jinou představu. Myslím, že zákon, který je teď předložen, je trošičku specificky zaměřen na taxislužbu. Umím si představit trochu obecnější přístup k té části podnikatelů v dopravě obecně.

Já jsem si ty zásady, jak by asi měla být taxislužba pojata v zákoně č. 111/1994 Sb., upravil do devíti bodů. Dovolte mi, abych je ocitoval.

Za prvé. Taxikář je podnikatelem v dopravě na celém území státu, České republiky, což je v tom návrhu respektováno - jak v návrhu hlavního města Prahy, tak i v komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru. Ty další věci už nejsou tak úplně přesné. Myslím si, že pokud by šlo o zkoušky z obsluhy taxametru, znalosti práva či jiné specifické požadavky obecně zaměřené na taxislužbu, tak takovéto případné zkoušky by měly být zaměřeny ze zákona na všechny taxikáře a neměly by být jenom specifikovány vyhláškou ať už hlavního města Prahy či jiných obcí. Ty další věci, pokud by šlo o to, aby obec měla právo vypsat požadavky na místopisy obcí, to už by samozřejmě muselo být záležitostí vyhlášky obcí, tak jak je to v zákoně dneska specifikováno.

Vyhláška může dále upravovat smluvní vztahy mezi obcí a provozovateli stanovišť taxislužby, takzvaný provozní řád, který se bude vztahovat pouze na smluvní taxikáře, tedy byly by smlouvy mezi provozovateli stanovišť a taxikáři a předtím by byly smlouvy mezi obcí a provozovateli stanovišť. To v podstatě návrh, tak jak je předložen, připouští, respektive zohledňuje. Potom bude mít obec v rukou rozhodnutí, s kým vlastně uzavře smlouvu na provozování stanovišť, a podle toho bude mít dosah, bude to zájmem toho provozovatele stanovišť, aby tam probíhaly legislativně čisté vztahy.

Sankce pro provozovatele taxislužby jsou řešeny zákonem již nyní a budou stejně řešeny i v tomto návrhu zákona. Ten problém, jak by se měly řešit sankce pro řidiče taxislužby, je v návrhu vyřešen takzvanými podmínkami spolehlivosti řidiče. Myslím si, že by se té spolehlivosti dalo vyhnout a mohly by být ty vztahy upraveny tak, že by přestupky v dopravě byly rozšířeny o ty přestupky, které jsou specifické pro taxislužbu, to znamená přeceňování, manipulace s taxametrem, nevydání správného dokladu atd. Ty přestupky by vlastně mohl postihovat každý policista, samozřejmě kontrolní orgány také, pokud by byly řádně zaneseny v přestupkovém zákoně. Myslím, že v takovém případě by ani nebyl potřeba zvláštní registr přestupků taxikářů, protože každý řidič, ať už je nebo není taxikář, by měl zaneseny všechny přestupky ve své kartě řidiče, to znamená u taxikářů včetně těch přestupků, které jsou specifické pro taxikáře.

V tomto zákoně jsme se příliš nedostali dál ve věci, že by bylo dobré zvážit, zda není vhodné umožnit taxikářům za stanovených podmínek provozovat také příležitostnou dopravu - osobní dopravu, protože toto rozlišení prakticky nikdo v praxi nedodržuje a je také těžko vysledovatelné; zdá se, že to rozlišení je i zbytečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP